Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  GOENANJA PERPOELOEHAN

  Allah soedah berikan pengadjaran jang tentoe akan menggoenakan perpoeloehan itoe. Dia tidak soeka pekerdjaannja mendjadi timpang oleh kekoerangan wang. Mendjaga soepaja djangan ada pekerdjaan jang tidak oeroes dan tiada kesalahan, maka Dia soedah berboeat tanggoengan kita dalam hai ini dengan terang. Bahagian jang soedah diasingkannja bagai Dirinja tidak akan digoenakan menjempang dari pada maksoed jang soedah ditentoekannja. Djangan orang-orang merasa bebas menahankan perpoeloehannja, akan memakai menoeroet pertimbangan mereka itoe. Dia orang tidak boleh menggoenakan perpoeloehan itoe kepada keperloean mereka itoe dalam satoe masa jang datang dengan tiba-tiba atau memakaikannja kepada barang sesoeatoe jang mereka itoe pikir baik, meskipoen dia orang boleh pikir hai itoe sebagai pekerdjaan Toehan.GI 320.1

  Pendeta dengan atoeran dan toeladan, haroes mengadjar orang banjak akan perhatikan bahwa perpoeloehan itoe soetji adanja. Dia tidak haroes merasa bahwa dia boleh pakai dan goenakan wang itoe menoeroet pertimbangannja oleh sebab dia ada satoe pendeta. Boekanlah wang itoe miliknja. Dia boekan ada leloeasa akan menggoenakan kepada dirinja sendiri apa sadja dipikirnja ada miliknja. Dia tidak haroes memberikan pengaroenja atas toedjoean-toedjoean akan menjempangkan djalan memakai perpoeloehan dan pemberian jang disembahkan kepada Allah. Semoeanja akan ditaroehkan kedalam perbendaharaannja, dan memandang hal itoe soetji bagai pekerdjaannja sebagai soedah ditentoekannja.GI 320.2

  Allah ingin soepaja semoea djoeroe koentjinja berboeat segala atoeran jang soetji itoe dengan betoel. Dia orang boekan akan membongkar segala djalan jang ditentoekan Allah oleh berboeat pekerdjaan moerah hati, atau memberikan pemberian atau persembahan, kapan atau bagaimana dia orang pikir ada baik. Atoerannja manoesia jang akan memperbaiki djalannja Allah itoe adalah djalan jang tidak baik, dan akan mengadakan satoe pergantian, serta mengirakan perasaannja atas hal ini dan atas hal itoe, serta desakkan diri sama atoeran Allah. Dia memanggil semoea akan memberikan segala pengaroenja kepada peratoeran Allah. Dia soedah oearkan djalannja; maka semoea jang bekerdja dengan Dia mesti memadjoekan djalan ini, serta djangan tjoba akan membaharoeinja.GI 321.1

  Allah soedah adjarkan Moesa, bagai bangsa Israil, “Maka hendaklah engkau menjoeroeh segala bani Israil membawa kepadamoe minjak boeah zait, jang ditoemboek dan lagi djernih, akan minjak pelita, soepaja segala pelita itoe selaloe dapat dipasang.”1Kaloewaran 27:20. Inilah jang akan djadi satoe persembahan jang selaloe, soepaja roemah Allah boleh ditjoekoepi dengan segala apa jang perloe boeat pekerdjaannja. Oematnja pada sekarang ini akan ingat bahwa roemah sembahjang itoe adalah miliknja Allah, dan roemah itoe haroes didjaga dengan betoel-betoel. Tetapi pendapatan kepada pekerdjaan ini boekanlah terdapat dari pada perpoeloehan itoe.GI 321.2

  Satoe pekabaran jang terang dan tentoe soedah diberikan kepada saja bagai kaoem kita. Saja ada disoeroeh akan kasi tahoe kepada mereka itoe bahwa kesalahan ada diperboeat apabila perpoeloehan itoe digoenakan kepada pekerdjaan jang lain-lain, jang meskipoen dalamnja ada baik, akan tetapi boekanlah pekerdjaan jang dimaksoed Toehan akan memakai perpoeloehan itoe. Semoea orang jang memakaikan begitoe perpoeloehan itoe adalah menjempang dari pada peratoerannja Toehan. Allah nanti menghoekoemkan atas perkara-perkara ini.GI 322.1

  Seorang berkira bahwa perpoeloehan itoe boleh digoenakan kepada pekerdjaan sekolah. Sedang jang lain poela ada berkata bahwa pendjoeal boekoe dan kolporteurs haroes diberikan belandja dari perpoeloehan itoe. Akan tetapi satoe kesalahan besar adalah diperboeat apabila perpoeloehan itoe digoenakan boeat pekerdjaan jang menjempang dari pada toedjoeannja, jaitoe, bagai belandjanja pendeta-pendeta. Haroeslah sekarang ini terdapat seratoes pengerdja jang terdidik di-ladang itoe dimana terdapat hanja satoe sadja.GI 322.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents