Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panagparbeng ken Panangituray iti Bagi

  Adda maisuro iti Nasantoan a Surat no casano caannad ti panangaywan ti ina cadagiti ugugali ti panagbiagna. Idi panggep ti Apo a bangonen ni Samson a mangispal iti Israel, “ti angel ni Jehova” nagparang iti ina, agraman naisangsangayan a balbalacad no ania dagiti rumbeng nga ugalina, ken casta met no casano ti panangtratarnanto iti ubing. Kinunana, “Ita dica uminum iti arac wenno aniaman a naingel nga inumen, ket dica mangan iti uray ania a narugit.” 2Ococom 13:13,7.PKS 202.2

  Ti maibunga dagiti influencia iti sacbay ti panaganac ibilbilang dagiti adu a nagannac a cas maysa a banag a bassit ti pategna; ngem saan a casta ti panangibilang ti langit. Ti pinaibaga ti Dios babaen ti maysa nga angel, ket namindua a naibaga iti capasnecan a pamayan, ipakitana a maicari unay nga utobentayo a nalaing.PKS 202.3

  Babaen ti pannacaaramat dagiti sao a naiswang iti ina nga Hebreo, ti Dios makisao cadagiti inna iti amin a panawen. “Ti babai tungpalennanto dagiti amin a ban-banag nga imbagac idi kencuana.” Ti caradcad ti ubing maafectaranto gapu iti ugugali ti ina. Dagiti gartem ken dakes a ricnana masapul a paiturayanda iti pamunganayan ti annuroten. Adda masapulna a liclican, adda masapulna a busoren, no tungpalenna ti panggep ti Dios kencuana iti panangtedna ti anac kencuana. No idi casacbayan ti panaganacna ket managpagusto unay iti bagina, ken agbucbucodan, awan anusna, managipapilit, dagitoy a cababalin agparangdanto iti ricricna ti ubing. Iti casta adu dagiti ubbing a nacatawid cadagiti nganngani di mapagballigian a panagduyos iti dakes.PKS 203.1

  Ngem no ti ina di pabaw-ing iti isusurotna cadagiti nalinteg nga annuroten, no managparbeng ken managpaidam iti bagina, no mayat ken natacneng ken naasi, mabalinna nga ipatawid dagitoy napateg a cababalin iti anacna. Ti bilin nabatad unay a mangiparit ti panaginum ti ina iti arac. Tunggal tedted ti naingel nga inumen nga inumenna a pangpagustona iti gartem macapapeggad iti salun-at ti bagi, isip, ken moral ti anacna, ket isut maysa a basolna iti Namarsua kencuana.PKS 203.2

  Adu dagiti mangibalacad nga amin a cayat ti ina maipagusto coma kencuana; ket 110 adda aniaman a kita ti canen a pacaccacaananna nupay macaranggas, mapalubosan coma a mangpennec iti gartemna. Ti casta a balacad ulbod ken mangiculbo. Dagiti masapsapul ti bagi ti ina uray cascasano saanda coma a maliwayan. Adda dua a biag a taraonanna, ket dagiti calicagumna maipategda coma a buyogen ti asi, ket dagiti masapsapulna maitedda coma a siwawadwad. Ngem itoy a tiempo nangnangruna ngem amin a sabsabali a tiempo, rebbengna a liclican dagiti aniaman a pagtaraon wenno aniaman a sabsabali a banag a macapacapuy iti pigsa ti bagi ken isip. Gapu iti bilin ti Dios met laeng ti ina maisaad iti babaen ti capasnecan nga annong a rebbengna nga iturayan ti bagina.PKS 203.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents