Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Naguneg

  Ti Pagtuladantayo

  “CADACAYO SIAC TI
  CAS LA AGSERVI”
  PKS 9.1

  Ni Apotayo a Jesu Cristo immay ditoy a lubong cas di mabannog nga adipen a nagservi iti masapsapul ti tao. Isu “innalana dagiti sacsakittayo, ket inawitna dagiti anannayentayo,“1Mateo 8:17 tapno macapagservi coma iti amin a masapsapul ti tao. Isu immay tapno iccatenna ti bantot ti sakit ken kinacacaasi ken basol. Isut nacaibaonanna ti panangisublina ti naananay a pannacapaimbag cadagiti tattao; immay tapno itedna cadacuada ti salun-at ken talna ken naananay kinaimbagna a cababalin.PKS 9.2

  Nadumaduma ti liclicmut ken nasapsapul dagiti immay nagpatulong Kencuana, ket awan immay Kencuana a nagawid a di natulongan. Manipud Kencuana nagayus ti mangagas a pannacabalin, ket dagiti tattao napaimbagda iti bagi ken isip ken cararua.PKS 9.3

  Ti trabajo ti Manangisalacan saan a naipunipon iti aniaman a tiempo wenno lugar. Ti caasina awan am mona a patingga. Casta unay nagadu dagiti inagasan ken sinursuroanna nga awan dackel a patacder idiay Palestina a macalaun cadagiti adu nga immasideg Ken-cuana. Idiay nalangto a bacrang ti Galilea, cadagiti daldalan a pagnaan dagiti vumiviaje, iti igid ti baybay, iti uneg dagiti sinagoga, ken iti amin a sabali a disso a pacabalinan a mayasideg dagiti masakit Kencuana, masaracan ti hospitalna. Iti tunggal ciudad, tunggal ili, tunggal barrio, a linasatna, impatayna dagiti imimana cadagiti naparigat ket inagasanna ida. Uray sadinoman nga ayan dagiti puspuso a nacasagana nga umawat iti damagna, liniwliwana ida babaen ti panangipatalgedna ti ayat ti nailangitan nga Amada. Nagmalmalem a nagservi ca-dagiti immay Kencuana; iti rabii sinangona dagiti tattao nga iti aldaw masapulda ti agtrabajo tapno manggedda ti bassit a pangmantenerda cadagiti familiada.PKS 9.4

  Ni Jesus binaclayna ti nacabutbuteng a bantot ti sungbatan iti pannacaisalacan dagiti tattao. Isu ammona a no awan ti dackel a panagbalbaliw iti pamunganayan ken pangpanggepen ti raza ti tao, mapucawto ti isuamin. Isu daytoy ti babantot ti cararuana, ket awan nacaawat iti bantot a naipaawit Kencuana. Idi kinaubingna, kinaagtutubona, ken idi nataenganen, Isu nagna nga isisuna. Ngem ketdi ti langit adda iti sangona. Inaldaw-aldaw a nasaracanna dagiti suut ken sulisog; inaldaw-al-daw a nayasideg iti dakes, ket naimatanganna ti pannacabalin ti dakes cadagidiay nga agagawaanna a bendicionan ken isalacan. Nupay casta Isu di pinaabac wenno napacapuy.PKS 10.1

  Iti isuamin a banag imparucmana dagiti tartarigagayna iti nainget a pannacatungpal ti nacaibaonanna. Pinadayagna ti biagna babaen ti panangisucona iti aminna iti pagayatan ni Amana. Idi kinaagtutubona ket nasaracan ni inana idiay escuela dagiti rabbi a cuncunana, “Anac, apayapay a casta ti inaramidmo cadacami?” insungbatna,—ket dayta a sungbat isu ti pannacanota ti trabajo ti panagbiagna,—“Apayapay sinapsapuldac? Dicay ammo a masapul a sangoec dagiti banbanag ni Amac?”1Lucas 2;48,49PKS 10.2

  Ti biagna biig a panangisacrificio iti bagi. Isu awan balayna ditoy lubong, malacsid ti maisagana Kencuana a cas maysa a sangsangaili gapu iti kinaayat dagiti gagayyem. Iti biangtayo immay nagbiag iti capanglawan a biag, ket nagna ken nagtrabajo iti gimong dagiti napanglaw ken agsagsagaba. Idinto a dida nabigbig ken pinadayawan, Isu nagna a simrec ken rimmuar iti gimong dagiti tattao a nagservianna iti adu.PKS 11.1

  Isu caucanayon a siaanus ken siraragsac, ket dagiti naparigat isut indaydayawda a cas babaonen a nangyeg ti biag ken talna. Isu nakitana dagiti masapsapul dagiti lallaki ken babbai, ububbing ken agtutubo, ket intedna cadacuada amin ti awis, “Umaycayo Caniac.”PKS 11.2

  Cabayatan ti panagministrona, ni Jesus adadu ti impaayna a tiempo iti panangpaimbagna cadagiti masakit ngem iti panangascasabana. Dagiti milagrona sinacsianda ti kinapudno dagiti saona, nga isu immay saan nga agdadael no di ket mangisalacan. Uray sadinoman a napananna, dagiti damag ti kinaasina immununada ngem Isu. Idiay nagnaanna, dagiti immawat iti caasina nagragrag-odan iti salun-at, ket ipadpadasda dagiti pannacabalin a casarsaracda. Dagiti adu a tattao agpupurocda iti lawlawda tapno denggenda manipud cadagiti bibigda no ania ti inaramid ti Apo. Ti timecna isut immuna a timec a nangnangeg dagiti adu, ti naganna isut umuna a sao a binalicasda, ket ti rupana isu ti immuna a rupa a nakitada. Apay a dida rebbeng nga ayaten ni Jesus, ken idaydayaw? Idi lumabas cadagiti ilili ken ciudad, Isu cas la sibibiag nga ayus, nga agiwara ti biag ken rag oPKS 11.3

  “Ti daga ti Zabulon, ken ti daga ti Neftali,
  Iti dinna ti baybay, iti labes ti Jordan,
  Galilea dagiti Gentil;
  Dagiti umili a nagtugaw cadagiti sipnget,
  Nacakitada ti dackel a lawag;
  Ket dagiti nagtugaw iti disso ken linong ni patay,
  Ti silaw linawaganna ida.”3Mateo 4:15,16.
  PKS 12.1

  Ti Manangisalacan inaramidna a tunggal panangagasna isut maysa a tiempo a panangimulana cadagiti nadiosan a pamunganayan iti isip ken cararua. Isu dayta ti panggep ti trabajona. Nangted cadagiti naidagaan a ben- dicion, tapno maguyuguyna coma dagiti puspuso dagiti tattao nga umawat iti evangelio ti paraburna.PKS 12.2

  Ni Cristo nabalinna coma nga innala ti cangatoan a saad iti gimong dagiti mannursuro iti nacion dagiti Judio; ngem kinaycayatna nga impan ti evangelio cadagiti napanglaw. Isu nagalis-alis iti lugar, tapno dagiti adda cadagiti pagatiddugan ken sibsibay dagiti daldalan mangegda coma dagiti sao ti kinapudno. Iti igid ti baybay, iti bacrang ti bantay, cadagiti daldalan ti ciudad, iti uneg ti sinagoga, nangegda ti timecna a mangilawlawag iti Nasantoan a Sunat. Masansan a nanursuro iti ruar ti patio ti templo, tapno dagiti Gentil mangegda coma dagiti saona.PKS 13.1

  Ti pannursuro ni Cristo naiduma unay iti panglawlawag dagiti escribas ken Fariseos iti Nasantoan a Surat iti casta a naawis ti panangimatang dagiti tattao. Dagiti rabbi nagtalinaedda iti tradicion, iti capanunutan ken pugpugto ti tao. Masansan a ti insuro ken insurat dagiti tat-tao maipapan iti Nasantoan a Surat isut insunoda iti Nasantoan a Surat. Ti bagas ti isursuro ni Cristo isu ti sao ti Dios. Sinarangetna dagiti managintuud, babaen ti nabatad a sao, “Adda a naisurat,” “Ania ti cunaen dagiti Sursurat?” “Casano ti panagbasam?” Tunggal adda gundawayna, inton adda ngayangay a linucag ti gayyem wenno cabusor, imparangna ti Sao ti Dios. Iti nabatad ken napigsa a pamayan inwarragawagna ti damag ti evangelio. Dagiti saona nangtedda ti manglayus a silaw a manglawlawag cadagiti insursuro dagiti patriarcas ken profetas, ket dagiti Sursurat dimtengda cadagiti tattao a cas baro a paltiing. Dagiti nagdengngeg Kencuana uray caanoman awan pay naawatanda idi cua a casta cauneg ti caipapanan.PKS 13.2

  Uray caanoman awan pay timmaud idi cua nga evangelista a cas ken Cristo. Isu ti Ari ti langit, ngem impacumbabana ti bagina tapno alaenna ti naturalezatayo, tapno sarakenna dagiti tattao idiay yanda. Cadagiti amin a tat- tao, nabacnang ken napanglaw, agwayawaya ken balud, ni Cristo, a Babaonen ti tulag, inyegna ti naimbag a damag ti pannacaisalacan. Ti damagna a cas dackel a Mangngagas nagracurac iti dagup ti Palestina. Dagiti masakit immayda cadagiti luglugar a mapagnaannanto, tapno umayda agpatulong Kencuana. Idiay immay met dagiti adu a mailiw a dumngeg cadagiti saona ken umawat iti sagid ti imana. Casta ti ipapanna iti ciudad ken ciudad, ili ken ili, a nangicascasaba iti evangelio ken nangagagas cadagiti masakit,—ti Ari ti gloria a nagcawes iti kinapacumbaba ti tao.PKS 13.3

  Isu timmabuno cadagiti dadackel ken tinawen a fiesta ti nacion, ket cadagiti adu a tattao a nabartec iti cerceremonia iti ruar insawangna dagiti nailangitan a banag, ket impabuyana cadacuada ti kinaagnanayon. Cadagiti isuamin inyegna dagiti gamgameng a naggapu iti pagidulinan ti sirib. Nagsao cadacuada iti nalaca unay a sao iti casta a di bumurong a naawatanda. Babaen dagiti wagas a naisalsalumina a cucuana, tinulonganna dagiti amin a napaladingit ken naparigat. Cacuyog ti asi ken naimbag a parabur, nagservi iti cararua a pinasakit ti basol, ket nangyeg ti pia ken bileg.PKS 14.1

  Ti principe dagiti mannursuro binirocna ti yaasidegna cadagiti tattao iti daná dagiti pagaammodan a banag. Imparangna ti pudno iti casta unay a dagiti nagdengeg Ken-cuana intalida dayta a kinapudno cadagiti casagradoan a lagip ken pannakipagricnada. Insurona ida iti maysa a pamayan a naricnada ti naananay a pannakicadcaduana iti pagimbaganda ken pagragsacanda. Ti pannursurona casta unay ti cabatadna, dagiti pangngarigna casta unay pannacaipagisuda, dagiti saona casta unay pannakipagricna ken ragsacda, iti casta a naencanto dagiti nagdengngeg kencuana. Ti kinalaca ken kinapasnec ti panagpalawagna cadagiti napanglaw, pinasagradona ti tunggal sao.PKS 14.2

  Amangan a nagregta ti panagbiagna! Inaldaw a ma- balin a makita nga Isu sumsumrec cadagiti taeng ti kinapanglaw ken iadingit, ket isawangna ti namnama cadagiti nauppapay, ken talna cadagiti naducot. Idinto a sipaparabur, siaayat ti pusona, ken sicacaasi, Isu namagpagna ket binagcatna dagiti napacubbo ket liniwliwana dagiti napaladingit. Uray sadinoman a napananna, inyegna ti bendicion.PKS 14.3

  Cabayatan ti panagservina cadagiti napanglaw, ni Jesus inadalna met no casano ti yaasidegna cadagiti nabacnang. Binirocna ti pannakiammoammona iti nabacnang ken ilustrado a Fariseo, iti natacneng a lalaki a Judio, ken iti turayen a Romano. Isu inawatna dagiti awisda, inatenderanna dagiti dayáda, inammona dagiti pacaangayan ken araramidda, tapno maasitganna dagiti puspusoda, ket maiparangna cadacuada dagiti di mapucaw a kinabacnang.PKS 15.1

  Ni Cristo immay ditoy lubong tapno ipakitana a babaen ti panangawat iti pannacabalin nga aggaput ngato, ti tao mabalinna ti agbiag iti awan mulitna a biag. Babaen ti di mabannog a kinaanus ken makipagricna nga itutulong, sinaracna dagiti tattao idiay yan dagiti masapsapulda. Babaen ti natalna a sagid ti parabur, pinacsiatna ti ducot ken duadua manipud iti cararua, ket pinagbalinna ti ibubusor nga ayat, ket ti duadua pinagbalinna a panagtalec.PKS 15.2

  Isu nabalinna a kinuna iti sinoman a kinayatna, ” Surotennac, ” ket ti napagtimcan timmacder ket simmurot Kencuana. Ti encanto ti lubong nabungtol. Iti panaguni ti timecna, napacsiat ti espiritu ti kinabuclis ken ambicion manipud iti puso, ket dagiti tattao timmacderda a nawayawayaan, tapno sumurotda iti Manangisalacan.PKS 15.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents