Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Gapu ti Pangiwalinan iti Lasag a Sida

  Dagiti mangan iti lasag cancanenda dagiti granos ken natnateng a segunda mano; ta ti animal awatenna nga aggapu cadagitoy a banag ti taraon a mangpadackel kencuana. Ti biag nga adda iti granos ken natnateng umalisda iti mangan. Awatentay dayta a biag babaen ti panangsidatayo iti animal. Di nasaysayaat nga adayu no alaen- tay dayta a biag iti natarus a pamayan, babaen ti pannangantayo iti canen nga insagana ti Dios cadatayo!PKS 152.4

  Ti lasag uray caanoman saan nga isu ti casayaatan a canen; ngem ti pannacaaramatna ita nagcadua ti pagdacsanna, agsipud ta ti sakit dagiti animal umadu a sipapardas. Dagiti agsidsida iti lasag apagbassit ti pannacaammoda no ania ti sidsidada. Masansan a no nakitada coma dagiti animal idi sibibiagda pay, ket ammoda ti kita ti lasag a sidsidada, sirururudda coma nga umadayu. Dagiti tattao agsidsidada a cancanayon iti lasag a napno cadagiti microbio ti sarut ken cancer. Casta ti pannacaya-PKS 153.1

  lis dagiti sarut, cancer, ken sabsabali pay a macapatay a sakit.PKS 153.2

  Dagiti laslasag ti babuy napnoda cadagiti igges a babassit. No maipapan iti lasag ti babuy, kinuna ti Dios, “daytoy saan a nadalus cadacayo; iti lasagna dicayto mangan, ket ti bangcayna a natay dicayto sagiden.”2Deuteronomio 14:8Toy a bilin naited agsipud ta ti lasag ti babuy saan a tumutup a sidaen. Dagiti babuy mangmanganda ti rugit, ket isu daytoy laeng ti naisangrat a pagservianda. Uray caanoman ti lasagda dinto sidaen dagiti tattao. babaen ti aniaman a liclicmut. Ti lasag ti aniaman a sibibiag a parsua saan a mabalin a naimbag a sidaen no rugit ti naicasigud a taraonna, ken no agsida iti amin a nacaararriec a banag.PKS 153.3

  Masansan a dagiti animal maipanda iti mercado, ket mailacoda a sida, idinto a palalo ti sakitda iti casta a dagiti akincucua agamacda a mangaywan cadacuada iti nabaybayag pay. Ket dadduma cadagiti wagas ti panangpalucmegda cadagiti animal sadanto ilaco ida iti mercado, macapataudda ti sakit. Idinto a napunitanda manipud iti lawag ken fresco nga angin, ken angangsenda ti angin ti narugit a balay dagiti animal, ken nalabit mangmanganda cadagiti aglungtoten a canen, pagammoan ti dagup ti bagida naalisanen ti rugit.PKS 154.1

  Dagiti animal masansan a maibunagda nga aggapu iti adayu a lugar ket lacamenda ti dackel a tooc sadanto madanon ti mercado. Dagiti nacacaasi a parsua, idinto a maalada iti nalangto a pagarabanda, ket agviajeda cadagiti nawatiwat, napudot, ken natapoc a daldalan, wenno agpupusecda cadagiti narugit a bagon, a sibabara ken nautoyan, ken masansan nga awan canen ken inumenda iti adu nga horas, mapilitda a matay, tapno ti bangcayda pagfiestaan dagiti tattao.PKS 154.2

  Cadagiti adu a luglugar dagiti ican maalisanda iti sakit gapu iti rugit a pagtaraonda. Daytoy naisangsangayan a pudno cadagiti luglugar a dagiti ican macaasidegda iti tubong a pagruaran dagiti rugit nga agayus nga aggapu cadagiti dadackel a ciudad. Dagiti ican nga agcaan cadagitoy a rugit mabalin nga umallatiwda iti danum iti adayu, ket makemmegda idiay yan ti fresco ken nadalus a danum. Iti casta inton masida dagitoy nga ican iyegda ti sakit ken patay cadagiti di mangipagpagarup iti peggad.PKS 154.3

  Dagiti maibunga ti lasag a taraon mabalin a di madlaw a dagus dagiti agsida; ngem daytoy saan nga isu ti pammanecnec a ti lasag saan a manganano. Manmano dagiti maiturong a mamati a ti lasag a sindada isu ti nangsabidong iti darada ken nacagapu iti toocda. Adu dagiti matay iti sacsakit a nagtaud nga entero iti panagsida iti lasag, a ti pudno a gapuna di ipagpagarup a pulos dagiti nagsida wenno dagiti sabsabali.PKS 154.4

  Dagiti kinadakes a maibunga ti lasag a taraon iti moral saan a nacurcurang ti pannacailasintayo ngem dagiti maibungada iti bagi. Ti lasag a sida macadadael iti salun-at, ket aniaman a macadadael iti bagi adda met dakes a maibungana iti isip ken iti cararua. Panunutenyo man ti kinadawel cadagiti animal a maararamid gaput pa-PKS 155.1

  nagsida ti tao iti lasag, ken ti maibungana cadagiti agranggas ken cadagiti macabuya iti ranggas. Amangan a panangdadael daytoy iti kinaasi a rebbengtay coma a ricnaen nga agpaay cadagitoy a parsua ti Dios!PKS 155.2

  Ti kinasirib nga iparang ti adu cadagiti di macasao nga animal agarup umasideg iti sirib ti tao iti casta a daytoy isut maysa a palimed. Dagiti animal macakitada ken macangegda ken agayatda ken agbutengda ken agsagabada. Aramatenda dagiti organo ti bagida a matmatalec nga ada- yu ngem ti panangaramat ti adu cadagiti tattao cadagiti organo ti bagida. Iparangarangda ti naasasi ken nadungdungo a ricna cadagiti cadduada nga agsagsagaba. Adu cadagiti animal ipakitada ti ayatda cadagiti agaywan cadacuada, ayat a nangatngato nga adayu ngem ti ipakita ti dadduma cadagiti tattao. Adda pannakigayyemda iti tao a narigat a bungtolen malacsid no agtoocda iti adu.PKS 155.3

  Asino a tao ti addaan nataoan a puso, a nagtaraken cadagiti animal, ti macabalin a pumerreng cadagiti mata dagiti animalna, isuda a sitatalec ken siaayat, ket siaayat a mangituloc cadacuada a ngurungoren ti mammarti? Casanot pannacabalinna a manglamut iti lasagda a cas naimas a sidaen?PKS 156.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents