Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panangsursuro iti Uneg ti Balay

  Awan lugar a nasnasken ti pannacasapul ti pannacaisuro daytoy, ken awan lugar a pangibungaanna ti dacdackel nga imbag, ngem iti uneg ti balay. Dagiti nagannac adda biangda iti pannacaipasdec ti pamunganayan ti ugali ken cababalin. Ti mangreforma a tignay masapul a mairugi iti panangiparang cadagiti nagannac cadagiti principio ti linteg ti Dios a bumiang iti salun-at ti bagi ken moral. Ipakitayo a ti panagtulnog iti sao ti Dios isu laeng ti salacnibtayo a bumusor cadagiti kinadakes a mangcaycay iti lubong sada icay-o iti pannacadadael. Ibatadyo ti annong a sungbatan dagiti nagannac, saan laeng nga agpaay cadacuada met laeng, ngem agpaay pay cadagiti annacda. Ipatpatuladda cadagiti annacda ti panagtulnog wenno ti panagsalungasing. Gapu iti pagpatuladda ken pannursuroda, maikeddeng ti tungpal dagiti sangacabbalayanda. Dagiti ububbing agbalindanto a cas ti pamagbalinan dagiti nagannac cadacuada.PKS 101.1

  No mabalin coma nga iturong dagiti nagannac a mangpasurot iti bunga ti araramidda, ket makitada coma no casano a gapu iti pagpatulad ken pannursuroda. tagtaginayonen ken degdeganda ti pannacabalin ti basol wenno ti pannacabalin ti kinalinteg, seguro nga addanto panagbalbaliw a maaramid. Adunto dagiti sumiasi iti tradicion ken ugugali, ket annugotendanto dagiti nailangitan nga annuroten ti biag.PKS 101.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents