Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panagservi a Sibubagi

  Ni Cristo awan liniwayanna a gundawayna iti panangiwarragawagna iti evangelio ti pannacaisalacan. Denggem dagiti nacascasdaaw a saona iti maysa a babai a ta ga Samaria. Ni Jesus adda a nacatugaw iti sibay ti bubon ni Jacob, idi immay ti babai a sumacdu. Ti babai nasdaaw ta ni Jesus nagkiddaw ti parabur kencuana. “Iccannac ti inumen,” kinunana. Ni Jesus cayatna ti uminum ti nalamiis a danum, ngem cayatna pay a luctan ti dalan a pacabalinanna a mangited ti danum ti biag kencuana. Ti babai kinunana, “Casano a sica, idinto a Judioca, dumawatca caniac ti inumen, idinto a babaiac a taga Samaria? Ta awan ti panangicancano dagiti Judio cadagiti taga Samaria.” Ni Jesus insungbatna, “No mailasinmo coma ti sagut ti Dios, ken no siasino ti agcuna kenca: Iccannac ti inumen, dimmawatca coma kencuana, ket iniccannaca coma ti danum a nabiag Isuamin nga uminum itoy a danum, mawawto manen: ngem siasinoman nga uminum iti danum nga itdecto kencuana, uray caano saanto a mawawen; no di ket ti danum nga itdecto kencuana, agbalinto kencuana nga ubbog ti danum nga agburayoc a maipaay iti biag nga agnanayon.” 4Juan 4:7.14PKS 17.3

  Casano cadackel ti ngayangay nga imparangarang ni Cristo iti daytoy maysa a babai! Amangan nagpasnec ken naglaing dagiti sinaona! Idi nangeg ti babai dagiti saona, pinanawanna ti carambana, ket napan iti ciudad a cuncunana cadagiti gagayyemna, “Umaycayo, kitaenyo ti maysa a tao nga imbagana caniac ti amin nga inaramidco: Saan ngata nga isu ti Cristo?” Mabasatayo nga “adu cadagiti taga Samaria iti daydi nga ili namatida Kencua-na.”5Juan 4.29,39.Ket sino ti macapatta ti influencia nga imbunga dagitoy a sao iti pannacaisalacan dagiti carcararua cadagiti tawtawen a limmabas nanipud idin?PKS 18.1

  Uray sadinoman nga ayan dagiti puspuso a silulucat nga umawat iti pudno, ni Cristo sisasagana a mangsursuro cadacuada. Isu ipaltiingna cadacuada ti Ama, ken ti panagservi a maawat iti macabasa iti puso. Agpaay cadagiti casta a puspuso dina aramaten dagiti pangpangarig. Cadacuada, a cas iti babai idiay yan ti bubon, cunaenna. “Siac met laeng a makisasao kenca. “PKS 18.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents