Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Maibungada iti Bagi dagiti di Rumbeng a Cawes

  Ti cabusor dagiti amin nga imbag isut mangisingsingasing iti pannacapaltuad dagiti di maputput ti panagbalbaliwda a modmoda. Awan dacdackel a tarigagayna ngem ti panangyegna ti ladingit ken bain iti Dios gaput panangaramidna iti kinacacaasi ken pacadadaelan dagiti tattao. Ket maysa cadagiti aramatenna a panggunod itoy isu ti pannacapaltuad dagiti moda a mangpacapsut iti bagi, ken mangpacapuy iti isip ken mangpacudidit iti cararua.PKS 133.1

  Umariwecwec dagiti babbai a nervioso ken nautoyan iti bannog, agsipud ta curanganda ti bagida iti nadalus nga angin a mangpasudi iti dara, ken iti panangwatwat a mamagtaray iti dara cadagiti ururat, ken mangted biag, salun-at ken pigsa. Adu cadagiti babbai nagbalindan a masacsakit idinto a nabalinda coma a rinagsac ti salun-at, ket adu dagiti natay iti sarut ken sabsabali pay a sacsakit idinto a nabalinda coma ti nagbiag iti naipato a cabayag ti biagda, no nagcawesda coma a mayannurot iti alalagaden ti salun-at, ken nangwatwatda a siwawayawaya iti nawayang a caanginan.PKS 133.2

  Tapno magunodan ti casalun-atan a cawes, masapul nga adalen a nalaing dagiti masapsapul ti tunggal paset ti bagi. Ti kita ti clima, dagiti liclicmut, ti casasaad ti sa-lun-at, ti kinalacay ken ti trabajo, amin dagitoy masapul ida a panunuten. Tunggal cawes maipagpagisu coma a silalaca, ket dina singsingaen ti panagcircular ti dara, wenno ti nawaya, napunno, ken natural a panaganges. Isuamin a banag nga icapet nalucayda coma tapno inton maipangato dagiti tactackiag, ti pagananay maipangato met.PKS 133.3

  Dagiti babbai a saan a nasalun-at adu ti mabalinda nga aramiden gapu cadacuada met laeng babaen ti manakem a panagcawes ken panangwatwat. No macawesanda iti tu- mutup nga agpaay iti panagragsacda iti ruar ti balay, palubosam a mangwatwatda iti nawayang a caanginan, a siaannad no damona, ngem degdeganda ti panangwatwatda cas ti mabalinda nga ibturen. Babaen ti iyaannurotda iti castoy adu dagiti macabalin a mangpasubli iti salun-atda, ken agbiag a mangaramid iti pasetda iti trabajo ti lubong.PKS 133.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents