Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nataoan a Sungbatan

  Adda dackel a trabajo a maaramid a pangrebba iti panagbartec; ngem adu ti bannog a saan a nalinteg ti pacaituronganna. Dagiti mangigunamgunam iti reforma ti panagparbeng agriingda coma tapno mapuutanda dagiti dakes nga ibunga ti panagaramat cadagiti saan a naimbag a canen, ken dagiti recrecado, cha, ken cafe. Tarigagayanmi a dagiti amin a trabajador a mangigunamgunam iti panagparbeng pagasaten coma ida ti Dios; ngem awisenmi ida nga iyununegda coma a kitaen ti puon ti kinadakes a gubgubatenda, ket seguroenda nga agtutunos ti aramidda iti reforma.PKS 176.1

  Masapul a maipasango cadagiti tattao a ti nalinteg a limbong dagiti pannacabalin ti isip ken moral dackel ti pannacaibatayna iti nalinteg a casasaad ti sistema ti bagi. Isuamin a narcotico ken di natural nga estimulante a macapacapuy ken macaipababa iti naturaleza ti bagi agduyos met a mangipababa iti isip ken moral. Ti di panagparbeng isu ti adda a nagbatayan ti idadakes ti moral ti lubong. Gaput panangpagpagusto iti naisiasi a gartem, ti tao mapucawna ti pannacabalinna a sumukir iti sulisog.PKS 176.2

  Dagiti reformador ti di panagbartec adda trabajo nga aramidenda iti panangsursuroda cadagiti tattao cadagitoy a banag. Isuroyo cadacuada a dagiti salun-at, caracter, ken uray ti biag met laeng, agpeggadda gaput pannacaaramat dagiti estimulante, isuda a mangsaplit ca- dagiti nautoyan a pigsa, tapno aramidenda ti saan a natural ken apagcanito a tignay.PKS 176.3

  No maipapan iti cha, cafe, tabaco, ken naingel nga inumen, ti laeng natalged nga aramiden isu ti dicay igganan, dicay ramanan. dicay sagiden. Ti pagduyosan ti cha, cafe, ken inumen a cacasta isu ti pagturongan met laeng ti naingel nga inumen ken tabaco, ket iti sumagmamano a banag ti pannacairuam nga aginum cadagitoy narigat nga iyidso a cas carigat ni mammartec nga iyidso ti aracna. Dagiti mangpadas a mangidian cadagitoy nga estimulante maricnadanto iti bassit a tiempo ti pannacaicawada, ket agsagabadanto gapu iti caawanda. Ngem no ituloyda a pagballigian mapagballigiandanto ti gartemda, ket sumardengto a ricricnaenda ti pannacaicawada. Ti naturaleza mabalin a masapulna ti bassit a tiempo nga agpaimbag gapu iti kinapalalo a sinagabana; ngem iccanyo ti gundaway ti naturaleza, ket ipecsananto manen ti agtrabajo, ket aramidennanto ti trabajona a sitatacneng ken siiimbag.PKS 177.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents