Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sursuro nga Agpaay iti Bacal ti Biag

  Ditay mabalin ti aglablabes a mapalagipan a ti salun-at saan a maipagpagasat. Isut ibunga ti panagtulnog iti linteg. Daytoy bigbigen dagiti makisalisal cadagiti ayayam ti atletico ken pacasuutan ti pigsa. Dagitoy a tattao aramidenda ti caannadan a panagsagsagana. Agtudioda iti naananay a pannacasursuro ken nainget a disciplina. Tunggal ugali ti bagi mareglamentaran a nalaing. Ammoda a dagiti liway, panaglablabes, wenno awan nga annad, a macapacapuy wenno macasingá iti aniaman nga organo wenno trabajo ti bagi, ipatalgeddanto ti pannacaabac.PKS 97.1

  Di ket coma napatpateg nga aramidentayo ti casta nga annad tapno seguroentayo ti nagasat a banagtayo iti bacal ti biag! Saan nga angangaw a bacal ti nacaitapugantayo. Makibacbacaltayo iti maysa a gubat a ti banagna isu ti nacaibitinan dagiti agnanayon a bunga. Adda di makitkita a cabusor a masapul a sarangten. Dagiti dakes nga angeles makibacbacalda tapno maiturayanda ti tunggal tao. Aniaman a mangranggas iti salun-at, saan laeng a pacapuyenna ti pigsa ti bagi, ngem agduyos pay a mangpacapuy cadagiti pigsa ti isip ken moral. Ti panagvicio iti aniaman a di macapasalun-at nga aramid aramidenna a naricricut ti panangilasin ti maysa iti nagbaetan ti nalinteg ken ti nakillo, ket iti casta narigrigatnanto a sukiren ti dakes. Daytoy degdegananto ti panagpeggadna a mapaay ken maabac.PKS 97.2

  “Iti paglulumbaan agtarayda amin, ngem maymaysa laeng ti umawat ti gunguna.”1Cor. 9:24 Iti gubat a pakibacbacalantayo mangabacto amin dagiti mangdisciplina cadagiti bagbagida tapno pagtulnoganda dagiti nalinteg a pamunganayan. Ti panangipadas cadagitoy a pamunganayan iti araramid ti panagbiag masansan nga ibilangda nga awan patpategna—maysa a banag a di maicari nga imdengan. Ngem idinto ta makitatayo ti kinapateg ti pakibacalan, awan bassit cadagiti rebbengtay nga aramiden. Tunggal aramid adda dagsenna iti cacattian a mangikeddeng ti panagballigi wenno pannacaabac ti biag. Ti Nasantoan a Surat kiddawenna cadatayo, “Agtaraycayo met iti casta, tapno magunodanyo. ”2I Cor. 9:24PKS 97.3

  Ti di panagparbeng dagiti immuna nga ammatayo imbungana ti pannacapucaw ti Eden. Ti panagparbengtayo iti isuamin a banag adadu ti maaramidna iti pannacaipasublitayo iti Eden ngem ti pagaammo dagiti tattao.PKS 98.1

  Ni apostol Pablo idinto nga itudtudona ti panangpaidam iti bagi nga inararamid dagiti nakisalisal cadagiti ayayam dagiti Griegos idi unana, insuratna: “Tunggal tao a makisalisal, agparbeng cadagiti isuamin a banbanag. Isuda aramidenda daytoy tapno magunodanda ti maysa a balangat nga agrupsa, ngem datayo ti saan nga agrupsa. Siac ngarud agtarayac iti castoy, saan a cas la makigasanggasat; ta ti pannakidangadangco saan a casla makicabil iti angin: ngem gubgubatec ti bagic, ket iturayac; di la ket ta idinto a kinascasabaac dagiti sabali, mapagtalawacto met.”3I Cor 9:25-27PKS 98.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents