Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panaganges

  Tapno icutantayo ti nasayaat a dara, masapul nga umangestayo a nalaing. Ti panagangestayo a mangipauneg iti angin a nadalus, tapno mapunno dagiti bara iti oxigeno, macapasudi iti dara. Ti maminadu nga iyaanges ti casta pasudienna ti dara, ket ibaonna ti dara a cas maysa nga ayus a mangted biag a mapan iti amin a paset ti bagi. Ti naimbag nga iyaanges macabang-ar cadagiti nervios; mangted ti ganas a mangan, ket aramidenna a naimimbag ti pannacaaramid ti digestion; ket awisenna pay ti nargaan ken macabang-ar a turog.PKS 113.2

  Dagiti bara mapalubosanda coma nga agwayawaya iti amin a pacabalinanna. Ti malaun ti bara mapadackel gapu iti agwayawaya a panagtrabajona; ket ti malaunna mapabassit no mapespes ken mailetan. Isut gapuna a dakes ti maibunga ti masansan a maararamid, nangnangruna dagiti agtrabajo a nacatugaw, a nacacubboda no agtrabajoda. No castoy ti tacder saan a mabalin ti umanges iti nauneg. Intono euan mairuam ti umanges iti narabaw, ket dagiti bara mapucawda ti pannacabalinda a bumsog. Adda met casta a maibunga ti nairut a reppet ti barucong. Saan nga agwayawaya a bumsog ti nakinbaba a paset ti barucong; dagiti lasag iti uneg ti tian a naisangrat a tumulong iti panaganges dida macapagrtrabajo a nalaing, ket iti casta masingsinga ti panagtrabajo dagiti bara.PKS 113.3

  Iti casta saan a macaanay ti racion ti oxigeno a maawat. Ti dara nabuntog ti panagtarayna. Dagiti nadadael ken sabidong a banag, a rebbengda coma ti mairuar a mayanges iti bara, mabatida, ket ti dara rumugit. Saan laeng a dagiti bara ti maafectaran, ngem dagiti pay bitoca, dalem ken utec. Ti cudil agbebessag, ti digestion mapabuntog; ti puso madagsenan; ti utec mapasipnget; dagiti panpanunut cusocusoda; ti sipnget isut agdisso iti espiritu; ti dagup ti sistema dumagsen ken agsasadut, ket naisangsangayan a nalaca a capten ti sakit.PKS 114.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents