Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panagadal iti Fisiologia

  Dagiti nagannac sapaenda coma a biroken ti panangangayda cadagiti annacda nga agadal iti fisiologia, ket isuroda coma cadacuada dagiti nalaclaca a pamunganayan ti annuroten. Isuroyo cadacuada no casano ti casayaatan a panangtaginayon cadagiti pigsa ti bagi, isip, ken espiritu, ken no casano ti panangaramatda cadagiti rangcapda tapno ti biagda macaiyeg coma ti bendicion iti maysa ken maysa, ken dayaw iti Dios. Toy a pannacaammo di mapatta ti pategna cadagiti agtutubo. Ti sursuro cadagiti banbanag maipapan iti biag ken salun-at dacdackel ti pategna cadacuada ngem ti pannacaammoda iti adu cadagiti ciencia a maisuro cadagiti pagescuelaan.PKS 216.1

  Dagiti nagannac adadu coma ti panagbiagda nga agpaay cadagiti annacda. ket nacurcurang ti panagbiagda nga agpaay iti sociedad. Adalenyo dagiti maipapan iti salun-at, ket sacay ipadas ti maammoanyo. Sursuroanyo dagiti annacyo nga agrazon manipud ramut aginggat bunga. Isuroyo cadacuada a no calicagumanda ti salun-at ken kinaragsac. masapulda a tungpalen dagiti linteg ti naturaleza. Nupay mabalin a dimo makita ti napardas nga irarangay a cas calicagumam, nupay casta dica cumapuy, no di ket ituloymo a siaanus ti trabajom.PKS 216.2

  Isurom cadagiti annacmo manipud kinamaladaga nga iruamda a paidaman ken iturayan ti bagida. Isurom cadacuada a ragsakenda dagiti kinapintas ti naturaleza, ket babaen ti panagtrabajoda cadagiti naservi a trabajo, wat- watenda iti sistematico a pamayan dagiti amin a pannacabalin ti bagi ken isip. Padackelem ida a nabaked ti bagida, naimbag ti moralda, ken naragsac ti ricna ken panagesespirituda. Imalditmo iti nalucneng nga isisipda ti kinapudno a ti Dios dina panggep nga agbiagtayo a mangpagpagusto laeng iti bagitayo itoy agdama, no di ket ti maudi a pagimbagantayo. Isurom cadacuada a ti panagtuloc iti sulisog isu ti kinacapuy ken kinadakes; ket ti isusukir iti sulisog, isu ti natacneng ken kinamaingel. Dagitoy a lec-cion agservidanto a cas bukel a maimula iti naimbag a daga, ket pataudennanto dagiti bungbunga a mamaragsac cadagiti pusoyo.PKS 216.3

  Ngem cangrunaan ngem amin, dagiti nagannac licmutenda coma dagiti annacda iti angin ti kinaragsac, kinatacneng, ken ayat. Ti maysa a balay a pagtaengan ti ayat, ket toy nga ayat maisawang iti langa, iti sao, ken iti tignay, isut maysa a lugar a pagragragsacan dagiti angeles ti panangiparangarangda ti pannakicaaddadada.PKS 217.1

  Nagannac, palubosanyo coma a ti silnag ti ayat, kinaragsac, ken pannacapnec isut sumrec cadagiti puspusoyo, ket toy nasam-it ken naragsac nga influencia isu co-mat mangpunno iti balayyo. Iparangarangyo ti naayat ken naanus nga espiritu; ket sacay igunamgunam ti casta nga espiritu cadagiti annacyo, ket parang-ayenyo dagiti amin a parabur a mamaragsac iti biag ti balay. Ti mapataud a casta nga atmosfera tagipatgento dagiti ubbing a cas ti panangtagipateg dagiti mulmula iti angin ken lawag ti init, ket parang-ayennanto ti salun-at ken bileg ti isip ken bagi.PKS 217.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents