Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panagaramat Cadagiti Droga

  Ti maysa nga ugali a mangisaad ti puon dagiti adu a sacsakit ken napegpeggad pay a kinadakes, isu ti nabulos a panagaramat cadagiti macasabidong a droga. Dagiti adu, inton maatacarda iti sakit, dida alaen ni sulit iti panangsukimatda iti puon ti sakitda. Ti cangrunaan a pacasapulanda isu ti panangbang-arda iti bagida iti ut-ut ken sulit. Iti casta iruamda ti umamang cadagiti napatentian nga agas, a dagiti nagunegna awan unay ti ammoda, wenno saan agkiddawda iti medico ti agas a pangsucalda iti bunga ti nakillo nga aramidda, ngem dida panpanunuten a baliwan dagiti macapasakit nga ugugalida. No dida umimbag a dagus, ipadasda ti sabali nga agas, ket intono cuan sabali manen. Iti casta ti dakes agtuloy.PKS 94.1

  Dagiti tattao masapulda ti masursuroan a dagiti drogas dida agasan ti sakit. Agpayso a dagiti drogas pasarayda mangbang-ar bassit, ket ti paciente agparang a mapaimbag cas imbunga ti panangaramatna cadacuada; daytoy agtaud ta ti naturaleza adda umdas a macabiag a fuerzana a mangpacsiat iti sabidong ken manglinteg cadagiti casasaad a nacapataud iti sakit. Ti salun-at sumubli agpapan sumingá ti droga. Ngem iti caaduan a banag ti droga baliwanna laeng ti forma ken tumpuaran ti sakit. Iti masansan a maararamid, ti maibunga ti sabidong cas la mapagballigian iti mano a tiempo, ngem dagiti maibu- nga mabatida iti uneg ti bagi, ket agaramidto ti dackel a ranggas iti ududina.PKS 94.2

  Gaput panagaramatda cadagiti macasabidong a droga, dagiti adu iyegda ti napaut a sakit cadacuada met laeng, ket adu a biag ti mapucaw a nabalin coma a naisalacan babaen ti panagaramat cadagiti natural a wagas ti panangagas. Dagiti sabidong a naguneg iti adu cadagiti managnagan agas agpataudda cadagiti ugali ken gartem a macadadael iti cararua ken bagi. Adu cadagiti popular nga agas a napatentian, ken daddumapay cadagiti drogas nga ited dagiti medico, adda pasetda iti pannacaisaad ti pamunganayan ti ugali ti panaginum iti arac, ti panagvicio iti opio, wenno ti morfina, a nacabutbuteng a lunod ti sociedad.PKS 95.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents