Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Reforma iti Taraon

  No sadino man ti nacairuaman dagiti nakillo nga ugugali ti panagtaraon, maaramid coma nga awan tactac ti reforma. No rimsua ti dispepsia a cas bunga ti kinapalalo a naaramid iti bitoca, maaramid coma ti naannad a panangilala iti nabati a bileg dagiti nabiag a fuerza, babaen ti panangiccat iti macapadagsen nga awit. Ti bitoca mabalin a dina mapasublin ti salun-atna calpasan ti napaut a panagsagabana iti kinapalalo; ngem ti rumbeng a programa ti taraon tipdennanto ti adadda pay nga icacapuy, ket adu dagiti umimimbag iti adu wenno basbassit. Saan a nalaca ti mangilanad iti annuroten a maipaay iti tunggal caso; ngem no imatangan dagiti nalinteg nga annuroten iti pannangan, mabalin nga aramiden dagiti dackel a reforma, ket ti cocinero dina masapul ti agtrabajo a cancanayon a mangawis iti ganas a mangan.PKS 147.4

  Ti panagparbeng iti pannangan magungunaan iti kinabileg ti isip ken moral; tumulong pay iti pannacaituray dagiti napigsa a ricna. Ti aglablabes a pannangan naisangsangayan a macaranggas cadagiti agsasadut ti ricricnada; dagitoy cabassitenda la coma ti mangan, ket mangwatwatda iti nawadwad. Adda lallaki ken babbai a catutuboda ti kinalaing a dida maaramid ti cagudua ti mabalinda coma nga aramiden no iturayanda coma ti bagida babaen ti panangpaidamda iti gartem.PKS 148.1

  Adu dagiti mannurat ken bumibitla nga agcurang iti daytoy. Calpasan ti panagpennecda a mangan, agtrabajoda nga agtugtugaw, nga agbasa, agadal. wenno agsurat, ket awan ipaayda a tiempo a panangwatwatda. Cas bunga daytoy, ti nabulos a panagayus ti panunut ken sao matubeng. Dida macapagsurat wenno macapagsao a cacuyog ti bileg ken pigsa a masapul tapno matignay ti puso; ti bannogda natam-nay ken awan bungana.PKS 148.2

  Dagiti tattao a nacaipabaclayan dagiti napateg a sungbatan, ket nangnangruna dagiti mangsaluad cadagiti naespirituan a pagimbagan, isuda comat tattao a nalaca a mangricna ken alisto nga agilasin. Nangnangruna ngem sabsabali, masapulda ti agparbeng iti pannangan. Dagiti nangina ken napasam-iti a taraon awan coma ti lugarda iti lamisaanda.PKS 148.3

  Tunggal aldaw dagiti lallaki a naisaad cadagiti mapagtalcan a pagsaadan adda aramidenda a panagikeddeng nga ingget pateg ti banag dagiti pangngeddengda. Masansan a masapulda ti agpanunut a sipapardas, ket daytoy mabalin nga aramiden a sigagasat laeng dagiti nacairuam iti kinamanagparbeng. Ti isip pumigpigsa no adda iti babaen ti nalinteg a panangtratar dagiti pannacabalin ti bagi ken nakem. No ti panagtrabajo ti isip ket saan nga aglablabes, adda baro a bileg a dumteng iti tunggal panagbannogna. Ngem masansan a ti trabajo dagiti addaan napateg a piano a panunutenda ken napateg a pangngeddeng nga aramidenda mainfluenciaan iti kinadakes cas bunga ti di rumbeng a taraon. Ti nakirokiro a bitoca agpataud ti nakirokiro ken saan a natalged a casasaad ti isip. Masansan a daytoy pataudenna ti kinalaca a masair. kinadamsac, wenno kinakillo. Adu dagiti piano a naiwadag a nacabendicionan coma ti lubong, adu dagiti nakillo, naranggas, ken agpapan nadawel a bilbilin a naipatungpal, cas bunga dagiti ararisakiten a casasaad a pinataud dagiti nakillo nga ugali ti pannangan.PKS 149.1

  Adtoy ta maysa a singasing nga agpaay cadagiti amin a nacatugaw ti trabajoda wenno ti panunutda ti caaduan a pagtrabajoda; palubosam a dagiti addaan umanay ken namoralan a tured ken panangitury iti bagi, ipadasda coma daytoy: Iti tunggal pannangan manganca iti dua wenno tallo laeng a kita dagiti simple a canen, ket dica mangan iti adadu ngem ti masapul a pangpedped iti bisin. Agregtaca a mangwatwat iti inaldaw, ket kitaem no dica mapaimbag.PKS 149.2

  Dagiti nabileg a lallaki a watwatenda a nalaing dagiti bagbagida no agtrabajoda saanda a mapilit nga agannad unay no casano caadu ken no ania a kita ti canenda ket saan a cas cadagiti tattao a naruam nga agtugtugaw; ngem uray dagitoy nasaysayaat ti salun-atda no iruamda nga iturayan ti bagida iti pannangan ken yiinum.PKS 149.3

  Dagiti dadduma calicagumanda nga adda coma mailanad nga annuroten no ania ti taraonda. Manganda iti aglablabes, ket calpasanna sada ladingiten, ket iti casta sipapanunutda laeng no ania ti canenda ken inumenda. Saan a rumbeng a castoy. Ti maysa a tao dina mabalin ti mangilanad ti apagisu nga annuroten a maipaay iti sabali. Tunggal maysa aramatenna coma ti razonna ken panangiturayna iti bagina ket agaramid coma a mayannurot iti pamunganayan.PKS 150.1

  Dagiti bagbagitayo isudat cucua ni Cristo a ginatangna, ket awan wayawayatayo a mangaramid iti bagitayo cas iti caycayattayo. Isuamin dagiti macaawat cadagiti linteg ti salun-at bigbigenda coma ti annongda nga agtulnog cadagitoy a linteg, nga impasdec ti Dios iti kinataoda. Ti panagtulnog cadagiti linteg ti salun-at maaramid coma nga annong ti sagtunggal maysa. Datayo met laeng ti agsagaba ita bunga ti masalungasing a linteg. Tunggal maysa cadatayo sungbatantayo iti Dios dagiti awid ken ugugalitayo. Isut gapuna a ti saludsudentayo saan coma a no “Ania ti ruam ti lubong?” no di ket, “Siac a cas maysa a tao casano ti rebbengco a panangtratar iti pagtaengan nga inted ti Dios caniac?”PKS 150.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents