Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Condition ti Masungbatan a Cararag

  Ngem inton agbiagtayo nga agtulnog iti saona satayto la mabalin a tontonen ti pannacatungpal dagiti carcarina. Ti sumasalmo kinunana, “No imatangac ti kinakillo itoy pusoc, ti Apo saanto a dumngeg.”8Salmos 66:18No putot wenno saan a napasnecan ti panagtulnogtayo Kencuana, dagiti carcarina didanto matungpal cadatayo.PKS 104.3

  Iti uneg ti sao ti Dios icutantayo ti balacad maipapan iti naisangsangayan a panangicarcararag iti yiimbag ti masakit. Ngem ti panangidaton ti casta a cararag isut napasnecan unay nga aramid, ket saan coma nga aramiden nga awan ti naannad a panangpanunut. Iti adu a banag maipapan iti pannacaicarcararag ti pannacapaimbag dagiti masakit, daydiay nagnaganenda ti pammati awan sabali no di kinatuso.PKS 105.1

  Adu dagiti tattao nga iyegda ti sakit cadacuada met laeng gaput panangrennecda iti bagida. Saanda nga agbiag a mayannurot iti linteg ti naturaleza wenno mayannurot cadagiti al-alagaden ti kinadalus. Dagiti dadduma sinalungasingda dagiti linteg ti salun-at gapu iti ugugali ti pannangan ken yiinumda, panagcawesda, wenno panagtrabajoda. Masansan a ti maysa a kita ti vicio isut macagapu iti icacapuy ti isip wenno bagi. No dagitoy ket magunodanda ti bendicion ti salun-at, adu cadacuada ituloydanto nga ipabpabangad ti panagsalungasingda cadagiti linlinteg a natural ken naespirituan, ket. ti razonda idinto ta pinaimbag ida ti Dios cas sungbat ti cararag, adda wayawayada a mangituloy cadagiti di nasalun-at nga araramidda ken mangpennec iti gartemda nga awan sarsaringgawid. No ti Dios agaramid ti milagro a mangisubli iti salun-at dagiti castoy a tattao, patpaturdennanton ti panagbasol.PKS 105.2

  Isuntot perperdi a trabajo ti panangisuro cadagiti tattao a kitaenda ti Dios a cas mangagas cadagiti anannayenda, malacsid no maisuro met cadacuada nga idianda dagiti macapasakit nga araramidda. Tapno maawatda ti bendicion ti Dios a cas sungbat ti cararag, masapulda nga isardeng ti panagaramidda ti dakes ket sursuroenda ti agaramid ti naimbag. Dagiti liclicmutda masapul a mapasalun-atda, dagiti ugugali ti panagbiagda masapul a mapalintegda. Masapulda ti agbiag a maitunos iti linteg ti Dios, a natural ken naespirituan.PKS 105.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents