Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pagservian Dagiti Pamuspusan

  “CATULUNGANNACAM
  TI DIOS.”
  PKS 55.1

  Ti sakit saan a dumteng uray caanoman nga awan ti gapgapuna. Ti dalan masagana, ket ti sakit maawis, gaput panangsalungasing cadagiti linteg ti salun-at. Adu dagiti agsagaba cas supapac ti salungasing dagiti dadackelda. Nupay dida sungbatan ti inaramid dagiti dadackelda, nupay casta annongda nga ammoen no ania dagiti maisalungasing ken no ania dagiti di maisalungasing iti linteg ti salun-at. Rebbengda a liclican dagiti nakillo nga ugugali dagiti dadackelda, ket babaen ti nalinteg a panagbiag, ilugarda coma dagiti bagbagida iti nasaysayaat a condicion.PKS 55.2

  Ngem dagiti adadu a bilang agsagabada gapu iti nakillo nga araramidda met laeng. Salungasingenda dagiti pamunganayan ti salun-at babaen dagiti ugugali ti pannanganda, iyiinumda, panagcawesda, ken panagtrabajoda. Ti panangsalungasingda cadagiti linteg ti naturaleza pata- udenna ti di bumurong a maibunga; ket inton dumteng ti sakit cadacuada. dagiti adu dida bigbigen ti pudno a gapu ti panagsagabada, no di ket agdayengdengda a maibusor iti Dios gapu iti rigatda. Ngem ti Dios saan nga isu ti nakinbasol iti tooc a sumaruno iti pannacasalungasing ti linteg ti naturaleza.PKS 55.3

  Ti Dios pinarangcapannatayo ti sumagmamano a pigsa ti biag. Insucogannatayo pay cadagiti organo a tumutup a mangtaginayon cadagiti nadumaduma nga aramid ti biag. ket panggepna a dagitoy nga organo agtrabajoda coma nga agtutunos. No siaannadtayo a mangtaginayon iti pigsa ti biag. ket urnosentayo ti panagtrabajo dagiti delicado a macmakina ti bagi, ti bungana isu ti naimbag a salun-at; ngem no ti pigsa ti biag maadasan a sipapardas, ti sistema nervioso bumulod ti pigsa nga aramatenna nga aggapu iti mangracion iti pigsana. ket no adda maysa nga organo a maranggasan, isuda amin maafectaranda. Ti naturaleza adu ti ibibturenna a kinapalalo nga awan iparangna nga isusukir; ngem intono cuan agriing, ket agtrabajo a sipipigsa a mangiccat cadagiti imbunga ti nakillo a pannacatratar nga inibibturna. Ti panagtrabajona a manglinteg cadagitoy a condicion masansan a maiparangarang iti gorigor ken daddumapay a kita ti sakit.PKS 56.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents