Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Incan, ket dica agbasolen.”

  Ti Fiesta dagiti Abongabong nabiit pay nalpas. Dagiti sacerdote ken rabbi idiay Jerusalem naabacda iti sicatda a bumusor ken Jesus, ket idi sumipngeten, “nagawidda, tunggal maysa iti balayna. Ket ni Jesus napan idiay Bantay dagiti Olivo.”14Juan.7:53;8:1PKS 46.2

  Manipud iti riribuc ken cusocuso ti ciudad, manipud cadagiti mailiw nga adu a tattao ken dagiti mangliliput a rabbi, ni Jesus immadayu a napan iti natalna a caolivaan isu a pacabalinanna ti makimaymaysa iti Dios. Ngem iti agsapa simmubli iti templo; ket idi nagpupuroc dagiti tattao iti lawlawna, nagtugaw ket sinursuroanna ida.PKS 46.3

  Saan nga agbayag adda nacapasardeng Kencuana. Adda maysa a bunggoy dagiti Fariseo ken escriba nga imam- sideg Kencuana, nga iguyguyodda ti palalot butengna a babai, ket babaen dagiti nainget ken sigagagar a timec idardarumda dayta a babai a sinalungasingna ti maicapito a bilin. Ket idinto nga induronda ti babai iti sango ni Jesus, kinunada, a cacuyog ti panagraem ti aginsisingpet, “Mannursuro, daytoy a babai natiliw itay madama a makiabig iti dina asawa. Ket iti Linteg ni Moises imbilinna cadacami nga uburenmi dagiti cacasta: Sica nga-rud ania ti cunam?”15Juan 8:4.5.PKS 46.4

  Ti panagparparangda nga agraem liningdanna ti nauneg a sicatda a mangdadael Kencuana. No bulusanna ti babai, ni Jesus mabalin a maidarum iti panangumsina iti linteg ni Moises. No ibunannagna a ti babai maicari iti patay, ni Jesus mabalin a maidarum cadagiti Romanos a cas maysa a mangagaw iti turay a cucuada laeng.PKS 47.1

  Ni Jesus kinitana daydi a buya,—ti agpaypayegpeg a balud a palalo ti bainna, dagiti natangken ti panagruprupada nga agtuturay nga awanen ti uray nataoan nga asida. Ti espirituna nga ingget sudi natoocan gapu iti daydi a buya. Idinto nga awan impadlawna a pagilasinan ti pannacangegna iti saludsud, nagdumog, ket idinto nga inturongna dagiti matana iti daga, rinugianna ti nagsurat iti tapoc.PKS 47.2

  Idinto a dida maanusan ti panagtactacna ken ti agdadata a dina panangicascaso, dagidi nagdarum immasasidegda, ket indagdagda toy a banag iti imatangna. Ngem idi impasurotda dagiti matada iti kitkitaen ni Jesus iti daga iti sacaananna, napaulimec ti timecda. Idiay naisurat iti sangoda dagiti nalimed a basol ti panagbiagda.PKS 47.3

  Ni Jesus, idinto a timmacder ket imperrengna dagiti matana cadagiti dakes ti sicatda a lallacay, kinunana, “Ti awan basolna cadacayo, umuna a mangibacal coma ti bato kencuana.”16Juan8:7Ket idinto a nagdumog, intuloyna ti nagsurat.PKS 47.4

  Isu dina inwalin ti linteg ni Moises, ket dina met sinalungasing ti autoridad ti Roma. Dagiti nagdarum naabacda. Itan ta nalabusandan iti cawes ti panaginsisingpetda, nagtacderda a nacabasol ken nacondenar iti sango ti aglaplapusanan kinadalus. Idinto nga agkinkintayegda into la ket no ti nailemmeng a kinadakes ti biagda maiparang cadagiti adu a tattao, pimmanawda a nacadumog, ket imbatida ti baludda iti naasi a Manangisalacan.PKS 48.1

  Ni Jesus timmacder, ket idinto a kinitana ti babai, kinunana, “Adino ti yanda? Awan ti nangdusa kenca? Ket isu kinunana: Apo, awan. Ket ni Jesus kinunana: Uray siac saanca a dusaen: incan ket manipud ita dica agbasolen.”17Juan 8:10,11PKS 48.2

  Ti babai palalo ti butbutengna idi cua a nacatacder iti sango ni Jesus. Dagiti sao ni Jesus, “Ti awan basolna cadacayo, umuna a mangibacal coma ti bato kencuana,” dimtengda kencuana a cas maysa a sentencia ti patay. Dina naitured nga intangad dagiti matana iti rupa ti Manangi-salacan, no di ket siuulimec a naguray iti gastana. Nasnasdaaw a nacakita iti ipapanaw dagiti nangidarum kencuana nga awan tagarida ken sibabainda; iti dayta dagiti sao ti namnama nagdissoda iti lapayagna, “Uray siac saanca a dusaen; incan ket manipud ita dica agbasolen.” Ti pusona nalunag, ket idinto a nagpasag iti sacaanan ni Jesus, insainnecna ti agyaman nga ayatna. ket impudnona dagiti basbasolna a cacuyog ti napait a ladingit.PKS 48.3

  Kencuana isu daytoy ti nangrugrugian ti baro a biag, biag a nasudi ken natalna, a naiservi iti Dios. Iti pannacaipangato toy natnag a cararua, ni Jesus inaramidna ti maysa a dacdackel a milagro ngem ti pannacapaimbag ti cadagsenan a sakit ti bagi; pinaimbagna ti naespirituan a sakit nga agtungpal coma iti agnanayon a patay. Toy nagbabawi a babai nagbalin nga isut maysa cadagiti catib- keran a pasurotna. Babaen ti ayat ken panagservi a cacuyog ti panangisacrificio iti bagi. imparangarangna ti panagyamanna iti mamacawan a caasi ni Jesus. Ti lubong biig nga umsi ken ababi ti panagkitana itoy bimmiddut a babai; ngem ti Maysa nga awan basolna naasi iti kinacapuyna, ket inyawatna ti umarayat nga imana. Idinto a dagiti aginsisingpet a Fariseos pinabasolda ti babai. ni Jesus isut binilinna, “Incan ket dica agbasolen.”PKS 48.4

  Ni Jesus ammona dagiti liclicmut ti tunggal cararua. Tunggal dacdackel ti basol ti managbasol, umadadda ti pannacasapulna iti Manangisalacan. Ti pusona a nadiosan nga ayat ken caasi rummuar a nangnangruna a maiturong iti maysa a naisimbalud iti silo ti cabusor iti caricutan ken awan namnamana a pamayan. Babaen ti darana met laeng finirmaannan dagiti documento ti pannacaluc-at ti raza.PKS 49.1

  Ni Jesus dina cayat a dagiti nagatang iti casta a ngina agbalinda nga abalbalayen dagiti pannulisog ti cabusor. Dina cayat a paabactayo ken mapucawtayo. Daydi namagbaw-ing cadagiti leon iti rukibda, ken nakipagna cadagiti matalec a sacsina iti tengnga dagiti rumubrubrub nga apuy, sisasagana met nga agtrabajo iti pagimbagantayo, tapno parucmaenna amin a kinadakes iti naturalezatayo. Ita Isu adda a nacatacder idiay altar ti caasi, ket iparparangna iti Dios dagiti carcararag dagiti agpatulong Kencuana. Awan maysa a naladingit ken agbabawi a papanawenna. Pacawanennanto a sibubulos dagiti amin nga umay Kencuana nga agdawat ti pacawan ken pannacaipasubli. Dina ibaga iti sinoman ti dagup ti mabalinna nga ipaltiing, ngem dawatenna iti tunggal agpaypayegpeg a cararua a tumured coma. Sinoman a mayat, mabalinna ti cumpet iti pigsa ti Dios, ket makicappia Kencuana, ket Isu makicappianto.PKS 49.2

  Dagiti cararua nga umay agcamang ken Jesus, itag-aynanto ida iti ngatoen dagiti manangidarum ken mannaki- suppiat iti sao. Awan tao wenno dakes nga angel a macabalin a mangpabasol cadagitoy a cararua. Ni Cristo aramidenna ida a makimaymaysa iti nadiosan ken nataoan a naturalezana. Isuda agtacderda iti sibay ti dackel a Managawit ti basol, babaen ti silaw a tumpuar iti trono ti Dios.PKS 49.3

  Ti dara ni Jesu Cristo dalusannatayo “iti amin a basol. ”181 Juan 1:7PKS 50.1

  “Siasino ti mangidarumto cadagiti pinili ti Dios? Ti Dios ti mangpalinteg; siasino ti mangipatay iti dusa? Ni Cristo Jesus a natay; nangnangrona, ta isu napagungar cadagiti natay; isu nga adda iti macanawan ti Dios; a mangibabaet met cadatayo.”19Roma 8:33,34PKS 50.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents