Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Inumen a Di Unay Naingel

  Dagiti tattao a nacatawid iti gartem a mangan wenno uminum cadagiti saan a natural nga estimulante dida coma mapalubosan nga addaan arac, cerbeza, wenno sidra, idiay makitkitada wenno magaw-atda; ta daytoy cancanayon a sulisogda. Maipapan iti nasam-it a sidra nga ipagarupda a di manganano, adu dagiti awan annadda a gumatang a sibubulos iti daytoy. Ngem ti nasam-it a sidra matda a nasam-it iti bassit la a tiempo; calpasanna mangrugi nga agbubud wenno umingel. Ti gumasang a nanamna isu a pagbalinanna adadda manen a macaayayo iti adu a nanam. ket ti uminum dina cayat nga annugoten a ti inumen nagbalin a naingel wenno fuerte.*Dagiti napaingel a tuba, basi, ken binubudan macaranggasda a cas ti napaingel a sidra.PKS 172.3

  Ti arac, cerbeza, ken sidra macabartecda a cas met dagiti sabsabali a naingel nga inumen. Ti panaginum cadagitoy nacabcabaw ti ingelda nga inumen lucagenna ti nanam nga agkiddaw cadagiti naingingel, ket iti casta mairuam ti aginum iti naingel. Ti calcalainganna a panaginum isu ti escuela a pacasursuroan dagiti tattao a mangicarrera iti panagbartec. Ngem casta unay nagsicap ti aramid dagitoy nacabcabaw nga estimulante iti casta a ti cayaw magmagnan iti dalan ti panagbartec casangoanan ti panagatapna nga adda iti peggad.PKS 173.1

  Dagiti dadduma a di naibilang a pudno a nabartec, canayon nga addada iti babaen ti influencia ti nacapcapuy a pannacabartec. Dagitoy nabara ti ricnada, saan a natibker ti panagisisipda, ket saanda a nalimbong. Idinto ta ipagpagarupda a natalged ti bagida, ituloyda ti aginum, aginggat marba amin a bangen, ket maisacrificio amin a pamunganayan. Dagiti capigsaan a panangikeddeng maracracda, dagiti cangatoan a consideracion dida macaanay a mangtengngel iti gartem tapno paiturayan iti razon.PKS 173.2

  Ti Biblia uray adinoman awan iyaanamungna iti pannacaaramat ti macabartec nga arac. Ti arac nga inaramid ni Cristo a naggapu iti danum idiay rambac ti boda idiay Cana isut napulpulos a tubbog ti uvas. Isu daytoy ti “baro nga arac a masaracan iti raay ti bunga ti uvas,” a cunaen ti Nasantoan a Surat, a dicayo dadaelen, ta maysa a bendicion ti adda kencuana.”5Isaias 65:8PKS 173.3

  Ni Cristo isu ti nangted ti pablaac cadagiti Israel, iti Daan a Tulag, “Ti arac managrabrabac, ti naingel nga inumen managriringgor; ket siasinoman a mailawan cadacuada saan a masirib.”6Proverbio 20:8 Ni Cristo met laeng saan a nangidiaya ti casta nga inumen. Ni Satanas sulisogenna dagiti tattao a sumurot iti vicio a mangcullaap iti razon ken mangbibineg cadagiti naespirituan a ricna, ngem ni Cristo isurona cadatayo a parucmaentayo dagiti nababbaba a naturalezatayo. Ni Cristo uray caanoman dina idiaya cadagiti tattao ti pacasulisoganda. Ti dagup ti biagna isut maysa a pagtuladan ti panangpaidam iti bagi. Tapno bungtolenna ti pannacabalin ti gartem isut gapuna a nagayunar iti uppat a pulo nga aldaw idiay let-ang ket sinagabana gapu cadatayo ti cacarroan a suut a nabalin nga ibturen ti tao. Ni Cristo isu ti nangibilin a ni Juan Bautista dinto uminum ti arac wenno naingel nga inumen. Isu met ti nangibilin iti asawa ni Manoa iti panangliclicna iti naingel nga inumen. Ni Cristo dina sinalungasing ti insursurona met laeng. Ti di napaingel nga arac a sinaganana a nagpaay cadagiti sangaili ti boda isut macapaimbag ken macabang-ar nga inumen. Isu daytoy ti arac nga inaramat ti Manangisalacantayo ken dagiti adalanna idi umuna a Comunion. Isu dayta ti arac a canayon nga aramaten iti Santa Cena, a mangisimbolo iti dara ti Manangisalacan. Toy a servicio ti sacramento naisangrat a mangbang-ar iti cararua ken mangted ti biag. Awan aniaman a maaramat iti daytoy a servicio a mabalin nga agservi iti dakes.PKS 174.1

  Iti silaw no ania ti isuro ti Nasantoan a Surat, ken ti naturaleza, ken ti razon, maipapan iti pannacaaramat dagiti macabartec, casanot pannacabalin dagiti Cristiano nga agapit cadagiti lupulos a maaramid a cerbeza, wenno agfabrica cadagiti arac wenno sidra tapno ilacoda? No ayatenda met la ti padada a tao a cas iti bagida, casanot pannacabalinda a mangicabil iti dalanna ti macasilonto kencuana?PKS 174.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents