Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Lasag a Sidaen

  “IDI DAMO SAAK A CASTA.”PKS 151.1

  Ti sigud a taraon a naituding iti tao dina linas-ud ti panagsida iti animal. Aginggat nalpas ti layus, idi nadadael amin a nalangto a banag iti rabaw ti daga, sa la immawat ti tao ti palubos nga agsida iti lasag.PKS 151.2

  Iti panangpili ti Apo iti taraon ti tao idiay Eden, impakitana ti caimbagan a taraon; iti panangpilina iti taraon dagiti Israel insurona ti casta met laeng a leccion. Isu inruarna dagiti Israelitas manipud Egipto, ket sana sinursuroan ida, tapno agbalinda coma a maysa nga ili a cucuana. Babaen ti panangaramatna cadacuada tinarigagayanna a bendicionan ken sursuroan ti lubong. Insaganaanna ida ti taraon a caimbagan nga agpaay itoy a panggep, taraon a saan a lasag, no di ket mana, “ti tinapay ti langit.” Agsipud laeng iti dida pannacapnec ken iti panagtantanabutubda gapu iti iliwda iti paglutoan ti lasag idiay Egipto, isu ti gapuna a naiccanda ti lasag ti animal a sidaenda, ngem iti ababa a tiempo laeng. Ti panagsidada iti lasag inyegna ti sakit ken patay cadagiti rinibribu. Nupay casta ti naikeddeng nga agtaraonda iti awan lasagna uray caanoman dida inawat iti pusoda. Daytoy nagtuloy nga isu ti gapu ti tantanabutub ken di pannacapnec, iti napatac wenno nalimed a pamayan, ket saan a naaramid a permanente.PKS 151.3

  Idi nagnaeddan idiay Canaan, dagiti Israelitas napalubosanda nga agsida ti animal, ngem babaen dagiti naannad a pawpawil nga agturong iti pannacaipabassit dagiti dakes a maibunga. Ti panagsida iti lasag ti babuy naiparit, casta met cadagiti sabsabali nga animal ken agtaytayab ken ican a ti lasagda naisawang a saanda a nadalus. Cadagiti lasag a naipalubos, ti panagsidada iti taba ken dara naiparit a siiinget.PKS 152.1

  Dagiti animal nga adda iti naimbag a condicion isuda laeng ti nabalinda a sidaen. Awan parsua a rinangcay ti animal, wenno natay a nacnakemna, wenno saan a napatedted a nalaing ti darana, a mabalinda a sidaen.PKS 152.2

  Gaput isisiasida iti piano nga intuding ti Dios maipapan iti taraonda, dagiti Israelitas nagsagabada iti dackel a pucaw. Kinalicagumanda ti lasag a sidaen. ket inanida ti bungana. Dida naragpat ti cangato ti cababalin a cayat ti Dios a gunodenda wenno tinungpal ti pagayatanna. Ti Apo “intedna cadacuada ti dawatda, ngem impaw-itna ti kinacuttong ita cararwada.”1Salmos 106:1 Isuda adadda nga impategda dagiti naidagaan ngem dagiti naespirituan, ket ti sagrado a kinatan-oc a pinanggepna nga agpaay cadacuada dida nagunodan.PKS 152.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents