Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pannacabalin ti Pakinakem

  Ti pannacabalin ti pakinakem ditay patpatgen a cas ti carbenganna coma. Palubosanyo a ti pakinakem adda a siririing ken nalinteg ti pannacaiturongna, ket ited-nanto ti pigsa iti dagup ti kinatao, ket addanto nacascasdaaw a maitulongna iti pannacataginayon ti salun-at. Isut maysa a pannacabalin pay a bumusor iti sakit. No ti pakinakem maaramat iti nalinteg a turong, iturayannanto ti ararapaap, ket napigsanto a catulongnan a sumukir ken manggundaway iti sakit ti isip ken bagi nga agpadpada. Babaen ti panangwatwatda iti pannacabalin ti pakinakemda iti nalinteg a pannakirelacionda iti biag, dagiti paciente adut maaramidda iti itutulongda iti panagbannog ti medico nga agpaay iti iyiimbagda. Rinibribu dagiti macapasubli coma iti salun-atda no pakinacmenda coma a casta. Ti Apo dina cayat a sisasakitda. Cayatna a napia ken naragsacda coma, ket pakinacmenda coma ti umimbag. Masansan a dagiti masacsakit mabalinda a sukiren ti sakit, babaen laeng ti panagsukirda a sumuco iti sakit ken dida palubosan ti bagida nga agsasadut. Idinto a tumacderda a dida icancano dagiti ut-ut ken anannayenda, palubosam nga agtrabajoda iti naservi nga aramid a mayannatup iti pigsada. Babaen ti casta a panagtrabajo a cacuyog ti nawadwad nga angin ken lawag ti init, adu cadagiti napacapuy unayen a masacsakit ti macapasubli iti salun-at ken pigsada.PKS 67.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents