Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangpili iti Canen

  Dagiti canen a pilien isuda coma dagitay macaited cadagiti caimbagan nga elemento a masapul a pangbangon iti bagi. Iti castoy a panagpili, ti gartem saan a natalged a mangidalan. Gapu cadagiti nakillo nga ugugali ti pannangan, ti gartem naisiasi. Masansan nga agkiddaw iti canen a macadadael iti salun-at ken macapataud ti capuy lugar a pigsa. Ditay met mabalin ti paidalan a sitatalged iti ugugali ti sociedad. Dagiti sakit ken tooc nga agari iti amin a yan iti caaduan agtaudda cadagiti popular a biddut maipapan iti taraon.PKS 136.3

  Tapno ammoentayo no aniada dagiti caimbagan a oanen, masapultay nga adalen ti sigud a piano ti Dios maipapan iti taraon ti tao. Ti nangparsua iti tao ken macaammo cadagiti masapsapulna isu ti nangtuding ti pagtaraon ni Adan. “Adtoy,” kinunana, “iniccancayo iti isuamin a roroot nga addaan bukel,.... ken isuamin a cayo nga adda bunga nga agpataud ti biu-i; maipaaydanto a canenyo. “1Genesis 1:20Ti tao idi panawanna ti Eden tapno birokenna ti pagbiagna iti panangtalonna iti daga, inawatna ti palubos a mangan pay “iti natnateng ti daga.”2Genesis 3:18PKS 137.1

  Dagiti granos, bungbunga, nueces, ken natnateng isudat taraon a pinili ti Namarsua nga agpaay cadatayo. Dagitoy a taraon, no masaganada iti nalaca ken natural a pamayan cas iti pacabalinanda, isudat casalun-atan ken caaduan ti taraon. Macaitedda ti bileg, pannacabalin nga agibtur. ken saririt ti isip, a di mabalin nga ited dagiti nalalauc ken napagasang a taraon.PKS 137.2

  Ngem dagiti amin a taraon nupay naimbagda saan a padapada a maitutup iti pacasapulantayo babaen dagiti amin a liclicmut. Alaen coma ti annad iti panangpili ti taraon. Ti taraontayo maitutup coma iti clima ti lugar a pagtaengantayo, ken iti kita ti trabajo nga araramidentayo. Dagiti dadduma a taraon a maitutup a canen iti maysa a clima saanda a maitutup iti sabali a clima. Ket adda met nadumaduma a canen a caimbagan a maitutup cadagiti tattao a nadumaduma ti trabajoda. Masansan a ti canen a macapaimbag cadagiti agtartrabajo iti pagbannogan ti bagi saanda a tumutup cadagiti tattao nga agtartrabajo a nacatugaw wenno ti la utecda ti agtartrabajo. Ti Dios iniccannatayo ti adu a kita dagiti nasalun-at a taraon, ket tunggal tao pilienna coma cadacuada dagiti banbanag a panecnecan ti padas ken naimbag a panangipato nga isudat caimbagan nga agpaay iti masapsapulna.PKS 137.3

  Nawadwad dagiti bungbunga, nueces, ken granos nga iracion ti naturaleza, ket iti tinawen-tawen dagiti apapit dagiti amin a dagdaga nasacsacnapen ti pannacaiwarasda cadagiti isuamin, gapu cadagiti panglacagan ti transportacion. Cas bunga daytoy, adu cadagiti taraon nga idi napan a sumagmamano a tawen naibilangda a nangina a paggastoan, ita addadan iti magaw-at dagiti isuamin a cas pagtaraon iti inaldaw. Naisangsangayan a pudno daytoy maipapan cadagiti bungbunga a nabilag ken nailata.PKS 138.1

  Dagiti nueces ken taraon nga aggapu cadagiti nueces umadadu ti pannacaaramatda a cas suno dagiti sida a lasag. Dagiti nueces mabalindat mailauc cadagiti granos, bungbunga, ken sumagmamano a canen a naggapu iti ramut, tapno maaramid dagiti canen a nasalun-at ken nabacnang ti taraonda.PKS 138.2

  Dagiti tattao a nairuam cadagiti taraon nga aglablabunan iti sustancia ken narecado, saan a natural ti nanamda, ket dida madagdagus nga imasen ti nalaca ken simple a taraon. Masapul nga alaen ti tiempo a panangipasubli iti natural a panagnanam, ken panangpasubli iti salun-at ti bitoca gapu iti kinapalalo a sinagabana. Ngem dagiti mangiruam nga agtaraon iti naimbag a canen, calpasan ti mano a tiempo, maduptalandanto a naimas dayta a canen. Pagyamanandanto dagiti delicado ken naimas a saborda, ket naragragsacto ti pannanganda cadacuada ngem dagiti di macapasalun-at a cancanen. Ket ti bitoca a nasalun-at ti casasaadna, ket saan a napasakit wenno nabannogan, nalacana nga aramiden ti trabajona.PKS 138.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents