Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Kinaragsac

  Ti ina rebbengna a parang-ayen ti maysa nga espiritu a mangnamnama, mapnec, ken naragsac. Amin a bannog nga agturong itoy magungunaanto iti nawadwad iti pannacapaimbag ti bagi ken namoralan a cababalin dagiti annacna. Ti naragsac nga espiritu parang-ayennanto ti kinaragsac ti familiana, ket iti dackel a banag parang-ayenna met ti salun-atna.PKS 205.1

  Ti asawa a lalaki tulonganna coma ti asawana a babai babaen ti pannakipagricnana ken di agcurang a panagayatna. No ti lalaki cayatna a taginayonen ti kinapusacsac ken kinaragsac ti babai, tapno agbalin a cas la lawag ti init iti uneg ti balay, tulonganna ngarud iti awitna. Ti kinaayat ken kinadungngo ti lalaki agservinto iti babai a napateg a pammatured, ket ti kinaragsac nga itdenna mangyegto met ti rag-o ken talna iti pusona met laeng.PKS 205.2

  Ti asawa a lalaki ken ama a nasidunget, naagum, ken natangsit, saan laeng nga awan ti ragsacna, ngem agiburubon pay ti kinalimdo cadagiti cabbalayna. Aniennanto ti bungana inton makitana ti icacapuy ti espiritu ken panagsakit ti asawana, ket dagiti annacna namulitanda iti saan a naayat a panagricricnana.PKS 205.3

  No ti ina matacawan iti imatang ken liwliwa a rebbengna nga icutan, no mapalubosan a mautoyan ti pigsa gapu iti aglablabes a panagtrabajona wenno gapu iti dandanag ken nasipnget a namnamana, dagiti annacna matacawandanto iti napateg a pigsa ken kinamanagpanunut ken kinaragsac a rebbengda a tawiden. Nasaysayaat nga adayu no paraniagen ken paragsaken ti biag ti ina, a salacniban iti panagcurang ti masapsapulna ken iti macautoy a trabajo, ken macapasakit a panagagagawa, ket palubosan a dagiti ubbing tawidenda ti nasayaat a panagbagbagi, tapno babaen ti pigsada macapagnada nga agbalballigi iti pannakibacalda itoy a biag.PKS 205.4

  Dackel ti dayaw ken annong a naipabaclay cadagiti amma ken inna, ta agtacderda iti saad ti Dios cadagiti an-nacda. Dagiti cababalinda, ti inaldaw a panagbiagda, dagiti wagas ti pannursuroda, ipatarusdanto ti Sao ti Dios cadagiti babassit nga annacda. Ti influenciada macaawisto wenno macapaiccat ti panagtalec ti anac cadagiti carcari ti Apo.PKS 206.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents