Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panagministro ti Balay

  AWAN TI NAPATPATEG A TRABAJO NGEM
  TI NAITALEC CADAGITI AMMA KEN INNA.
  PKS 178.1

  Ti pannacaipasubli ken pannacaipangato ti sangcataoan mangrugi iti uneg ti balay. Ti trabajo dagiti nagannac addaganna ti isuamin a sabali. Ti sociedad buclen dagiti famfamilia, ket agbalin a cas ti pangaramidan dagiti pangulo ti familia kencuana. Aggapu iti puso “dagiti pasngaw ti biag;”1Proverbio 4 : 23ket ti puso dagiti puroc, iglesia, ken nacion, isu dagiti bumalay. Ti pagimbagan ti sociedad, ti naimbag a gasat ti iglesia, ti irarang-ay ti nacion, maibatay iti influencia ti balay.PKS 178.2

  Ti kinapateg ken dagiti gundaway ti biag ti balay mailadawanda iti biag ni Jesus. Ti immay a naggaput langit tapno isut pagtuladan ken manursurotayo nagian iti tallopulo a tawen a cas maysa a camcameng ti maysa a sangacabbalayan idiay Nazaret. No maipapan cadagitoy a tawen, ababa unay ti nailanad iti Biblia. Awan naindaclan a milagro a nacaawis iti imatang dagiti adu a tattao. Awan nailiw a tattao a simmurot cadagiti addangna wenno dimngeg cadagiti saona. Nupay casta cabayatan amin dagitoy a tawtawen Isu tinungtungpalna ti nadiosan a nacaibaonanna. Isu nagbiag a cas maysa cadatayo, a nakipaset iti biag ti balay, pinaiturayan iti disciplina ti balay, inaramidna dagiti annong ti balay, ken imbaclayna dagiti awit ti balay. Babaen ti manglinong a saluad ti maysa a napacumbaba a balay, ken pannakiranudna cadagiti capadasan ti cadawyan a gasattayo, Isu “dimmackel iti kinasirib ken kinatayag, ken ti gundaway iti Dios ken cadagiti tao.”2Lucas 2;52PKS 178.3

  Cabayatan amin dagitoy napacni a tawtawen, ti biag ni Jesus rimmuar a cas ayayus ti kinaasi ken kinamanagtulong. Ti awan nga agumna ken ti naanus a panagibturna, ti kinaturedna ken kinamatalecna, ti isusukima iti sulisog, ti di cumapuy a talnana ken ti naulimec a ragona, cancanayonda a nacapatured. Insangpetna ti nadalus ken nasam-it nga angin iti uneg ti balay, ket ti biagna cas la levadura nga agtartrabajo iti tengnga dagiti elemento ti sociedad. Awan nagcuna nga isu nagaramid ti maysa a milagro; nupay casta adda virtud—ti rnangagas ken macaited biag a pannacabalin ni ayat—a rimmuar Kencuana a napan cadagiti nasulisog, masakit, ken napacapuy. Iti natacneng a pamayan, nanipud kinaubingna, Isu nagservi cadagiti sabsabali, ket gapu itoy, idi inrugina ti panagministrona iti publico, adu dagiti siraragsac a dimngeg Kencuana.PKS 179.1

  Dagiti tawen a kinaganus ti Manangisalacan nasursuroc ngem pagpatulad ti servida cadagiti agtutubo. Agsevida a maysa a leccion, ket macapaturedda coma iti tunggal nagannac. Dagiti annong iti familia ken caarruba isuda ti umuna a campo ti trabajo a sangoen dagiti mayat nga agtrabajo iti pacaipangatoan dagiti padada a tattao. Awanen ti napatpateg a campo ti trabajo ngem ti naitalec cadagiti mangbangon ken mangaywan iti balay. Awan trabajo a naitalec iti tao a dacdackel ken adadayu ti madanon ti bungana ngem ti trabajo dagiti amma ken inna.PKS 180.1

  Gapu cadagiti agtutubo ken ububbing ita maikeddeng no casanonto ti casasaad ti sociedad iti masacbayan, ket no anianto ti pagbalinan dagitoy agtutubo ken ubbing maibatay iti pagtaengan. Adu cadagiti sacsakit ken kinacacaasi ken basbasol a lunod ti sangcataoan mabalin a pasurotan iti kinacurang ti pannacasursuro iti uneg ti balay. No ti biag iti uneg ti balay nadalus ken napudno, no dagiti ububbing a rummuar manipud iti aluad ti balay ket nacasaganada a sumaranget cadagiti sungbatan ken peggad ti biag, amangan a panagbalbaliw ti makitanto iti lubong!PKS 180.2

  Adu ti pigsa a maibus, ken tiempo ken pirac ken bannog a magastar nga istay awan kedkeddengna, cadagiti gannuat ken institucion a pangreforma cadagiti cayaw ti vicio. Ket uray dagitoy a pigsa dida maannongan ti dackel a masapul. Ket nupay casta amangan nagbassit ti bunga! Nagbassit ketdin ti bilang dagiti mapasubli a permanente!PKS 180.3

  Adu dagiti agcalicagum iti nasaysayaat a biag, ngem agcurangda ti tured ken panangikeddeng tapno macalapsutda iti pannacabalin ti vicio. Caaliawda ti bannog ken bacal ken sacrificio a makiddaw, ket matda a marba ken madadael ti biagda. Iti casta dagiti lallaki a casariritan ti isip, dagiti lallaki a nangato ti aspiracionda ken natacneng ti pigsada, a no awan coma ti vicioda nasaganada coma gapu iti naturaleza ken sursuro a mangpunno ca-dagiti mapagtalcan ken dackel ti baclayenda a saad, maipababada ken mapucawda itoy a biag ken iti sabali a biag.PKS 181.1

  Ket dagiti mangbalbaliw iti ugalida. amangan nagpait ti pannakibacalda tapno mapasublida ti kinatacnengda! Ket adu dagiti mangani iti bunga dagiti dakes a bukel nga immulada, iti panagbiagda a narba ti bagida, agpangpangadua ti nakemda, madadael ti sariritda, ken napacapuy ti pannacabalin ti cararuada. Amanagan nga adadu coma ti nagapuanan no ti kinadakes natratar coma idi mangrugrugi!PKS 181.2

  Toy a trabajo dackel ti pannacaisadagna cadagiti nagannac. No iti bannog a maaramid a pangsuba iti irarangay ti panagbartec ken sabsabali pay a dakes nga ugali isuda a mamagruker a cas cancer iti sociedad, ket adadu coma ti imatang a maited iti panangsursuro cadagiti nagan-nac no casanot panangsucogda iti ugugali ken cababalin dagiti annacda, adadunto iti mamingasut ti imbag a maibunga. Ti ugali nga adda nacabutbuteng a pigsana nga agpaay iti dakes, mabalinda nga iturong tapno agbalin a pigsa nga agpaay iti imbag. Masapulda a biangan ti ayus idiay puonna, ket sada kitaen ti nalinteg a pannacaiturong ti ayus.PKS 181.3

  Dagiti nagannac mabalinda nga isaad nga agpaay cadagiti annacda ti pamunganayan ti nasalun-at ken naragsac a biag. Mabalinda nga ibaon manipud iti balayda dagiti annac nga addaan namoralan a duri a sumukir iti sulisog, ken tured ken bileg tapno nagasat ti pannakibacalda iti paricut ti biag. Mabalinda nga isingasing cadacuada ti panggep ken parang-ayen ti pigsa a mamagbalin iti biagda a pacaidayawan ti Dios ken pacabendicionan ti lubong. Mabalinda ti mangaramid cadagiti nalinteg a dandana a pagnaan dagiti sacsacada, a lumasat iti cainitan ken linong, nga agtungpal cadagiti nagloriaan nga alimpatoc sadi ngato.PKS 182.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents