Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangituray ti Isip iti Isip

  Nupay casta, adda maysa a kita ti panangagas babaen ti isip nga isut maysa cadagiti capigsaan nga araramaten ti dakes. Babaen ti pannacaaramat toy nagnaganenda ti ciencia, ti maysa nga isip paiturayan iti sabali nga isip, iti casta ti kinatao ti nacapcapuy mailauc iti kinatao ti napigpigsa nga isip. Ti maysa a tao isu ti agpakinakem gapu iti sabali. Iti castoy a pamayan ipapatida a ti gandat dagiti panpanunut mabalin a baliwan, dagiti macaited salun-at a ricricna mabalin nga ited, ket dagiti paciente matulonganda a sumukir ken manggundaway iti sakit.PKS 65.2

  Ti castoy a wagas ti panangagas inararamat dagiti tattao a di macaammo iti pudno a naturaleza ken tungpal ti casta a wagas, ken isuda a narnati a ti casta a wagas macapaimbag cadagiti masakit. Ngem toy managnagan ciencia naibatay cadagiti ulbod a pamunganayan. Maigiddiat iti naturaleza ken espiritu ni Cristo. Dina iturong ti tao iti biag ken pannacaisalacan. Ti maysa a mangawis cadagiti isisip tapno maiturongda iti bagina iturongna ida a sumina iti pudno nga Ubbog ti pigsada.PKS 65.3

  Saan nga isut panggep ti Dios a sinoman a tao isucona ti isipna ken pagayatanna iti panangituray ti sabali, ket iti casta agbalin nga instrumento a paspasurot iti imima ti mangituray kencuana. Awan sinoman a rebbengna nga ilauc ti kinataona iti kinatao ti sabali. Dina rebbeng a kitaen ti sinoman a tao nga isu ti ubbog ti mangpaimbag kencuana. Ti rebbengna a pagtalcan isu ti Dios. Iti dayaw ti kinataona nga inted ti Dios kencuana, rebbengna a paiturayan ti bagina iti Dios, ket saan nga iti sinoman a nakem ti tao.PKS 65.4

  Calicaguman ti Dios nga iyeg dagiti tattao a makibagi Kencuana. Iti amin a pannakipagcucuana cadagiti tattao Isu bigbigenna ti pamunganayan a ti tunggal tao adda bucodna a sungbatan. Isu birukenna a paturden ti pannacaricna ti tunggal tao iti panagcamatalecna, ken ipalagipna ti pannacasapul ti tao nga agpaidalan. Tarigagayanna a ti nataoan makicadcadua iti nadiosan, tapno dagiti tattao mabalinda ti mabaliwan nga umasping iti nadiosan. Ni Satanas agtrabajo a mangsuba itoy a panggep. Isu birukenna a paturden ti panagtalec cadagiti tattao. Inton mayadayu dagiti isisip iti Dios, ti mannulisog mabalinna nga iyeg ida iti babaen ti panangiturayna. Iti casta mabalinna nga iturayan ti sangcataoan.PKS 66.1

  Ti capanunutan a ti isip iturayanna ti sabali nga isip inrugi ni Satanas, tapno iparangnat bagina nga isu ti cangrunaan a trabajador, tapno isaadna ti filosofia ti tao idiay pagsaadan coma ti filosofia ti Dios. Cadagiti amin a biddut a maanannugot ita iti gimong dagiti agparparang a Cristiano, awan napegpeggad nga allilaw, awan segseguro a mangisina ti tao iti Dios, ngem daytoy. Nupay agparparang a di manganano, no maaramat daytoy cadagiti paciente iturongnanto iti pannacapucawda, ket saan nga iti pannacaisalacanda. Luctanna ti ruangan a sercan ni Satanas tapno iturayanna nga agpadpada ti isip a paiturayan iti sabali, ken ti isip a mangituray.PKS 66.2

  Nacabutbuteng ti pannacabalin a maited iti castoy a pamayan cadagiti dakes ti isipda a lallaki ken babbai. Amangan a gundaway ti ited daytoy cadagidiay nga agbibiag babaen ti panauggundawayda iti kinacapuy wenno kinamauyong dagiti sabsabali! Gaput pannacaituray dagiti isisip a nacapuy wen- no masakit, mano dagiti maoasaracto iti pangpennecda iti naderrepan a ricnada wenno iti kinabuclisda!PKS 66.3

  Adda nasaysayaat a mabalintay nga aramiden ngem ti panangituray ti tao iti tao. Ti medico sursuroanna coma dagiti tattao tapno manipud iti tao kitaenda coma ti Dios. Lugar nga isurona cadagiti masakit nga italecda cadagiti tattao ti pannacapaimbag ti cararua ken bagida, iturongna coma ida iti Maysa a macaisalacan agingga iti panungpalan cadagiti isuamin nga umay Kencuana. Ti nangaramid iti isip ti tao ammona no ania ti masapsapul ti isip. Ti Dios isu laeng ti maysa a macaagas. Dagiti addaan isisip ken bagi a masakit kitaenda coma ni Cristo a mangngagas. “Gapu ta agbiagac,” kinu-nana, “agbiagcayto met.”2Juan 14:19Daytoy isu ti biag a rebbengtay nga iparang cadagiti masakit, ket ibagatay cadacuada a no adda pammatida ken Cristo a cas mangngagas, no tumulongda kencuana, no pagtulnoganda dagiti linteg ti salun-at, ket agtrabajoda a mangpaimbag iti kinasantoda gaput panagbutengda Kencuana, Isu itednanto cadacuada ti biagna. Inton iparangtay ni Cristo cadacuada iti castoy a pamayan, ititedtayo ti maysa a pannacabalin, maysa a pigsa nga ingget pateg; ta isut aggapu iti ngato. Daytoy isu ti pudno a ciencia ti panangagas iti bagi ken cararua.PKS 67.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents