Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sursuro iti Annuroten ti Salun-at

  “DAGITI BIBIG TI MASIRIB
  AGIWARA TI PANNACAAMMO.”
  PKS 93.1

  Ti panagsursuro cadagiti annuroten ti salun-at uray caanoman awan nasnasken a pannacasapulna ngem ita. Agpapan adda nacascasdaaw a rinangayan iti adu a banag maipapan iti pagliwliwaan ken pagginawaan ti biag, agpapan cadagiti banbanag ti sanidad ken panangagas iti sakit, nupay casta ti icacapuy ti pigsa ti bagi ken pannacabalin ti tao nga agibtur, nacabutbuteng. Daytoy kiddawenna ti imatang dagiti amin a macaricna iti pusoda ti panagayatda iti pagimbagan dagiti padada a tattao.PKS 93.2

  Ti artificial a civilizaciontayo patpaturdenna dagiti kinadakes a mangdadael cadagiti nalinteg nga annuro-ten. Dagiti ugali ken moda gubatenda ti naturaleza. Dagiti ugugali nga idagdagda, ken dagiti panagrennec a parang-ayenda, sutsutsutanda nga ininuten ti pigsa ti bagi ken Isip, ket ibatbattoonda iti raza ti tao ti di maibtur nga awit. Dagiti awan a panagparbeng, ken basol, ken sakit, ken kinacacaasi addada iti amin a yan.PKS 93.3

  Dagiti adu salsalungasingenda dagiti linlinteg ti salun-at gapu iti kinanengneng, ket dagitoy masapulda ti masursuroan. Ngem ti adadu a bilang ammoda ti nasaysayaat ngem ti araramidenda. Masapulda ti mapalagipan iti kinapateg ti panamagbalinda iti siribda a mangidalan iti biag. Ti medico adda adu a gundawayna a mangisuro cadagiti annuroten ti salun-at, ken mangipakita ti kinapateg ti panangtungpal cadagitoy nga annuroten. Babaen ti nalinteg a pannursuro ti medico, adu ti mabalinna nga aramiden iti pannacapalinteg dagiti kinadakes nga agaramid iti di masao a ranggas.PKS 93.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents