Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Agiinnanuscayo iti Ayat”

  Uray casano a rigat, danag, ken pannacaabac ti dumteng, di coma ipenpen ti asawa a lalaki wenno babai iti panunutna ti maysa a ricna a ti pannakicallaysana isut maysa a biddut, ket agbabawi. Ikeddengmo coma ti pannakicadduam kencuana iti amin a pacabalinan dagiti agasawa. Ituloymo dagiti immuna nga ayatmo. Iti uray ania a dalan agtinnulongcayo coma no casano ti panangparang-aymo iti ragsac ti maysa ken maysa. Aginnayanayat ken aginnanuscay coma iti maysa ken maysa. Iti dayta, ti panangasawa lugar nga isut tungpal ti ayat, isuntot panang- rugi ti pudno nga ayat a cas idi damona. Ti kinaimnas ti pudno a panaggayyem, ti ayat a mamagcallaysa iti puso ken puso, isut sangcasimsim dagiti ragragsac ti langit.PKS 191.1

  Iti tunggal familia adda maysa a sagrado a circulo a nailawlaw kencuana isu a di coma daddadaelen. Iti uneg toy a circulo awan ti sabali a tao nga adda calinteganna a sumrec. Ti asawa a lalaki wenno babai dina coma ipalubos nga adda sabali a makiraman iti panagtalec ti maysa ken maysa a naipatagicua laeng cadacuada a dua.PKS 192.1

  Mangted coma ti tunggal maysa ti ayat a di ket agkiddaw ti ayat. Parang-ayenyo dagiti naimbag a cababalinyo, ket nasiglatcay coma a mangbigbig cadagiti kinaimbag ti maysa ken maysa. Ti pannacaammo nga ayayatenda datao isut maysa a nacascasdaaw a mangpalaing ken mangpaimbag cadatayo. Ti panagayat ken panagraem macadagdag iti panagturong nga agimbag, ket uray ti ayat met laeng wumadwadwad cas iti kinaadut paimbagenna.PKS 192.2

  Ti asawa a lalaki wenno ti asawa a babai dina coma isuco ti kinataona iti maysa ken maysa. Tunggal maysa adda bucodna a kinatao nga inacmanna ti bagina met laeng iti Dios. Tunggal maysa agsaludsud coma Kencuana, “Ania ti nalinteg?” “Ania ti dakes?” “Casanot casayaatan a panangtungpalco iti panggep ti panagbiagco ?” Ti cawadwadan ti ayatmo agayus coma nga agturong iti nangted kenca iti biagmo. Ni Cristo isu comat umuna ken maudi iti amin a banag kenca. Tunggal umununeg ken pumigpigsa ti panagayatmo Kencuana, ti panagayatyo iti maysa ken maysa nadaldalus ken napigpigsanto.PKS 192.3

  Ti espiritu nga imparangarang ni Cristo cadatayo isu ti espiritu nga iparangarang coma ti asawa a lalaki ken babai iti maysa ken maysa. “Magnacayo ken ayat, a cas met ni Cristo iti panagayatna cadacayo. Cas ti Iglesia adda a paiturayan ken Cristo, casta met a dagiti babbai paiturayanda cadagiti assawada iti isuamin. Lallaki. Ayaten- yo dagiti assawayo, a cas iti panagayat met ni Cristo iti Iglesia, ket inyawatna ti bagina gapu kencuana.” 7Efeso 5: 2, 24, 25. PKS 192.4

  Ti asawa a lalaki wenno babai saanna coma nga aramaten ti nainpilitan a panangituray iti maysa ken maysa. Dica coma padasen sica a maysa a piliten ti maysa a sumurot iti tarigagaymo. Saanmo a mabalin nga aramiden ti casta ken taginayonen ti ayat ti maysa ken maysa. Agimbagca, aganusca, agibturca, agnacman ken agsingpetca. Babaen ti parabur ti Dios, mabalinyo a gunoden ti panangparagsac iti maysa ken maysa, a cas incariyo nga aramiden idi panagasawayo.PKS 193.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents