Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pannacasapul ti Nadiosan a Pannacabalin

  Awan pudno a reforma a mabalin a maaramid, no mailacsid ti pannacabalin ti Dios. Dagiti nataoan a bangen a pangbusor cadagiti natural ken naparang-ay a pagduyusan arigda la tambac a darat a bumusor iti napigsa nga ayus. Aginggat agbalin ti biag ni Cristo a nabiag a pannacabalin iti biagtayo, satayto la mabalin a sukiren dagiti sulisog a cumabil cadatayo manipud iti uneg ken ruar.PKS 100.1

  Ni Cristo immay ditoy a lubong ket nagbiag a mayannurot iti linteg ti Dios, tapno ti tao mabalinna coma nga iturayan dagiti natural a pagduyusan a macadadael iti cararua. Ti Mangngagas iti cararua ken bagi isu ti mangted ti balligi a mangparmec cadagiti bumusbusur a ricricna. Isu sinaganana amin a panglacagan, tapno ti tao mabalinna coma nga icutan ti nagdanunan kinaimbag a cababalin.PKS 100.2

  Inton ti maysa sumuco ken Cristo, ti isip paiturayan iti linteg; ngem ti naarian a linteg isu ti mangiwarragawag ti wayawaya iti tunggal cayaw. Gaput pannakimaymaysana ken Cristo, ti tao maaramid nga agwayawaya. Ti isusuco iti pagayatan ni Cristo caipapananna ti pannacaipasubli iti naananay a kinatao.PKS 100.3

  Ti pnagtulnog iti Dios isu ti pannacawayawaya manipud iti panangadipen ti basol, ti pannacaluc-at manipud iti napigsa ken dakes a ricna ti tao. Ti tao mabalinna ti agtacder nga agbalballigi iti bagina met laeng, agbalballigi iti pagduyosan dagiti ricricnana, agbalballigi cadagiti arari ken pannacabalin, ken “cadagiti agturay iti lu-bong daytoy a sipnget,” ken “cadagiti espiritu ti kinadakes idiay ngato. “5Efeso 6:12PKS 100.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents