Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Dagiti Nacayawan ti Napigsa Maiccatto.”

  Ni Cristo impakitana nga isu maiturturayanna dagiti angin ken dalluyon, ken dagiti tattao a nagunggan cadagiti sairo. Ti namagtalna iti baggio, ken nangpalinac iti nariribuc a baybay, insaona met ti talna iti isisip a riniribuc ken rinusngi ni Satanas. Idiay sinagoga ti Capernaum, insawangna ti nacaibaonanna a mangluc-at cadagiti tagabu ti basol. Isu nasingá gapu iti maysa a nacabutbuteng nga ickis. Maysa a mauyong a lalaki nagtaray nga immasideg a naggapu cadagiti tattao, ket inyickisna, “Ania ti bibiangmi kenca, Jesus a Nazarenot Immayca mangpucaw cadacami? Ammoc no siasinoca, sica ti Santo ti Dios.”PKS 50.3

  Ni Jesus inungtanna ti sairo, a cuncunana, “Agulimecca, ket rummuarca kencuana. Ket ti sairo idi impadsona iti tengnga, pimmanaw kencuana ket saanna nga inanano. ”20Marcos 1:24; Lucas 4:35PKS 50.4

  Ti puon ti pannacaparigat toy a lalaki adda met iti ugali ti panagbiagna. Isu naencanto gapu iti rag- ragsac ti basol, ket napanunutna nga aramiden ti biagna a cas maysa a dackel a carnaval. Ti awan a panagparbeng ken ti kinamaagna kinilloda dagiti natacneng a cababalin ti naturalezana, ket ni Satanas isu ti nangituray nga entero kencuana. Ti panagbuteng ti concienciana naladaw ti idadatengna. Idi cayatna coman nga isacrificio ti kinabacnang ken ragragsacna tapno subbotenna ti napucawna a kinalalakina, nagbalinen nga awan ti maararamidna iti petpet ti nadangkes.PKS 50.5

  Idi adda iti sango ti Manangisalacan, ti lalaki nalucag nga agtarigagay a mawayawayaan; ngem ti sairo sinukirna ti pannacabalin ni Cristo. Idi padasen coma ti lalaki ti agpacpacaasi nga agpaarayat ken Jesus, ti dakes nga espiritu incabilna dagiti sao iti ngiwatna, ket imkis iti asug ti butbuteng. Ti nagunggan adda bassit pannacaawatna nga isu adda iti sango ti Maysa a macabalin a mangluc-at kencuana; ngem idi padasenna coma ti umasideg iti mannacabalin nga ima, sabali a pakinakem ti nangtengngel kencuana; sabali a sao ti simngaw iti ngiwatna.PKS 51.1

  Ti panagbinbinnacal ti pannacabalin ni Satanas ken ti tarigagay ti lalaki a mawayawayaan nacabutbuteng. Iti panagricna ti natotooc a lalaki, casna la mapucaw ti biagna iti pannakibacalna iti cabusor a nangrebba iti kinalalakina. Ngem ti Manangisalacan nagsao a siaautoridad ket binulusanna ti cayaw. Ti tao a nagunggan ti sairo idi cua nagtacder iti sango dagiti masmasdaaw a tattao ket nalimbongen ti ulona.PKS 51.2

  Babaen ti naragsac a timec indaydayawna ti Dios gaput pannacaluc-atna. Ti mata a rumubrubrub idi cua iti apuy ti kinaaguuyong ita iranraniagnan ti kinamanakem, ket malayusen cadagiti lua ti panagyaman. Dagiti tattao dida nacatagari iti siddaaw. Apaman a macasaoda kinunada iti maysa ken maysa, “Ania daytoy? Maysa a baro a sursuro! Situturay nga agbilin uray pay cadagiti espiritu a narugit ket agtulnogda kencuana.”21Marcos 1:27PKS 51.3

  Adu met dagiti tattao ita a pudno nga addada iti babaen ti pannacabalin dagiti dakes nga espiritu a cas idi nagunggan idiay Capernaum. Isuamin dagiti manggagara nga umadayu cadagiti bilbilin ti Dios isasaadda dagiti bagbagida iti babaen ti panangituray ni Satanas. Adu ti tao a makiayayam iti dakes, ket ipagarupna a mabalinnanto ti lumapsut inton caycayatna; ngem umadadda ti pannacasognona, aginggat masaracanna ti bagina nga inturayanen ti maysa a nakem a napigpigsa ngem ti pakinakemna. Isu dina maitarayan ti nalimed a pannacaba-linna. Mabalin a ti nalimed a basol wenno ingget pigsa a ricna isut mangcayaw kencuana ket agbalin nga awan maararamidna a cas idi nagunggan idiay Capernaum.PKS 52.1

  Nupay casta ti casasaadna saan nga awan namnamana. Ti Dios dina iturayan dagiti isisiptayo nga awan ti yaanamougtayo; ngem tunggal tao siwawayawaya nga agpili no ania a turay ti cayatna a mangituray kencuana. Awan sinoman a casta unay cauneg ti nacatnaganna, awan casta unay kinalaadna. a di macasaraken ti pannacaisalacan ken Cristo. Daydi nagunggan, lugar nga agcararag coma, biig a sao ni Satanas ti nabalinna nga insawang; nupay casta ti di naisawang a pacpacaasi ti puso naipangag. Awan asug nga aggapu iti mannacasapul a cararua. nupay di maisawang iti sao, a dinto maipangag. Dagiti umannugot a makitulag iti Dios didanto mabati iti pannacabalin ni Satanas wenno sisasakit gapu iti naturalezada.PKS 52.2

  “Maiccatto aya ti samsam iti napigsa. wenno ti nalinteg a pannacacayawna mabulosan? .... Castoy ti cuna ni Jehova, Uray dagiti nacayawan ti napigsa maiccatto, ken ti sinamsam ti nacakigkigtot maisalacanto; ta maki- suppiatacto iti dayta makisuppiat kenca, ket isalacanconto dagiti annacmo.”22Isaias 49:24, 25PKS 52.3

  Nacascasdaawto ti panagbalbaliw a maaramid iti tao a gapu iti pammati luctanna ti rungan ti pusona iti Ma-nangisalacan.PKS 53.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents