Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Pamunganayan ti Yiimbag

  Agpaay cadagiti agayat a mangpasubli wenno mangtaginayon iti salun-at adda maysa a lccion cadagitoy a sao ti Nasantoan a Surat, “Dicay agbartec iti arac, isu a pagbuslonan ti kinadakes, no di ket mapnocay coma iti Espiritu.”3Efeso 5:18 Saan nga iti pannacaparasuc wenno pannacalipat ti ricna a patauden dagiti estimulante a saan a natural wenno saan a nasalun-at ket saan met a gapu iti panangrennec iti nababbaba a gartem wnno napigsa a ricna, ti pacasaracan ti pudno nga iyiimbag wenno mangbang-ar iti bagi wenno cararua. Iti gimong dagiti masakit adu dagiti awanan Dios ken awanan namnama. Agsagsagabada gapu iti di napennec a tartarigagay, nakirokiro a ricna, ken pannacacondenar ti concienciada met la- eng; maibibbatandan ti petpetda itoy a biag, ket awan narniag a panagpasungadda iti umay a biag. Dagiti mangaywan cadagiti masakit dida coma namnamaen a mapaimbagda dagitoy a paciente babaen ti panangipalubosda ca-dacuada nga agbossog cadagiti ubbaw ken macaparugso a ragragsac ti lasag. Dagitoy isudat lunod ti panagbiagda. Ti mabisin ken mawaw a cararua agtuloyto a sibibisin ken siuuwaw no ditoy ti pigbirucanna ti pannacapnecna. Dagiti uminum idiay ubbog ti agbucbucodan a ragragsac maallilawda. Maallilawda a mangipapan a pigsa ti minamauyong a catcatawa, ket inton sumardengen ti catcatawa aggibusen ti turedda, ket matdada nga agalalimuteng ken awanan namnama.PKS 68.1

  Ti manayon a talna, ti pudno nga inana ti espiritu, maymaysa laeng ti Ubbogna. Isu daytoy ti sasawen ni Cristo idi kinunana, “Umaycayo caniac, dacayo amin nga agrigrigat ken madagdagsenan, ta paginanaencayto.”4Mateo 11:28 “Ti talna ibatic cadacayo, ti talnac itdec cadacayo: saan a cas iti panangited ti lubong ti panangitedco cadacayo.”5Juan 14:27Toy a talna saan nga isut maysa a banag nga itedna nga adda iti lacsid ti bagina. Dayta a talna adda ken Cristo, ket satay la maawat dayta a talna inton awatentayo ni Cristo.PKS 69.1

  Ni Cristo isu ti ubbog ti biag. Ti masapul dagiti adu isu ti nabatbatad a pannacaammoda Kencuana; masapulda ti naanus ken naayat, ngem napasnecan a pannacaisuro no casanot panangisarang iti dagup ti kinatao cadagiti macaagas a babaonen ti langit. Inton ti lawag ti ayat ti Dios silnaganna dagiti nasipngetan a silsilid ti cararua, iti dayta sumardengto ti bannog ken di pannacapnec, ket dagiti macapnec a rag-o itdendanto ti pigsa iti isip, ken salun-at ken bileg iti bagi.PKS 69.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents