Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Gundaway dagiti Nagannac a Mangisuro iti Anacda

  Naragsac dagiti nagannac a ti panagbiagda iparangarangda ti pudno a cababalin ti Dios, iti casta dagiti carcari ken bilbilin ti Dios lucagenda ti panagyaman ken panagraem ti ubing; dagiti nagannac a gapu iti kinaayatda ken kinalintegda ken napaut a panagibturda ipaawatda iti ubing ti ayat ken kinalinteg ken napaut a panagibtur ti Dios; ket babaen ti panangisuroda iti ubing nga agayat ken agtalecda ken agtulnogda cadacuada, isursuroda kencuana nga agayat ken agtalec ken agtulnog iti Amana nga adda sadi langit. Dagiti nagannac a macaited iti casta nga ubing ti casta a parangcap isagsagutanda ti maysa a gameng a napatpateg ngem ti kinabacnang dagiti amin a panpanawen, — maysa a gameng a makipinnaut iti agnanayon.PKS 206.2

  No maipapan cadagiti ubbing a naitalec iti panangaywanna, tunggal ina adda sagrado a bilin nga awatenna nga aggapu iti Dios. “Alaem toy nga anac a lalaki. alaem toy nga anac a babai,” cunaenna; “sursuroam gapu caniac; iccam ti cababalinna mapalinis a cas la palacio. tapno agraniag idiay patio ti Apo iti agnanayon.”PKS 206.3

  Ti trabajo ti ina masansan a cas la awan patpategna iti panangipagarupna. Isut maysa a trabajo a manmano ti agyaman gapu kencuana. Dagiti dadduma bassit laeng ti ammoda maipapan cadagiti adu nga asicasoen ken baclayenna. Dagiti aldawna maipaayda iti pannacaimatang dagiti sagbabassit nga annong, ket isuda amin kiddawen da ti naanus a panagbannog, ti panangituray iti bagi, ti tacto, sirib, ken panagayat a buyogen ti panangisacrificio iti bagi; ket nupay casta dina mabalin nga itangsit ti inaramidna a cas aniaman a dackel a naiwacasan. Inwardasna laeng dagiti araramid iti balay iti nalinis a pamayan ; masansan nga idinto a nabannog ken nariribuc, pinacasna ti nagsao a siaayat cadagiti annac, tapno aywananna ida a sireregta ken siraragsac, ken tapno idalanna dagiti babassit a sacsaca iti nalinteg a dana. Maricnana nga awan ti naiwacasanna. Ngem saan a casta. Dagiti nailangitan nga angeles siputanda ti nabannogan nga ina. ima-PKS 206.4

  tanganda dagiti awit a baclayenna iti inaldaw aldaw. Ti naganna mabalin a saan a nangnangeg iti lubong, ngem adda a naisurat iti libro ti biag ti Cordero.PKS 207.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents