Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Sagid ti Pammati

  Ti PAMMATI ISU TI IMA A
  MANGSAGID ITI AWAN INGGANA
  PKS 20.1

  “No mabalinco coma a sagiden uray laeng ti pagananayna, mapaimbagacto. “1Mateo 9:21Ti nangisawang cadagitoy a sao isut maysa la a napanglaw a babai,—maysa a babai a sangapulo ket duana a tawenen nga agsagsagaba iti maysa a sakit a namadagsen iti biagna. Isu nagastona amin a cucuana nga imbayad cadagiti medico ken agas. ket nagtungtungpalanna nga insawangda a ti sakitna saan a maagasan. Ngem idi nadamagna ti dackel a Mangngagas, napaungar ti namnamana. Pinanunutna. “No la coma macaasidegac a makisao Kencuana, mabalin a mapaimbagac. ”PKS 20.2

  Ni Cristo adda iti dalanna idi cua nga agturong iti balay ni Jairo, a rabbi a Judio a napan nagpacpacaasi ken Jesus tapno umayna agasan ti anacna a babai Ti napnoan ladingit a pacpacaasina, “Ti anacco a balasang nganngani matay; umayca cadi ket ipataymo kencuana dagiti imam tapno umimbag,”2Marcos 5:23 natignayna ti nalucneng ken mannakipagricna a puso ni Cristo, ket dinagusna ti limmuas ket kimmuyog iti turayen nga agturong iti balayna.PKS 20.3

  Nainayad ti pannagnada; ta dagiti adu a tattao iniletanda ni Cristo iti amin a sikig. Ti Manangisalacan, iti pannagnana iti nagbabaetan dagiti adu a tattao, immay immasideg idiay lugar a pagtactacderan ti naparigat a babai. Ti babai naminadu idi cua a pinadasna ti umasideg Kencuana ngem awan mamaayna. Itan dimtengen ti gundawayna. Awan nakitana a pacabalinanna a makisao Kencuana. Dinanto padasen a tactaken ti nainayad a pannagnana. Ngem nangegna idi cua nga adda yiimbag a dumteng no masagid ti pagananayna, ket idinto nga immamac a mapucawna ti maysa a gundawayna nga agpaimbag, nakiinnilet a nagna, ket cuncunana kencuana met laeng, “No mabalinco coma a sagiden uray laeng ti pagananayna, mapaimbagacto.”PKS 21.1

  Ni Cristo ammona ti tunggal panunut ti babai, ket nagna a nagturong iti yanna a nacatacder. Ni Cristo naawatanna ti dackel a masapul ti babai, ket isut tultulonganna a mangwatwat iti pammatina.PKS 21.2

  Idi madama ni Cristo a lumabas, ti babai gimmaw-at ket nabalinna a sinagid bassit ti pingir ti pagananayna. Iti dayta a canito ti babai ammona nga isu immimbagen. Iti dayta maysa a sagid impuniponna ti pammati ti panagbiagna, ket ti sakitna ken capuyna dagus a nagpucaw. Giddato a naricnana nga adda nagcarayam a cas la electricidad a napan iti amin a binggas ti biagna. Dimteng kencuana ti ricna ti napaimbag a salun-at. “Naricnana iti bagina nga adda nga immimbagen idi a didigra. ”3Marcos 5:29Ti napnoan yaman a babai tinarigagayanna nga isawang ti panagyamanna iti mannacabalin a Mangngagas, nga adadu ti naaramidna kencuana babaen ti maysa a sagid ngem ti naaramid dagiti medico iti napaut a sangapu- Lo ket dua a tawen; ngem dina naitured. Pinadasna nga adayuan dagiti adu a tattao a siyayaman ti pusona. Ngem ni Jesus giddato a simmardeng, ket idinto a nagtaliataliaw, inintuudna, “Asino ti nangsagid Caniac?”PKS 21.3

  Ni Pedro, idinto nga agmalmalanga a kimmita Kencuana, insungbatna, “Mannursuro, dagiti adu a tao iletandaca ken agaaribongbongda kenca. “ 4Lucas 8:45PKS 22.1

  “Ngem kinuna ni Jesus: Adda nangsagid caniac; ta naricnac nga adda rimmuar a pannacabalin caniac.” 5Lucas 8:46Isu nailasinna ti sagid ti pammati iti cadawyan a sagid dagiti di naannad a tattao. Adda maysa a nangsagid Kencuana a nanggagara, ket immawat ti sungbat.PKS 22.2

  Ni Cristo dina sinaludsud daytoy tapno mapacaammoan. Isu adda cayatna nga ited a leccion cadagiti tattao, cadagiti adalanna, ken iti babai. Kinayatna a paturden ti namnama ti naparigat. Kinayatna nga ipakita a ti pammati isu ti nangyeg ti mangagas a pannacabalin. Ti panagtalec ti babai masapul a di palabsen a di mapacuyogan ti sao. Ti Dios masapul a mapadayag gapu iti napnoan yaman a panagpudnona. Tinarigagayan ni Cristo a maawatan coma ti babai ti pananganamong ni Cristo iti aramid ti pammatina. Ni Cristo dina cayat a ti babai agawid agraman cagudua ti bendicion laeng. Ti babai dina rebbeng ti matda a dina amammo ti pannacaammo ni Cristo iti toocna, wenno ti naasi nga ayat ken pananganamong ni Cristo iti pammati ti babai iti pannacabalinna a mangisalacan agingga iti panungpalan cadagiti amin nga umay Kencuana.PKS 23.1

  Idinto nga inturongna ti kitana iti yan ti babai, ni Cristo ipapilitna nga ammoen no sino ti nangsagid Kencuana. Ti babai, idinto ta naawatanna nga ubbaw ti panaglingedna, immay iti sango nga agpaypayegpeg, ket nagpasag iti sacaanan ni Cristo. Idinto nga aglulua gaput panagyaman, imbagana Kencuana, iti sango dagiti amin a tattao, no apay sinagidna ti pagananayna, ken no casano ti nadagdagus nga iyiimbagna. Ti babai nagdanag into ket no ti inaramidna iti panangsagidna iti pagananay ni Cristo maibilangto a kinacuspag; ngem awan ti sao ti unget a simngaw iti bibig ni Cristo. Biig a pananganamong ti insawangna. Dagitoy a sao nagtaudda iti maysa a puso ni ayat, a napno iti pannakipagricna iti kinaayay-ay ti tao. “Anacco, ” kinunana a sitatanang, “ti pammatim pinasalun-atnaca: incan a sitatalna.”6Lucas 8:48Amangan a nacaparagsac dagitoy a sao kencuana. Ita agragrag-on ket awanen ti panagdandanagna nga adda napaguraanna.PKS 23.2

  Dagidi managmiron a tattao a dimmennes ken Jesus saanda a naiccan ti mangbiag a pannacabalin. Ngem daydi agtotooc a babai a sipapammati a nangsagid Kencuana immawat ti salun-at. Casta met iti naespirituan a banag ti carcarna a sagid maigiddiat iti sagid ti pammati. Ti panamati ken Cristo laeng a cas Manangisalacan iti lubong uray caanoman dina maiyeg ti salun-at iti cararua. Ti pammati nga agpaay iti pannacaisalacan saan nga iyaanamong laeng iti kinapudno ti evangelio. Ti pudno a pammati isu tay pammati nga umaracup ken Cristo a cas maysa a tao a Mangisalacan. Ti Dios intedna ti bugbugtong nga Anacna tapno sinoman a mamati Kencuana, “saan a mapucaw no di ket adda biagna nga agnanayon.”7Juan 3:16Inton umayac ken Cristo a mayannurot iti saona, masapul a patiec nga awatec ti mangisalacan a paraburna. Ket ti biag a pagbiagco ita, masapul a “pagbiagco gapu iti pammati iti Anac li Dios, isu a nagayat caniac, ket inyawatna ti bagina gapu caniac.”8Galacia 2:20PKS 23.3

  Adu dagiti mangicut iti pammati a cas itay maysa a capanunutan. Ti mangisalacan a pammati isut maysa a pannakipagcucua, a dagiti umawat ken Cristo makirelacionda iti Dias babaen ti maysa a tulag. Ti maysa a nabiag a pammati caipapananna ti yaadu ti pigsa, panagtalec iti inanama, ket gapu itoy, babaen ti parabur ni Cristo ti cararua maaramid a pannacabalin nga agbalballigi.PKS 24.1

  Ti pammati manmannacabalin nga agballigi ngem ti patay. No mabalin nga iturong dagiti masakit tapno italinaedda dagiti matada a sipapammati iti mannacabalin a Mangngagas, makitatayto dagiti nacascasdaaw a maibunga. Mangyegto ti biag iti bagi ken iti cararua.PKS 24.2

  Iti panagtrabajo nga agpaay cadagiti inadipen dagiti dakes nga ugugali, lugar nga itudoyo ida iti uppapay ken pannacadadael a turturongenda a sipapardas, ipataliawyo dagiti matada ket iturongyo ida ken Jesus. Italinaedyo ida cadagiti gloria dagiti nailangitan. Daytoy adadunto ti maaramidna iti pannacaisalacan ti bagi ken cararua ngem ti magapuanan dagiti amin a pammutbuteng ti tanem a maipasango cadagiti awan tulongda ken agdadata nga awan namnamada.PKS 24.3

  “Saan a gapu cadagiti araramid ti kinalinteg nga
  inaramidtayo, no di ket cas iti mainugot iti
  asina insalacannatayo.”
  9Tito 3:5
  PKS 25.1

  Maysa nga adipen ti centurion nagidda a masakit iti di pannacagunay. Iti gimong dagiti Romanos dagiti adipen tagabuda, a nagatang ken malacoda iti plaza, ket masansan a natratarda a sipapalalo ken sidadawel; ngem ti centurion naasi iti adipenna, ket kinalicagumanna unay ti yiimbagna. Isu namati a ni Jesus mabalinna nga agasan ti adipenna. Isu dina pay nakita ti Manangisalacan, ngem dagiti damdamag a nangegna pinaturedda ti pammatina. Toy a Romano nalawlawagan a ti religion dagiti Judio, nupay umannurot iti formalismo, nangatngato ngem ti religionna. Isu nalpasnan a rinebba dagiti bangen ti gura gapu iti nacion, iti nagbaetan dagiti tattao a nangabac ken dagiti naabac. Imparangarangnan ti panagraemna iti servicio ti Dios, ket impakitanan ti kinaayat cadagiti Judio cas managrucbab iti Dios. Iti insursuro ni Cristo, cas naidanon kencuana, nasaracanna ti sungbat ti masapsapul ti cararua. Amin a naespirituan iti unegna simmungbatda iti sasao ti Manangisalacan. Ngem impagarupna nga isu met laeng saan a maicari nga umasideg ken Jesus, ket nagpacpacaasi cadagiti panglacayen a Judio nga isuda coma ti agdawat tapno mapaimbag ti adipenna.PKS 25.2

  Dagiti panglacayen imparangda toy a banag ken Jesus. ket impaganetgetda, “Maicari nga ipaaymo kencuana daytoy; ta ayatenna ti naciontayo ket isu imbangonannatayo ti sinagogatayo. ”10Lucas 7:4, 5.PKS 25.3

  Ngem idi addada iti dalan nga agturong iti balay ti centurion, ni Jesus inawatna ti pinaibaga ti oficial met laeng, “Apo, saanca nga agbannog, ta diac maicari a sumrecca iti uneg ti balayco. ” 11Lucas 7:6.PKS 26.1

  Nupay casta ti Manangisalacan intuloyna ti dalanna, ket ti centurion immay a sibabagi tapno anayanna met laeng ti pinaibagana, a cuncunana, “Siac pay diac impapan a maicariac nga umay kenca; ngem agsaoca laeng ket ti adipenco umimbagto. Ta siac idinto a taoac a naisaad iti babaen ti turay adda met iturayac a soldado, ket cunac itoy: Inca, ket mapan; ket iti sabali: Umayca, ket umay, ket iti adipenco: Aramidem daytoy, ket aramidenna.”12Lucas 7:7; Mateo 8:8, 9. “Siac irepresentarac ti turay ti Roma, ket dagiti soldadosco bigbegenda ti autoridadco a cangatoan. Ket sica irepresentaram met ti turay ti agnanayon a Dios, ket isuamin a banag a naparsua pagtulnoganda ti saom. Mabalinmo a bilinen ti sakit a pumanaw, ket agtulnogto Kenca. Isaom laeng ti sao, ket ti adipenco umimbagto.” “Cas iti pammatim,” kinuna ni Cristo, ‘‘maaramid coma kenca. Ket daydi ubing naimbagan idi met la nga horas. ”13Mateo 8:13PKS 26.2

  Dagiti panglacayen a Judio indayawda ti centurion ken Cristo gapu iti parabur nga impakitana iti “naciontayo.” “Maicari,” kinunada, “ta imbangonannatayo ti si-nagogatayo.” Ngem ti centurion kinunana maipapan kencuana met laeng, “Saanac a maicari.” Nupay casta saan a nagbuteng a nagkiddaw ti tulong ken Jesus. Saan a nagtalec iti bucodna a kinaimbag, no di ket iti caasi ti Manangisalacan. Ti argumentona laeng isu ti dackel a masapulna.PKS 26.3

  Tunggal tao mabalinna met ti umay ken Cristo iti casta a pamayan. “Saan a gapu cadagiti araramid ti kinalinteg nga inaramidtayo, no di ket cas iti mainugot iti asina insalacannatayo. “14Tito 3:5. Maricnam aya nga agsipud ta managbasolca, dimo mabalin a namnamaen ti umawat ti bendicion iti Dios? Laglagipem coma a ni Cristo immay ditoy lubong tapno agisalacan cadagiti managbasol. Awan icutantayo a mangigunamgunam cadatayo iti Dios; ti pacpacaasi a mabalintay nga idagdag ita ken iti cancanayon isu ti casasaadtayo nga awan a pulos ti annongtayo, isu a mangaramid a masapultay ti manubbot a pannacabalinna. Idinto nga iwacsitayo ti amin a panagtalectayo iti bagitay met laeng, mabalintay a kitaen ti cruz diay Calvario ket cunaentayo,—PKS 27.1

  “Awan petpetpetac a pagbayadco;
  Cumpetac laeng ita cruzmo.”
  PKS 27.2

  “No mabalinmo a patien! Dagiti amin a banag mabalinda a maaramid iti mammati.”15Marcos 9:23.Ti pammati isu ti mangicamang cadatayo iti langit, ken mangyeg ti pigsa cadatayo tapno masaraugettayo dagiti pannacabalin ti sipnget. Ti Dios sinaganana ken Cristo dagiti maaramat a pangparmec iti amin a dakes a cababalin, ken pangsukir iti amin a sulisog, uray casano capigsana. Ngem adu dagiti macaricna nga agcurangda iti pammati, ket iti casta agbatida iti adayu ni Cristo. Palubosam a dagitoy a carcararua, iti kinaawan a tulong ken caicarcarianda, agsadagda coma iti caasi ti nadunggo a manangisalacanda. Saan a ti bagim ti kitaem, no di ket ni Cristo. Daydi nangpaimbag cadagiti masakit ken nangparuar cadagiti sairo idi nakipagpagna cadagiti tattao, isu pay laeng ita ti mannacabalin a Mannubbot. Ngarud petpetam dagiti carcarina a cas bulbulong a naggapu iti cayo ti biag: “Ti umay Caniac, diacto pagtalawen.”16Juan 6:37Inton umayca Kencuana, patiem nga awatennaca, agsipud ta casta ti incarina. Uray caanoman dicanto mapucaw no aramidem la ket daytoy—wen uray caanoman dicanto mapucaw.PKS 27.3

  “Ti Dios impatalgedna ti ayatna cadatayo, agsipud ta idinto a managbasoltayo pay laeng. ni Cristo natay gapu cadatayo.”17Roma 5:8PKS 28.1

  Ket “no ti Dios adda a bumuyog cadatayo, siasino ti bumusor cadatayo? Daydi saan a nangipaidam iti Anacna met laeng, no di ket inyawatna gapu cadatayo amin, dina aya iparaburto cadatayo dagiti amin a banbanag a mairaman kencuana?” 18Roma 8:31, 32.PKS 28.2

  “Ta diac duaduaen nga uray ni patay, uray ti biag. uray dagiti angel, uray dagiti pagturayan, uray dagiti banbanag nga agdama, uray dagiti banbanag nga umayto. uray dagiti pannacabalin. uray ti nangato, uray ti nababa, uray aniaman a sabsabali a parsua, didatay mabalinto nga isina iti ayat ti Dios, nga adda ken Cristo Jesus nga Apotayo. ” 19Roma 8:38,39.PKS 28.3

  “Apo, no pagayatam coma, mabalinnac a dalusan.’’PKS 28.4

  Cadagiti amin a sacsakit a pagaammo iti Daya, ti cucutel isu ti caalinggetan. Ti cababalinna a di mabalin nga agasan ken macaalis, ken ti nacabutbuteng a maibungana iti captenna, pinunnona ti buteng dagiti caturdan. Iti gimong dagiti Judio imbilangda dayta a sakit a cas maysa a panangocom gapu iti basol, ket isut gapuna a ninaganda “ti cabil,” “ti ramay ti Dios.” Idinto a rimmamut, di maparut. ken macapatay, dayta a sakit kinitada a cas simbolo ti basol.PKS 28.5

  Babaen ti naceremoniaan a linteg, ti agcucutel naisawang a narugit. Aniaman a sinagidna narugitan. Ti angin narugitan gapu iti angesna. Cas itay maysa a natayen, ti agcucutel mapunitan iti ruar ti pagtaengan da- giti tattao. Ti maysa a maatap nga adda castoy a sakitna rebbengna ti agparang cadagiti sacerdote, isuda a mangkita ken mangikeddeng iti sakitna. No isawangda nga isut agcucutel, isut maisina iti familiana, mayadayu iti gimong ti Israel, ket gasatna ti makicadcadua cadagiti padana a nasaplit iti casta a sakit. Uray dagiti arari ken agtuturay saanda a nailacsid itoy. Ti maysa nga ari a sinaplit toy nacabutbuteng a sakit rebbengna nga iyawat ti cetro, ket panawanna ti sociedad.PKS 28.6

  Idinto a mayadayu cadagiti gagayyemna ken cacabaggianna, ti agcucutel masapulna nga ibturen ti lunod ti sakitna. Isu napilit nga ibunannagna ti rigat a napasamac kencuana, pigisenna dagiti pagananayna. ket itangguyob- na ti ballaac, ken ipablaacna cadagiti isuamin tapno panawanda ti macarugit a caaddana. Ti ickis, “Narugit! narugit!” nga aggapu iti agmaymaysa a napagtalaw, iti naladingit a timec, isut maysa a pagilasinan a cabuteng ken carurudda a denggen.PKS 29.1

  Idiay lugar a nagministroan ni Cristo adu dagiti nagsagaba iti castoy, ket idi naidanon ti trabajo ni Cristo cadacuada, adda maysa a tao nga iti pusona nangrugi a rimmusing ti pammati. No macapan coma ken Jesus, mabalin a maagasan. Ngem casanot panangsaracna ken Jesus? Idinto ta nasentenciaan a maisina iti agnanayon, casanot panagparangna iti Mangngagas? Ket mayatto ngata ni Cristo a mangagas kencuana? Dinanto ngata tuladen dagiti Fariseo, ken agpapan dagiti medico, a mangisawang ti lunod kencuana, ken mangipablaac kencuana a panawanna dagiti tattao?PKS 30.1

  Ti lalaki pinanunutna amin a nadamdamagna maipapan ken Jesus. Awan maysa a nagpatulong Kencuana a napagtalaw. Ti nacacaasi a lalaki inkeddengna a biruken ti Manangisalacan. Nupay naparuar cadagiti ciudad, mabalin a macasarac ti dalanna iti sibay dagiti daldalan iti banbantay, wenno mabalin a masaracanna ni Jesus a mangisursuro iti ruar dagiti ilili. Dackel dagiti pagricutanna. ngem isu daytoy laeng ti yan ti namnamana.PKS 30.2

  Ti agcucutel, idinto a nacatacder iti adayu, naallingagna ti sumagmamano a sao a naggapu iti bibig ti Manangisalacan. Nakitana ti Manangisalacan nga ipatpatayna dagiti imimana cadagiti masakit. Nakitana dagiti pilay, bulsec, di macagunay, ken dagiti matmatay iti nadumaduma nga anannayen, a napatacder a sisasalun-at. ken nagdaydayaw iti Dios gaput pannacaispalda. Ti pammatina napabileg. Immasasideg cadagiti nagdengngeg a tattao. Dagiti parparit a naikeddeng kencuana, ti kina talged dagiti tattao, ti panagbutbuteng dagiti amin a tat- tao kencuana, amin dagitoy linipatanna. Ti panpanunutenna laeng isu ti nagasat a namnama ti pannacapaimbagna.PKS 30.3

  Isut maysa a nacarimrimon a buyaen. Ti sakit nacabutbuteng ti namsaacanna iti bagina, ket ti agruprupsa a bagiua nacaalainggec a kitaen. Apaman a nakitada, dagiti tattao nagsunodda. Iti butengda nagsisinnikepda iti maysa ken maysa tapno itarayanda ti pannacaisagidda kencuana. Dagiti dadduma pinadasda a tipden ti yaasidegna ken Jesus, ngem awan naararamidda. Dina kitaen ida wenno denggen ida. Ti panangisawangda iti rurudda saan a nacaanano kencuana. Awan kitaenna no di laeng ti Anac ti Dios, awan denggenna no di laeng ti timec a mangisawang ti biag cadagriti matmatay.PKS 31.1

  Idinto nga immasideg ken Jesus, nagpasag iti sacaananna nga iyasasugna, “Apo, no pagayatam coma, mabalinnac a dalusan.”20Mateo 8:2PKS 31.2

  Ni Jesus insungbatna, “Cayatco, madalusanca coma.,“21Mateo 8:3 ket insagidna ti imana kencuana.PKS 31.3

  Dagus nga adda panagbalbaliw a naaramid iti agcucutel. Ti darana simmalun-at, dagiti nerviosna nangricnada, dagiti laslasagna kimmiredda. Ti pumuraw ken sicsican a cudil ti agcucutel nagpucaw; ket ti lasagna nagbalin a cas la lasag ti bassit nga ubing.PKS 31.4

  Inton mangeg dagiti sacerdote ti naaramid maipapan iti pannacapaimbag ti agcucutel, mabalin a ti gurada ken Cristo isut mangiturong cadacuada a mangisawang ti di nalinteg a sentencia. Ni Jesus tinarigagayanna a magunodan coma ti maysa a pangngeddeng nga awan ipadpadumana. Isut gapuna nga imbilinna iti lalaki nga awan pangibagbagaanna iti pannacaagasna, no di ket dagusenna ti apan agparang idiay templo agraman maysa a daton inton di pay mairacurac ti damag ti milagro.PKS 31.5

  Casangoanan ti panangawat dagiti sacerdote iti casta a daton, nakiddaw cadacuada nga examenenda ti agdaton ket panecnecanda ti naananay nga yiimbagna.PKS 32.1

  Inaramidda ti castoy a panangexamen. Dagiti sacerdote a nangsentencia iti agcucutel a mapagtalaw impanecnecda ti pannacapaimbagnan. Ti napaimbag a lalaki napasubli iti balayna ken iti sociedad. Naricnana a ti sagut ti salun-at napateg unay. Rinag-ona ti kinabileg ti agcabanuag, ken ti pannacalsublina iti familiana. Agpapan pinagaluad ni Jesus, dina mabalinen nga ilimed ti pannacapaimbagna, ket sirarag-o a napan nangibunannag ti pannacabalin ti Maysa a nangagas kencuana.PKS 32.2

  Idi immay toy a lalaki ken Jesus, isut “napno iti cucutel. ” Ti macapatay a sabidong ti sakit rinamenanna ti dagup ti bagina. Dagiti adalan binirocda ti panangtipedda iti Maestroda tapno dina sagiden ti agcucutel; ta ti mangsagid iti agcucutel agbalin met a narugit. Ngem idi insagid ni Jesus ti imana iti agcucutel, awan rugit nga inawatna. Ti cucutel nadalusan. Casta met ti maaramid iti cucutel ti basol,—a rimmamut iti nauneg, macapatay, di mabalin a dalusan gapu iti nataoan a pan-nacabalin. “Ti amin nga ulo masakit, ti amin a puso mapacsuyan. Manipud iti dapan ti saca agingga iti ulo met laeng awan ti kinasalun-at kencuana; no di ket sugsugat, ken litlitem, ken babbaro a sapsaplit.”22.Ngem ni Jesus, iti yaayna pannakipagnaed iti tao, awan inawatna a nugit. Ti caaddana nagservi a macapaimbag a saguday iti managbasol. Sinoman nga agpasag iti sacaanan ni Jesus, ket cunaenna a sipapammati, “Apo. no pagayatam coma mabalinnac a dalusan,’’ mangegnanto ti sungbat, “Cayatco, madalusanca coma.”PKS 32.3

  Cadagiti dadduma a banag nga inagasanna, ni Jesus dina inted a dagus ti bendicion a binirucda. Ngem iti naaramid iti agcucutel, apaman nga inaramidna ti pacpaca- asi, dagus a nasungbatan. Inton agcararagtayo nga agdawat cadagiti naidagaan a bendicion, ti sungbat ti cararagtayo mabalin a maitactac, wenno mabalin nga adda sabali nga ited ti Dios a maiduma iti dawatentayo; ngem saan a casta inton dawatentayo ti pannacaisalacantayo iti basol. Isut pagayatanna ti pannacadalustayo iti basol, ti panagbalintayo nga annacna, ken ti panangtulongna cadatayo tapno cabaelantayo ti agbiag iti nasantoan a biag. Ni Cristo “intedna ti bagina gapu cadagiti basbasoltayo, tapno isalacannatayo itoy agdama a lubong a dakes, cas mayannurot iti nakem ti Dios ken Amatayo.” “Ket daytoy ti adda cadatayo a panagtalec kencuana, a no adda aniaman a dawatentayo a mayannurot iti pagayatanna, isu denggennatayo; ket no ammotayo a denggennatayo iti isuamin a dawatentayo kencuana, ammotayo nga awatentayo dagiti dinawattayo kencuana.”23Galacia 1:4; 1 Juan 5:14, 15PKS 32.4

  Ni Jesus kinitana dagiti agpulpulcoc ken nabantotan ti pusoda, dagidiay a natay ti namnamada, ket babaen dagiti naidagaan a ragragsac birbirukenda a patalnaen ti iliw ti cararua, ket inawisna ida amin a birukenda coma ti inana Kencuana.PKS 33.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents