Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Batay ti Reforma

  Ti irarang-ay ti reforma maibatay iti nabatad a panangbigbig iti pamunganayan a kinapudno. Iti maysa a bangir, nupay adda peggad nga aglemlemmeng iti nacuriteng a filosofia ken iti napatangken ken kimter nga ortodoxia, iti sabali a bangir adda met dackel a peggad iti awan annadna a kinaliberal. Ti batay ti amin nga agpaut a reforma isu ti linteg ti Dios. Rebbengtay nga iparang iti nalawag ken nabatad a pamayan ti pannacasapul ti panagtulnog itoy a linteg. Dagiti alalagadenna masapuldat maiparang a cancanayon cadagiti tattao. Ta dagitoy a bilbiin agnanayonda ken dida agbaliw a cas iti Dios met laeng.PKS 98.3

  Maysa cadagiti caladingitan nga imbunga ti immuna nga itatallicud isu ti pannacapucaw ti tao iti pannacabalinna a mangituray iti bagina met laeng. Inton mapasubli toy a pannacabalin, santo la adda pudno nga irarang-ay.PKS 99.1

  Ti bagi isu ti cacaisuna a medium a pacapadackelan ti isip ken cararua iti pannacabangon ti caracter wenno naimbag a cababalin. Isut gapuna a ti cabusor dagiti carcararua iturongna dagiti pannulisogna iti pannacapacapuy ken pannacapalaad dagiti pannacabalin ti bagi. Ti panagballigina ditoy caipapananna ti pannacaisuco ti dagup ti kinatao iti dakes. Dagiti pagduyusan ti naturaleza ti bagitayo, malacsid no addada iti babaen ti panangituray ti nangatngato a pannacabalin, seguro nga agaramiddanto ti dadael ken patay.PKS 99.2

  Ti bagi masapul nga iturayan. Dagiti nangatngato a pannacabalin ti kinatao isudat rumbeng a mangituray. Dagiti napigsa a ricna masapuldat paiturayan iti nakem, ket ti nakem paiturayan met iti Dios. Ti naarian a pannacabalin ti razon, a mapasanto gapu iti parabur ti Dios, isu ti rumbeng a mangituray iti biagtayo.PKS 99.3

  Dagiti kiddawen ti Dios masapuldat maipaawat iti conciencia. Masapul a mairiing cadagiti lallaki ken babbai ti annongda a mangituray iti bagida, ti pannacasapul ti panagbiag a nadalus, ken naluc-atan iti amin a macapalaad a gartem ken macarugit nga ugali. Masapul a maimaldit iti isipda ti kinapudno nga amin dagiti pannacabalin ti isip ken bagida isudat sagut ti Dios, ket masapul a masalimetmetanda iti caimbagan a casasaad a mabalinda tapno maiservida iti Dios.PKS 99.4

  Iti ritos idi unana,, isu a nangisimbolo iti evangelio, awan naidaton iti altar ti Dios, nga adda pilawna. Ti sacrificio a mangitacder ken Cristo masapul nga awan ti tulawna. Ket isu daytoy ti tudtudoen ti sao ti Dios a mangiladawan iti pagbalinan dagiti annacna,—“daton a sibibiag,” “santo ken awan tulawna,” “nasantoan ken macaayayo iti Dios.”4Roma 12:1; Efeso 5:27PKS 99.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents