Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Macabartec nga Inumen

  “Ti arac managrabrabac, ti naingel nga inumen managri-
  ringgor;
  Ket siasinoman a mailaw-an cadacuada saan a masirib.”2Prov. 20:1
  “Siasino ti addaan ay-ayen? siasino ti addaan ladingit?
  Siasino ti addaan ringringgor? Siasino ti addaan asug?
  Siasino ti addaan sugat nga awan gapgapuna?
  Siasino ti addaan labbasit dagiti matmatana?
  Dagiti agtalinaed a napaut iti arac;
  Dagiti mangbirbiruc iti nacambor nga arac.
  Dimo mingmingan ti arac no nalabaga,
  No cumilapkilap iti uneg ti copa.
  No agpababa a silalamuyot:
  Panungpalanna cumagat a cas la uleg,
  Ket sumippit a cas carasaen.”3Prov.23:29-32
  PKS 171.2

  Ti ima ti tao uray caanoman dipay nacaaramid ti nabnabiag a retrato ti ilalaad ken kinaadipen ti cayaw ti macabartec nga inumen. Idinto a nacayawan ken naipababa, agpapan malucag tapno maricnana ti kinacacaasina, ti casta a tao awan pannacabalinna a lumapsut iti silo; isu cunana, “Birukecto pay manen.”4Prov.23:86PKS 171.3

  Awan argumento a masapul a pangipakita iti dakes a maibunga ti naingel nga inumen iti mammartec. Dagiti napacurarap ken napagmauyong a rebba ti tao—dagiti carcararua a gapu ti nacatayan ni Cristo, ken macagapu iti sangsangit dagiti angeles—addada iti amin a yan. Dagitoy isudat maysa a buldac ti ipaspasindayagtayo a civilizacion. Isudat bain ken lunod ken peggad ti tunggal daga-PKS 171.4

  Ket sino ti macairetrato iti kinacacaasi, iti asasug, iti pannacauppapay, idiay linged ti balay ti mammartec? Panunutenyo man ti asawa a babai, a masansan a napadackel a delicada, narasi ti ricnana, nasursuroan, ken napasudi, a naisinggalot iti maysa a napagbalin a mammartec ken demonio gapu iti panaginum. Panunutenyo man dagiti annac, a mapucawan iti liwliwa ti balay, matacawan iti sursuro ken adal, ken agbibiag a sibubuteng gapu iti maysa a rebbengda coma nga itangsit ken pagpasalacniban, ububbing a naitapog iti lubong, nga icuycuyogda ti galad ti bain, ket masansan nga agraman ti maipatawid a lunod ti waw ti mammartec.PKS 172.1

  Panunutenyo dagiti nacabutbuteng a desgracia a mapaspasamac iti inaldaw gapu iti influencia ti inum. Maysa nga oficial ti tren maliwayanna nga ipangag ti maysa a señas, wenno nakillo ti pangawatanna iti maysa a bilin. Ti tren agtuloy; adda panagtupa a maaramid, ket adu ti biag a mapucaw. Wenno maisadsad ti maysa a vapor, ket dagiti pasajero ken marinero maitanemda iti danum. Inton mapalutput ti banag, maduptalan a ti maysa nga adda iti napateg a saad nabartec. Casanot caadu ti panagrennec ti maysa iti arac ket mabalin nga italec kencuana dagiti biag ti tattao? Sa la mabalin ti agtalec kencuana no pulos a di uminum iti naingel.PKS 172.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents