Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Caytmo ti mapaimbag?”

  “Tumacderca, ket magnaca.’’

  “Adda idiay Jerusalem iti abay ti ruangan dagiti carnero ti maysa a tanke, a managan Betesda iti sao ti Hebreo, isu nga adda lima nga arcona a sercan. Cadagitoy adda a nagidda dagiti adu a masacsakit, bubulsec, pilpilay, saan a macagunay, nga agururay idi ti panaggaraw ti danum.” 10Juan 5:2, 3PKS 41.2

  Adda tiempo idi cua a panaggaraw dagiti danum ti tanke, ket iti pammati dagiti adu, daytoy isut gapuanan ti pannacabalin a nailangitan, ket ti umuna a tumapog iti tanke inton makibur ti danum maagasan iti uray ania a sakit nga adda kencuana. Ginasgasut cadagiti agsagsagaba sinarungcaranda toy a lugar; ngem casta unay caadu dagiti tattao inton aggaraw ti danum iti casta nga agiinnunada a tumapog, ket maipayatpayat dagiti lallaki, babbai, ken ububbing, a nacapcapuy ngem isuda. Adu met dagiti di pay macaasideg iti tanke. Adu cadagiti macaasideg natayda iti igid ti tanke. Adda linong a nabangon iti asidegna tapno dagiti masakit masalacnibanda iti pudot ti aldaw ken iti lam-ec ti rabii. Dagiti dadduma naturogda itoy a linong iti rabii, ket sada agcarayam a mapan iti ngarab ti tanke iti inaldaw, ngem awan mamaay ti namnamada nga umimbag.PKS 41.3

  Ni Jesus adda idi idiay Jerusalem. Idinto a magmagna nga isisuna, nga agututob ken agcarcararag, immay iti tanke. Nakitana dagiti nacacaasi nga agsagsagaba a sipsiputanda daydiay impagarupda a cacaisuna a gundawayda nga umimbag. Kinailiwna nga aramaten ti mangagas a pannacabalinna. ken mangpaimbag iti tunggal agsagaba. Ngem Aldaw idi ti Panaginana. Umariwecwec dagiti mapan iti templo nga agdaydayaw, ket ammona a no aramidenna ti casta a panangagas maparasucnanto ti pungtot dagiti Judio iti casta a pasardengendanto ti trabajona.PKS 42.1

  Ngem ti Manangisalacan nakitana ti maysa a naisangsangayan ti kinacacaasina. Isut maysa a lalaki a tallopulo ket walo a tawennan a pilay ken awan maararamidna. Iti adu a banag ti sakitna isut imbunga dagiti dakes nga ugugalina, ket naipagarup nga isut maysa a panangocom a naggapu iti Dios. Toy nga agsagsagaba, idinto ta agmaymaysa ken awan gayyemna, ken naricnana a naripcanen iti ruar ti caasi ti Dios, pinalabasna dagiti napaut a tawen ti kinacacaasi. Iti tiempo nga impagarupda a panaggarawto ti danum, dagiti naasi kencuana inawitda ti lalaki nga impan iti linong. Ngem no madanon ti casta a canito awan ti tumulong a mangipatapog kencuana. Isu nakitana ti pannacakibur ti danum, ngem saan a nacapan iti adadayu ngem ti igid ti tanke. Dagiti sabsabali a napigpigsa ngem isu umununada a tumapog ngem isu. Ti nacacaasi ken awan pigsana nga agsagsagaba dinanto magundawayan dagiti agbucbucodan a tattao nga agiinnuna. Ti napaut a panagbannogna a gumunod iti nagcaysa a panggep, ken ti gagarna ken canayon a pannacapaayna, sutsutsutanda a sipapardas ti natda a pigsana.PKS 42.2

  Ti masakit a lalaki adda a nacaidda iti icamenna, ket pasarayna bagcaten ti ulona tapno matmatanna ti tanke, idi nagrucob ti maysa a naayat ken naasi a rupa kencuana, a cuncunana, “Cayatmo ti mapaimbag?” Dimteng ti namnama iti pusona. Naricnana nga addanto tumulong kencuana. Ngem ti raniag ti turedna pagaammoan kimmudrepen. Nalagipna no naminanon a pinadasna ti tumapog iti tanke, ket ita apagbassit ti namnamanan nga agbiag agingga iti pannacariribuc manen ti danum ti tanke. Sibabannog a timmaliaw a cuncunana, “Apo, awan ti tao a mangipisoc caniac idiay tanke no makibur ti danum; ta no mapmapanac pay laeng, nacababan ti sabali nga umununa ngem siac.”PKS 43.1

  Imbilin ni Jesus kencuana, “Tumacderca, bagcatem ta iddam ket magnaca.”11Juan 5.6-8 Cacuyog ti baro a namnama ti masakit a lalaki kinitana ni Jesus. Ti langa ti rupa ni Jesus, ti tono ti timecna, awan capadpadana. Ti ayat ken pannacabalin casda la simngaw a naggapu Kencuana. Ti pammati ti di macagunay kimpet iti sao ni Cristo. Idinto nga awan pangpangaduana pinaggunayna ti nakemna nga agtulnog, ket iti panangaramidna iti daytoy, bimmuyog ti dagup ti bagina.PKS 43.2

  Tunggal nervio ken lasag naparag-o iti baro a biag, ket ti nasalun-at a gunay dimteng iti di macagunay nga imima ken sacsacana. Ket idinto a timmacder cadagiti sacsacana, nagna iti dalanna a sititibker ken siwawayawaya, ket indaydayawna ti Dios, ket ngragrag-o gapu iti cabirbirucna a pigsa.PKS 43.3

  Ni Jesus awan intedna iti di macagunay a lalaki a pammatalged ti tulong ti Dios. Ti lalaki nabalinna coma a kinuna, “Apo, no agasannac, pagtulnogacto ti saom.” Nabalinna coma ti nagintec a nagduadua, ket iti casta napucawna coma ti gundawayna nga umimbag. Ngem dina inaramid ti casta, no di ket namati iti sao ni Cristo, namati a napaimbagen; dinagusna ti naggunay, ket ti Dios intedna kencuana ti pigsa; ti lalaki pinakinakemna ti mag- na, ket nacapagna. Iti panaggunayna a mayannurot iti sao ni Cristo, napaimbag nga entero.PKS 44.1

  Gapu iti basol naisinatayo iti biag ti Dios. Dagiti carcararuatayo dida met macagunay. Iti bucodtayo a pigsa saan nga adadda ti pannacabalintayo nga agbiag iti nasantoan a biag ngem ti pannacabalin daydi saan a macagunay a lalaki a magna. Adu dagiti macabigbig iti awan a mabalbalinda; calcalicagumanda ti naespirituan a biag a mangitunosto cadacuada iti Dios, ket agtartrabajoda a manggunod iti casta a biag. Ngem awan mamaayda. Iti pannacauppapayda iyasugda, “O nacaay-ay-ayac a tao ! siasino ti mangluc-atto caniac itoy bagi ni patay?”12Roma 7:24 Palubosam a dagitoy agtantanabutub ken agtartrabajo a casta tumangadda coma. Ti Mannangisalacan agrucrucob iti ginatangna iti darana, ket cuncunana a sicacaasi ken sidudunggo, “Cayatmo ti mapaimbag?” Isu bilinennaca a tumacderca coma a sisasalun-at ken sicacappia. Dica urayen ti pannacaricnam a napaimbagcan. Patiem coma ti sao ti Manangisalacan. Ilugarmo ti pakinakemmo iti biang ni Cristo. Pakinacmem ti agservi Kencuana, ket iti panaggunaymo nga agtulnog iti saona umawatcanto ti pigsa. Uray ania ti dakes nga ugali, wenno inggaed a vicio a nangbalud iti cararua ken bagi, ni Cristo cabaelanna ken cailiwna ti mangisalacan. Itednanto ti biag iti cararua a “natayen gapu iti salsalungasing.”13Efeso 2:1Luc-atanannanto ti cayaw a tengtenglen ti kinacapuy ken dakes a gasat ken kinawaran ti basol.PKS 45.1

  Ti ricna ti pannacabasol sinabidonganna dagiti ubbog ti biag. Ngem ni Cristo cunaenna, “Iccatecto dagiti basbasolmo; iccancanto ti talna. Ginatangca iti darac. Sica ti cucuac. Ti graciac papigsaennanto ti napacapuy a pakinakemmo; ti ladingitmo gapu iti basol iccatecto.” Inton cabilendaca dagiti sulisog, inton licmutendaca ti danag ken riribuc, inton masicuran ken mapacapuyca. ket naca- saganacan nga agtuloc iti pannacauppapay, iti dayta cumitaca ken Jesus, ket ti sipnget a nanglicmut kenca maburburacto gapu iti raniag ti pannakicaadda ni Jesus. Inton makibacal ti basol nga agari iti cararuam, ket dagsenanna ti conciencia, cumitaea iti Manangisalacan. Ti paraburna macaanay a mangparucma iti basol. Palubosam a ti managyaman a pusom, nga agpaypayegpeg gapu iti duadua, maiturong coma Kencuana. Cumpetca iti namnama a naipasango kenca. Ni Cristo ururayenna ti panangadoptarna kenca nga agbalin a camcameng ti familiana. Ti bilegna tulongannanto ti capuymo; idalannacanto iti addangem. lcapetmo ta imam iti imana, ket palubosam nga isu ti mangitulod kenca.PKS 45.2

  Uray caanoman dica coma ricnaen a ni Cristo adda iti adayu. Canayon nga adda iti asideg. Ti naayat a pannakicaaddana liclicmutennaca. Isu comat birukem a cas itay Maysa nga agtarigagay iti panangbirucmo Kencuana. Tarigagayanna saan laeng a sagidem ti pagananayna, ngem makipagnaca pay Kencuana iti canayon a pannakiumanmo Kencuana.PKS 46.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents