Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panagyaman ken Panagdaydayaw

  Awan adadda nga agduyos a mangparang-ay iti salun-at ti bagi ken cararua ngem ti espiritu ti panagyaman ken panagdaydayaw. Annongtayo a sukiren dagiti liday, ken panpanunut ken ricricna ti di pannacapnec,—cas annongtayo met ti agcararag. No langit ti turongentayo, ca-sanot pannagnatayo a cas maysa a bunggoy dagiti dumudung-aw, ket agasasug ken agdaydayengdengtayo iti dagup ti dalan nga agturong iti balay ti Amatayo?PKS 73.1

  Dagiti mamati a Cristiano a cancanayon nga agtantanabutub, ken cas la mangipagarup a ti kinaragsac ken panagragrag-o isut maysa a basol, dida icutan ti pudno a religion. Dagiti naladingit ti ragsacda iti amin a naliday iti lubong a natural, a pilienda a kitaen dagiti natay a bulbulong lugar nga agurnongda cadagiti agcacapintas ken nabiag a sabsabong; nga awan makitada a pintas cadagiti dadackel a bantay ken cadagiti tanap a nacawesan iti kinalangto; a di dumngeg iti narag-o a timec ti naturaleza a makisasao cadacuada, timec a nasam-it ken macaayayo iti macangeg a lapayag,—dagitoy awanda ken Cristo. Agur-urnongda cadagiti aniniwan ken sipnget, idinto a nabalinda coma nga inicutan ti kinaraniag, wen uray pay coma ti Init ti Kinalinteg lumgac cadagiti puspusoda agraman macasalun-at cadagiti sinsinamarna.PKS 73.2

  Masansan a ti isipmo mabalin a maulpan gapu iti ut-ut. Iti dayta dica coma padasen ti agpanunut. Ammom a ni Jesus ayatennaca. Isu ammona dagiti pagcapuyam. Mabalinmo nga aramiden ti pagayatanna ba-baen ti panagsadagmo laeng cadagiti tactackiagna.PKS 73.3

  Isut maysa a linteg ti naturaleza a dagiti panpanunut ken ricnatayo mapatured ken mapabilegda inton isawangtay ida. Idinto a dagiti sao isawangda dagiti panunut, pudno met a dagiti panpanunut sumarunoda cada-giti sao. No adadu coma ti panangisawangtayo iti pam- matitayo, ket adadu ti panagrag-otayo gapu cadagiti bendicion nga ammotayo nga icutantayo,—cas ti dackel a caasi ken ayat ti Dios,—icutantayto ti adadu a pammati ken dacdackel a rag-o. Awan dila a macaisawang, awan ababa nga isip a macatucod, iti bendicion nga ibunga ti panagyaman iti kinaimbag ken ayat ti Dios. Uray ditoy da- ga mabalintayon nga icutan ti rag-o a cas maysa a di maattianan nga ubbog, agsipud ta maracionan iti ayus nga aggapu iti trono ti Dios.PKS 73.4

  No casta ngarud sursuroantay coma dagiti puspaso ken bibigtayo a mangisawang iti pagdaydayaw iti Dios gapu iti di maatiw nga ayatna. Sursuroantay coma dagiti carcararuatayo a mangnamnama, ken agtaeng iti silaw nga agsilnag; nga aggapu iti cruz ti Calvario. Uray caanoman ditay coma liplipatan nga annacnatayo ti Ari a nailangitan, annac a lallaki ken babbai ti Apo dagiti buybuyot. Adda gundawaytayo a mangtaginayon iti natalna a panaginauatayo iti Dios.PKS 75.1

  “Agari coma cadagiti puspusoyo ti talna ni Cristo, ... . ket siiyamancayo coma.” 7Colosas 3:15 Idinto a lipatentayo dagiti pagricutan ken rigattayo, idaydayawtay ti Dios ta adda gundawaytayo nga agbiag iti pacaigloriaan ti Naganna. Palubosam a dagiti baro a bendicion iti tunggal baro nga aldaw iriingda coma cadagiti puspusotayo ti panagdaydayaw gapu cadagitoy a tanda ti nadungngo a panangaywanna. Inton luctam dagiti matam iti bigat, agyamanca coma iti Dios ta inaywanannaca cabayatan ti rabii. Agyamanca gapu iti talna nga adda iti pusom. Iti bigat, iti matoon, ken iti rabii, palubosam ti panagyaman a cas nasam-it a bangbanglo nga umuli sadi langit.PKS 75.2

  Inton adda agintuud no casano ti ricnam, dica coma padasen ti mangpanunut ti maysa a banag a naladingit nga ibaga tapno guyuguyem ti pannakipagricnana. Dica isarita ti kinacurang ti pammatim ken dagiti ladingitmo ken toocmo. Ti mannulisog pagragsacanna a denggen dagiti casta a sao. Inton sasawem dagiti naladingit a banag, ni Satanas ti padpadayagem. Ditay coma pagtalinaedan ti dackel a pannacbalin ni Satanas nga agballigi cadatayo. Masansan nga iyawattayo dagiti bagitayo iti biangna babaen ti panangsarsaritatay iti pannacabalinna. Lugar a dayta saritaentay ketdi ti dackel a pannacabalin ti Dios a mangiparatoc iti amin a cucuatayo iti cucuana. Saritaem ti awan mangatiw a pannacabalin ni Cristo, ket sawem ti maipapan iti gloriana. Ti isuamin a langit maangay iti pannacaisalacantayo. Dagiti angeles ti Dios, a rinibu a ribu, ken linacsa a lacsa, mabilinda tapno agministroda cadagiti agtawidto iti pannacaisalacan. Bantayandatayo a maibusor iti dakes, ket pasunodenda dagiti pannacabalin ti sipnget a mangbirbiroc iti pannacadadaeltayo. Awan aya ti pangibatayantayo ti panagyaman iti tunggal canito, panagyaman uray inton agparang nga adda pagricutan iti dalantayo?PKS 75.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents