Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Cha ken Cafe

  Ti cha agservi a cas maysa nga estimulante, ket iti sumagmamano a banag agpataud iti macaulaw a ricna. Casta met ti maibunga ti cafe ken adu a sabsabali pay a popular nga inumen. Ti umuna a maibunga sinan macaparagsac. Dagiti nervios ti bitoca maparasucda; dagiti nervios ibaonda ti irritacion iti utec, ket ti utec malucag a mangdagdag iti puso, ken mangibaon ti apagapaman a pigsa iti dagup ti bagi. Ti bannog malipatan; ti pigsa cas la madegdegan. Ti saririt mariing, ti ararapaap sumarsariwawet.PKS 167.1

  Gapu cadagitoy a maibunga, adu dagiti mangipagarup a ti cha wenno cafeda adut imbag a maaramidna cadacuada. Ngem daytoy isut maysa a biddut. Ti cha ken cafe dida taraonan ti bagi. Ti bungada mapatauden inton awan pay tiempo a pannacarunawda iti digestion ken pannacailaucda iti dara, ket daydiay agparparang a cas la pigsa isut pannacaparasuc laeng ti nervios. Inton nagpucawen ti influencia ti estimulante, agpucaw metten ti saan a natural a fuerza, ket ibungana ti panagsasadut ken panagcacapsut.PKS 167.2

  Ti agtuloy a panangaramat cadagitoy manangsaplit iti nervios mapasarunoan iti sakit ti ulo, di pannacaturog, gutocgutoc ti puso, di pannacarunaw ti canen, panagpaypayegpeg, ken adu a sabsabali a kinadakes; ta dagitoy nga irritante ibusenda ti pigsa ti biag. Dagiti nabannogan a nervios masapulda ti inana ken panagtalna lugar a madag- dag ken mautoyanda. Ti naturaleza masapulna ti tiempo a mangsubbot cadagiti naibus a pigsana. No dagiti fuerza ti naturaleza masaplitda gapu iti dagdag dagiti estimu-lante, adadu ti maaramid iti bassit a tiempo; ngem, agsipud ta ti bagi mapacapuy gapu iti canayon a pannacaaramat ti estimulante, agininut a rumigrigat a lucagen dagiti pigsa agingga iti calicaguman a cangatona. Ti panagkiddaw iti estimulante rumigat a rumigat nga iturayan, aginggat maabac ti pakinakem, ket cas la awanen ti pannacabalin a mangpaidam iti saan a natural a gartem. Umingel nga umingel dagiti estimulante a makiddaw. aginggat di sumungbaten ti naturaleza gaputta nautoyanen.PKS 167.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents