Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panagtinnulong ti Nadiosan ken ti Nataoan

  DAGITI MASAKIT MAPAIMBAGDA BABAEN
  TI PANAGTINNULONG TI NATAOAN KEN TI
  NADIOSAN.
  PKS 87.1

  BABAEN ti panangaramatna iti naturaleza, ti Dios agtartrabajo iti inaldaw, iti inoras, iti tunggal canito, tapno taginayonennatayo a sibibiag, tapno bangonen ken pasublienna ti salun-attayo. Inton madunor ti aniaman a paset ti bagi, mangrugi a dagus ti trabajo ti panangagas; dagiti catulongan ti naturaleza agtrabajoda a mangisubli iti kinasalun-at. Ngem ti pannacabalin nga agtrabajo a mangaramat cadagitoy a catulongan isut pannacabalin ti Dios. Isuamin a pannacabalin a macaited biag naggapu Kencuana. Inton adda maysa nga umimbag iti sakit, ti Dios ti mangpaimbag kencuana.PKS 87.2

  Dagiti sakit, tooc, ken patay isudat trabajo ti sungani a pannacabalin. Ni Satanas isu ti managdadael; ti Dios isu ti managtarimaan iti nadadael. Dagidi sao a naisawang cadagiti Israel pudnoda met ita maipapan cadagiti mangpasubli iti salun-at ti bagi wenno salun-at ti cararuada. “Siac ni Jehova a mamaimbag kenca.” 1Exodo 15:26PKS 87.3

  Ti tarigagay ti Dios nga agpaay iti tunggal tao naisawang cadagitoy a sao, “Ayayatec, siac dawatec iti Dios a rumang-ayca cadagiti isuamin a banbanag. ket adda coma salun-atmo a cas met ti irarang-ay ti cararuam “23 Juan 2 “Isu a mamacawan cadagiti amin a kinakillom; isu a mamapia cadagiti amin a masacsakitmo; isu a manubbot ita biagmo iti pannacadadael; isu a mamalangat kenca iti kinamanagayat ken nadungngo nga asi.”3Salmos 103:3 4PKS 88.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents