Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangicarcararag Cadagiti Masakit

  “TI CARARAG TI PAMMATI ISA
  LACANNANTO TI MASAKIT.”
  PKS 102.1

  Ti Nasantoan a Surat igunamgunamna “ti pannacasapul nga agnanayon ti panagcararag ken ti saan a panangpucaw ti inanama;”1Lucas 18:1 ket no adda tiempo a ricnaenda ti pannacasapulda nga agcararag, isu inton agcurangda iti pigsa, ket ti biag cas la mauyuyusen cadacuada. Masansan a dagiti sisasalun-at malipatanda dagiti nacascasdaaw a caasi nga agtuloy a maiburay cadacuada iti inaldaw ken tinawen, ket dida agdayaw wenno agyaman iti Dios gapu iti kinaimbagna. Ngem inton dumteng ti sakit, sadanto la malagip ti Dios. Inton agcurang ti pigsa ti tao, dagiti tattao, sadanto la maricna ti pannacasapulda iti tulong ti Dios. Ket ti manangngaasi a Diostayo uray caanoman dina panawan ti cararua a sipapasnec nga agbiroc ti tulong Kencuana. Isu ti amangtayo iti tiempo ti sakit a cas met iti tiempo ti kinasalun-atPKS 102.2

  “Cas panangngaasi ti maysa nga ama cadagiti annacna,
  Casta ti panangngaasi ni Jehova cadagiti agbuteng kencuana.
  Ta ammona ti sucogtayo; isu malagipna a datayo tapuctayo.” 2 Salmos 103:13, 14
  Dagiti maag gapu iti salungasingda,
  Ken gapu iti kinakilloda, maparigatanda.
  Ti cararwada carurudda ti aniaman a kita ti lamuten;
  Ket umadanida cadagiti ruruangan ti patay.”3Salmos 107:17, 18
  “Iti casta umkisda ken Jehova iti panagducotda,
  Ket isu isalacanna ida cadagiti tarumpingayda.
  Ibaonna ti saona, ket agasanna ida,
  Ket ispalenna ida cadagiti pacadadaelanda.”4Salmos 107:19, 20
  PKS 103.1

  Ti Dios siaayat met a mangagas cadagiti masakit ita a cas idi insawang ti Espiritu Santo dagitoy a sao babaen ti pannacaaramat ti Sumasalmo. Ket ni Cristo isu met laeng ti nadungngo a medico ita a cas ti kinaasina idi adda nga agminministro ditoy daga. Kencuana adda masaracan a macaagas a balsamo nga agpaay iti tunggal sakit, ken mangagas a pannacabalin nga agpaay iti tunggal anannayen. Dagiti adalanna itoy agdama a tiempo rebbeng-da nga icarcararag dagiti masakit a cas ti inaramid da-gidi adalanna idi unana. Ket sumarunonto ti yiimbag; ta “ti cararag ti pammati isalacannanto ti masakit.” Icutantayo ti pannacabalin ti Espiritu Santo, ti natalna a pammatalged ti pammati, a macabalin a mangtonton cadagiti carcari ti Dios. Ti cari ti Apo, “Ipataydanto dagiti imimada cadagiti masacsakit, ket umimbagdanto,“5Marcos 16:18 maicari a pagtalcan ita a cas idi aldaw dagidi apostol. Daytoy iparangna ti gundaway dagiti annac ti Dios, ket ti pammatitayo cumpet coma iti amin a nailasud ditoy. Dagiti adipen ni Cristo isudat calasugan ti aramidna, ket babaen ti panangaramatna cadacuada cayatna nga ipadas ti mangagas a pannacabalinna. Isut trabajotayo ti panangiparangtayo cadagiti masakit ken agsagsagaba iti Dios babaen dagiti tactakiag ti pammatitayo. Rebbengtay nga isuro cadacuada ti pammatida iti dackel a Mangngagas.PKS 103.2

  Ti Mangisalacan cayatna a paturdentayo dagiti masakit, dagiti awan namnamada, dagiti naparigat, tapno cumpetda iti bilegna. Babaen ti pammati ken cararag ti siled ti masakit mabalin nga aramiden a Betel. Babaen ti sao ken aramid, dagiti medico ken enfermeras mabalinda a cunaen a sibabatad iti casta a di mabalin a sabali ti pangawatanda, a “ti Dios adda ditoy a disso” tapno mangisalacan, ket saan nga agdadael. Ni Cristo tarigagayanna nga iparang ti pannakicaaddana iti uneg ti siled ti masakit, ket punnoenna dagiti puspuso dagiti medico ken enfermeras iti kinasam-it ti ayatna. No ti biag dagiti tumulong iti masakit ket isu tay pacabalinan ni Cristo ti cumuyog cadacuada a mapan iti sibay ti idda ti masakit, addanto pammati a dumteng iti masakit a ti naasi a Mangisalacan adda a sisasango, ket toy a pammati adunto ti maitulongna iti pannacapaimbag ti cararua ken bagi.PKS 104.1

  Ket ti Dios dumngeg iti cararag. Ni Cristo kinunana, “No adda aniaman a dawatenyonto iti naganco, dayta ti aramidecto.”6Juan 14:14Manen kinunana, “No adda agservi caniac, isu itan-octo ni Amac.”7Juan 12:26No agbiagtayo a mayannurot iti saona, tunggal napateg a cari nga intedna matungpalto cadatayo. Ditay maicari iti caasina, ngem in-ton itedtayo ti bagitayo Kencuana, awatennatayto. Isu agtrabajonto nga agpaay ken iti pannacaaramat dagiti sumurot Kencuana.PKS 104.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents