Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangaramat iti Danum

  Ti nadalus a danum isut maysa cadagiti caimbagan a bendicion ti langit, iti caadda ti tao a sisasalun-at wenno adda a masakit. Ti rumbeng a pannacaaramat ti nadalus a danum parang-ayenna ti slun-at. Isu dayta ti inumen a sinagana ti Dios a pangpedped iti waw dagiti animal ken tao. Ti danum, no sibubulos a mainum, tumulong a mangracion cadagiti masapsapul ti sistema ti bagi, ket badanganna ti naturaleza a mangsukir iti sakit. Ti panangaramat iti danum iti ruar ti bagi isut maysa cadagiti calacaan ken cacapnecan a wagas ti panangregular iti circulacion ti dara. Ti nalamiis wenno di unay nalamiis a digos naimbag unay a pangbang-ar. Ti naipaanem-em a pagdigos luctanna dagiti babassit nga abut ti cudil, ket iti casta tumulong iti pannacaparuar dagiti rugit. Ti napudot a digos ken naipaanem-em a digos agpadpadada a macabangar iti nervios ken macapagpapada iti circulacion.PKS 58.1

  Ngem adu dagiti di pay nacaadal babaen ti padas cadagiti macapaimbag a bunga ti rumbeng a panangaramat iti danum, ket cabutengda ti danum. Ti panangagas babaen ti danum dida tagipatgen a cas ti rebbengna coma a pannacaipateg, ket ti nainsiriban a panangaramat iti danum kiddawenna ti panagtrabajo a di cayat nga aramiden dagiti adu. Ngem awan coma ti macaricna nga isu mapacawan iti dina pannacaammo wenno awan a panangicancanona itoy a banag. Adu dagiti wagas ti panangaramat iti danum a pangep-ep iti ut-ut ken pangtiped iti sakit. Dagiti isuamin agmasiribda coma iti pannacaaramat ti danum a cas pamuspusan iti uneg ti balay. Nangnangruna dagiti inna ammoenda coma no caanot panangaywanda cadagiti familiada no caaddada a sisasalun-at ken masakit.PKS 59.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents