Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangaywan Cadagiti Ubbing a Masakit

  Iti adu a banag ti sakit ti ubing mabalin a pasurotan iti biddut a panangituray. Dagiti saan a regular a pannangan, nacurang a pagananay iti nalam-ec a rabii, panagcurang ti napigsa a panangwatwat tapno mataginayon ti nasalun-at a panagtaray ti dara, wenno ti panagcurangPKS 215.1

  ti nawadwad nga angin a mangdalus iti dara, mabalin nga isu ti gapu ti sakit. Palubosam a dagiti nagannac adalenda coma ti gapu ti sakit, ket sada ipamuspusan dagiti dakes a casasaad apaman a mabalinda.PKS 215.2

  Isuamin a nagannac adda pannacabalinda nga agadal iti adu maipapan iti pannacasaluad ken pannacalapped, ken agpapan iti pannacaagas, ti sakit. Naisangsangayan ti ina rebbengna coma nga ammoen no ania ti aramiden no dumteng dagiti cadawyan a sacsakit iti familiana. Ammoenna coma no casanot panagministrona iti masakit nga anacna. Ti dungngo ken siribna isuda comat mangitutup kencuana a mangaramid iti panagservi iti ubing a di unay naimbag no italec iti gangannaet nga ima.PKS 215.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents