Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Adtoy iniccancayo ti pannacabalin iti amin a pannacabalin ti cabusor; ket awanto ti manganano cadacayo.”

  Cas cadagiti sangapulo ket dua nga apostol, dagiti pitopulo nga adalan nga imbaon ni Cristo iti ududina, inawatda met dagiti rangcap ti panagaramid iti datdatlag a cas tanda ti misionda. Idi naturposda ti trabajoda, nagawidda a sirarag-o, a cuncunada, “Apo, uray pay dagiti sairo pinaiturayanda cadacami iti naganmo.” Ni Jesus insungbatna, “Nakitac ni Satanas a natnag nanipud langit a cas la sal-it.”23Lucas 10:17, 18PKS 53.2

  Nanipud idin dagiti pasurot ni Cristo kitaenda coma ni Satanas a cas maysa a cabusor a nalpas a naabaken. Idiay cruz, ni Jesus gunodennanto ti balligi gapu cadacuada; ket dayta a balligi kinayatna nga aracupenda coma a cas isu ti balligida. “Adtoy,” kinunana, “iniccancayo ti pan-nacabalin a pumayat cadagiti ululeg ken manggagama ken iti amin a pannacabalin ti cabusor; ket awanto ti manganano cadacayo.” 24Lucas 10;19PKS 53.3

  Ti mannacabalin-amin a pannacabalin ti Espiritu Santo isu ti salacnib ti tunggal agbabawi a cararua. Sinoman a mangtonton iti panangsalacnib ni Cristo babaen ti panagbabawi ken pammati dinanto palubosan a paiturayan iti pannacabalin ti cabusor. Agpayso a ni. Sa-tanas isut maysa a mannacabalin a sibibiag; ngem, agyamantay iti Dios, ta adda mannacabalin a Manangisalacantayo, isu a namagtalaw iti nadangkes manipud langit. Ni Satanas maayayo no padackelentayo ti pannacabalinna. Apay a ditay ket pagsasao ti maipapan ken Jesus? Apay a ditay ket padackelen ti pannacabalin ni Jesus ken ti ayatnatPKS 53.4

  Ti bullalayaw ti cari a nailicmut iti trono sadi ngato isu ti agnanayon a pammanecnec a “Casta unay ti panagayat ti Dios iti lubong, nga intedna ti Anacna a Bugbugtong, tapno amin a mamati kencuana, saan a mapucaw no di ket adda biagna nga agnanayon.”25Juan 3:16Daytoy ipanecnecna iti universo a ti Dios uray caanoman dinanto baybay-an dagiti annacna iti pannakibacalda iti dakes. Toy a bullalayaw ipatalgedna cadatayo ti pigsa ken salacnib no la ket agbayag ti caadda dayta a trono.PKS 54.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents