Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Influencia ti Balay

  TI PUDNO A BALAY NAPIGPIGSA TI
  INFLUENCIANA CADAGITI PUSPUSO
  KEN BIAG NGEM ANIAMAN A SABA-
  LI A NAIDAGAAN NGA INFLUENCIA.
  PKS 218.1

  TI balay ti familia isu coma ti cangrunaan iti lubong a mangawis cadagiti annac, ket ti caadda ti ina isu coma ti cadaclan a macaawis iti unegna. Dagiti ubbing adda narasi ken naayat a cababalinda. Nalacada a maayayo ket nalacada met a mapaladingit. Babaen dagiti natacneng a disciplina, ken naayat a sasao ken araramid, dagiti inna mabalinda nga isinggalut dagiti annacda iti puspusoda.PKS 218.2

  Dagiti naganus nga ubbing ayatenda ti makicuycuyog, ket manmano a ragragsakenda ti panagmaymaysada. Cailiwda ti maayat ken madungngo. Daydiay ragragsakenda, ipagarupda met nga isut macaayayo ken inada; ket catutubo a mapanda ken inada agraman dagiti babassit a pagrag-oanda ken pacaladingitanda. Ti ina dina coma sugaten dagiti narasi a puspusoda babaen ti panangtratarna a cas la awan patpategna dagiti banbanag, a nupay bassit ti pategda kencuana, dackel ti pategna cadacuada. Ti pannakipagricna ken yaanamongna napateg. Ti maysa nga umanamong a taliaw. ti maysa a sao a pammatured wenno pangdayaw, agservinto a cas lawag ti init iti pusoda, ket masansan a dayta ti mamaragsac cadacuada nga agmalmalem.PKS 218.3

  Lugar a papanawenna dagiti annacna, tapno di marengrengan iti sayanggusengda wenno di mariribuc cada-giti sagbabassit a masapsapulda, ti ina planoenna ketdi coma ti pammaragsac wenno nalag-an a trabajo tapno adda aramiden dagiti naregta nga imima ken isisip.PKS 219.1

  Ti ina, babaen ti pannakipagricnana cadacuada, ken pnangiturongna ti pagragragsacan ken araramidda. magunodannanto ti panagtalecda kencuana, ket iti casta naimimbagto ti pananglintegna cadagiti nakillo nga ugugali wenno ti panangatipana cadagiti maiparangarang a kinaagbucbucodan wenno dakes a ricna. Ti maysa a sao a pamagaluad wenno pangbabalaw a maisawang iti apagisu a tiempo dackel ti pategna. Ti ina, babaen ti anus ken nasalucag nga ayat, mabalinna nga iturong dagiti isisip dagiti ububbing iti nalinteg a turong, ken parang-ayen dagiti napintas ken macaawis a cababalinda.PKS 219.2

  Dagiti inna agannadda coma tapno dida isuro cadagiti annacda ti panagbiagda nga agpatpatulong ken sipapanunut laeng iti bagbagida. Uray caanoman dicay coma itu-rong ida nga agpanunut nga isudat pannacacentro, ket isuamin a banag aglawlawda kencuana. Dagiti dadduma a nagannac adu unay ti tiempo ken imatang nga itedda iti pananglinglingayda cadagiti annacda, ngem dagiti ububbing masursuroanda coma a manglinglingay met la iti bagbagida, ket aramatenda ti bucodda a sirib ken kinasaririt. Iti casta masursurodanto ti mapnec cadagiti nanumo a pagragragsacan. Maisuro coma cadacuada a baclayenda a situtured dagiti sagbabassit a pacapaayan ken pacasuutanda. Lugar nga iturongmo ti isipda iti amin a babassit nga ut-ut wenno dunor, isiasim ti isipda, isurom a palabasenda dagiti sagbabassit a pacaalimutngan wenno pacaladingitan. Adalem ti panangisingasingmo cadagiti wagas ti panagsursuro dagiti annacmo tapno agbalinda a managpanunut nga agpaay cadagiti sabsabali.PKS 219.3

  Ngem dica coma palubosan a maliwayan dagiti ububbing. Dagiti inna, no dadduma, agsipud ta madagsenan- da iti adu a pacadanagan, pasaray maricnada a dida mabalin ti mangilasin ti tiempo nga ipaayda iti naanus a panangsursuroda cadagiti babassit nga annacda, ken panangipakitada ti ayat ken dungngoda cadacuada. Ngem laglagipenda coma a no dagiti ubbing awan masaracanda cadagiti dadackelda ken iti uneg ti balayda a macapnec iti tarigagayda a madungngo ken macadcadua, indanto biruken dagitoy cadagiti sabsabali, isu a mabalin a pagpeggadan ti isip ken cababalinda.PKS 219.4

  Gaput panagcurang ti tiempo ken panangpanpanunutda, adu dagiti inna a di mangted iti ragragsac a di macaanano cadagiti annacda, idinto a maculculan dagiti ramramayda ken mactangan dagiti matmatada iti panangaramidda a siaagawa iti maysa a trabajo a ti servina, ararcos laeng, wenno agservinto a mangpatured cadagiti naganus a puspusoda nga agayat iti kinaubbaw ken kinagarbo. Inton dagitoy nga ubbing agbalbalindan a nataengan a lallaki ken babbai, dagitoy a leccion ibungadanto ti kinapasindayag ken namoralan a kinaubbaw cadacuada. Ti ina maladingitan gapu iti babac dagiti annacna, ngem dina maawatan a ti bunga nga anannienna isut imbunga dagiti bukel nga immulana.PKS 220.1

  Dagiti dadduma nga inna saan a padapada ti panangtratarda cadagiti annacda. No dadduma palubosanda ida nga agpennec uray pacaranggasanda; ket no dadduma ipaidamda nga ited ti di manganano a pammagusto a macaparagsac unay iti puso ti ubing. Iti daytoy a banag dida tuladen ni Cristo. Isu inayayatna dagiti ububbing; naammoanna dagiti ricricnada, ket nakipagricna cadacuada cadagiti ragragsacda ken nacasuutanda.PKS 220.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents