Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Ubing

  “ANIA TI MAIBILINTO
  MAIPAPAN ITI UBING”
  PKS 209.1

  Saan laeng a dagiti ugugali ti ina ti nailas-ud iti balacad ti angel cadagiti nagannac nga Hebreos, ngem ti pay pannacasursuro ti ubing. Saan nga immanay a ni Samson, ti ubing a mangispalto idi iti Israel, naimbag coma ti tawidenna iti pannacayanacna. Daytoy masapul a mapasarunoan iti naannad a pannursuro. Manipud kinamaladaga, ti ubing masapul a masursuroan cadagiti ugugali ti nainget a panagparbeng.PKS 209.2

  Adda met casta a balacad a naited maipapan ken Juan Bautista. Idi di pay nayanac ti ubing, ti damag a naggaput langit a naibaon iti ama cunana:PKS 209.3

  “Sica addanto rag-o ken ragsacmo, ket adunto ti agragsac iti pannacayanacna. Ta dackelto iti sangoanan ti Apo: ket saanto nga uminum ti arac ken inumen a naingel: ket mapnonto ti Espiritu Santo manipud pay iti tian ni inana.” 1Lucas 1:14, 16.PKS 209.4

  Ti Manangisalacan imbunannagna nga idiay nacailanadan dagiti natacneng a tattao sadi langit awan ag- taeder a dacdackel ngem ni Juan Bautista. Ti trabajo a naitalec kencuana kiddawenna saan laeng a ti pigsa ken kinamanagibtur ti bagi. ngem dagiti cangatoan pay a calidad ti isip ken cararua. Casta unay nagpateg ti nalinteg a pannacasursuro ti bagi iti panagsagsaganana nga agpaay itoy a trabajo iti casta a ti cangatoan nga angel sadi langit isut naibaon agraman ti damag a mangbalacad cadagiti dadackel ti ubing.PKS 209.5

  Dagiti balbalacad a naited cadagiti Hebreo nga ububbing isuroda cadatayo nga awan coma ti maliwayan nga aniaman nga adda pannacaibiangna iti pagimbagan ti bagi ti ubing. Awan banag a di napateg. Tunggal influencia a macadadael iti salun-at ti bagi afectaranna met ti isip ken cababalin.PKS 210.1

  Ti kinapateg ti masapa a panangsursuro cadagiti ubbing saan a mabalin nga igunamgunam iti aglablabes. Dagiti leccion a maadal, dagiti ugali a mairuam, cabayatan dagiti tawen ti kinamaladaga ken kinaubing, adadu ti maaramidda iti pannacabukel ti cababalin ken iti pannacaiturong iti biag ngem ti mabalin nga aramiden dagiti pannursuro ken adal iti calpasanna.PKS 210.2

  Dagiti nagannac masapulda a panunuten daytoy. Rebbengda nga ammoen dagiti pamunganayan a pacaisadagan ti panangaywan ken pannursuro cadagiti ubbing. Cabaelanda coma a padackelen ida a nasalun-atda iti bagi. iti isip. ken iti moral. Dagiti nagannac rebbengda nga adalen dagiti linteg ti naturaleza. Rebbengda nga ammoen dagiti organos ti bagi. Masapulda nga ammoen dagiti trabajo dagiti nadumaduma nga organo, ken ti relacionda ken panagsadagda iti maysa ken maysa. Rebbengda nga adalen ti relacion dagiti pannacabalin ti isip ken bagi. ken dagiti condicion a masapul tapno nasalunat ti panagtrabajo ti tunggal maysa. Ti panangibaclay cadagiti annong ti nagannac nga awan ti casta a panagsagsagana isut maysa a basol.PKS 210.3

  Bassit unay ti panangpanpanunuttayo iti naununeg a gapu ti ipapatay, ti sakit, ken ti idadakes nga agari ita uray cadagiti cacivilizadoan ken caparaburan a dagdaga. Ti raza ti tao dumakes a dumakes. Nasuroc nga apagcatlo dagiti matay matayda iti kinamaladagada; cadagiti macadackel aginggat mataenganda a lallaki ken babbai, adadu cadacuada ti agsagaba ti nadumaduma a kita ti sakit, ket manmano dagiti macadanon iti naikeddeng a cabayag ti panagbiag ti tao.PKS 211.1

  Caaduan cadagiti kinadakes a mangrebrebba ken mangmangyeg ti kinacacaasi iti raza ti tao, mabalindat malappedan, ket dayta a pannacabalin a manglapped, iti caaduan, naipabatay cadagiti nagannac. Saan a “nalimed a pagayatan ti Dios” ti mangipanaw cadagiti babassit nga ububbing. Ti Dios dina calicaguman ti ipapatayda. Intedna dagita nga ububbing cadagiti nagannac tapno masursuroanda nga agservi ditoy, ken idiay langit iti calpasan toy a biag. No dagiti amma ken inna inaramidda coma ti nabalinda tapno intedda cadagiti annacda ti naimbag a tawid, ket calpasanna babaen ti nalinteg a panangiwardasda pinadasda nga impamuspusan dagiti aniaman a dakes a casasaad a nacayanacanda, amangan a panagbalbaliw ti mabalin a kitaen ti lubong nga agpaay iti pagsayaatan!PKS 211.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents