Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangagas Babaen ti Isip

  TI PANNAKICADCADUA TI CARARUA
  ITI MANGMANGTED TI BIAG.
  PKS 64.1

  ADDA nadecket unay a panagcadcadua ti Isip ken ti bagi. No adda pacaanannoan ti maysa. ti maysa makipagricna. Ti casasaad ti isip afectaranna ti salun-at iti adadu a banag ngem ti maawatan dagiti adu. Adu cadagiti sacsakit a sagsagabaen dagiti tattao isudat bunga ti dadagsen ti isip. Dagiti leddaang, dandanag, di pannacapnec, ladingit gapu iti basol, ricna ti pannacabasol, awan a panagtalec, amin dagitoy agduyusda a mangrebba cadagiti pigsa ti biag, ket awisenda ti panagrupsa ken patay.PKS 64.2

  Ti sakit pasaray mapataud. ket masansan a mapadagsen, gapu iti ararapaap. Adu dagiti masacsakit iti dagup ti panagbiagda isuda a mabalinda coma ti umimbag no panunutenda coma a naimbagda. Adu dagiti mangipagarup a tunggal pannacaisarangda bassit iti angin macapataud ti sakit, ket ti dakes a maibunga mapataud agsipud ta pinadpadaanan. Adu dagiti matay iti sakit, a ti puonna nagtaud laeng iti ararapaap.PKS 64.3

  Dagiti tured, namnama, pammati, pannakipagricna, ayat, parang-ayenda ti salun-at ket paatiddugenda ti biag. Ti mapnec nga isip, ti naragsac nga espiritu isut salun-at ti bagi ken bileg ti cararua. “Ti naragsac a puso naimbag nga agas.” 1Proverbio.17:22PKS 64.4

  Iti panangpaimbag iti masakit, ti magapuanan ti influencia ti isip di coma liplipatan. Toy nga influencia, no nalinteg ti pannacaaramatna, isut maysa cadagiti capigsaan a catulongan a panggubat iti sakit.PKS 65.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents