Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Evangelio ti Salun-at

  Dagiti tattao masapulda nga ammoen a dagiti bendicion ti panagtulnog, sadanto la mabalin nga icutan iti kinapunnoda inton aracupenda ti parabur ni Cristo. Ti graciana isut mangted iti tao ti pannacabalin nga agtulnog cadagiti linteg ti Dios. Daytoy isut mangpabael kencuana a mangbungtol iti panangadipen ti dakes a vicio. Ket daytoy isu laeng ti pannacabalin a mangtaginayon ken mangaywan kencuana idiay nalinteg a dana.PKS 91.1

  No ti evangelio maawat iti kinasudi ken pannacabalinna, isut macaagas cadagiti anannayen a naggapu iti basol. Ti Init ti Kinalinteg rummuarto “agraman macasalun-at cadagiti paypayacna.” 7Malaquias 4:2 Amin a mabalin nga ited toy a lubong dina maagasan ti maysa a napaladingit a puso, wenno ited ti talna ti panunut, wenno iccaten ti danag, wenno pagtalawen ti sakit. Ti kinaagdindinamag, ti kinasaririt, ti kinasirib—amin dagitoy awan mabalbalinda a pangparagsac iti naladingit a puso wenno pangpaimbag iti nadadael a biag. Ti biag ti Dios iti uneg ti cararua isu laeng ti namnama ti tao.PKS 91.2

  Ti ayat nga icabil ni Cristo iti entero nga uneg ti bagi ti tao isut maysa a macabiag a pannacabalin. Tunggal napateg a paset ti bagi—ti utec, ti puso, dagiti nervio —iniccanna ti macapasalun-at. Gapu iti dayta nga ayat dagiti capigsaan a pannacabalin ti bagi malucagda nga aggunay. Luc-atanna ti cararua iti butbuteng ken ladingit, iti danag ken panagagawa, isuda a mangpandag cadagiti pigsa ti biag. Babaen ti casta nga ayat umay ti kinatarnaw ken kinatalna. Imulana iti uneg ti cararua ti rag-o nga awan naidagaan a macadadael, rag-o iti Espiritu Santo,—rag-o a macaited salun-at ken biag.PKS 91.3

  Dagiti sao ti Manangisalacantayo, “Umaycayo caniac ... ket paginanaencayto,” 8Maeo 11:28.isut maysa a receta nga agpaay iti pannacapaimbag dagiti anannayen ti bagi, panunut, ken espiritu. Nupay dagiti tao ti nangyeg iti panagsagaba cadacuada met laeng, gapu iti dakes nga araramidda. nupay casta sicacaasi a cumitkita cadacuada. Kencuana mabalinda a saraken ti tulong. Agaramidto cadagiti dackel a banag cadagiti agtalec Kencuana.PKS 91.4

  Numanpay cadagiti panpanawen pinappapigsa ti basol ti capetna iti raza ti tao, numanpay babaen ti pannacaaramat ti ulbod ken sicap ni Satanas nalingdanna ti sao ti Dios iti nangisit nga aniniwan ti panangipatarusna, ket napagduaduana dagiti tattao iti kinaimbag ti Dios; nupay casta ti caasi ken ayat ti Ama saan a nagsardeng a nagayus a siwawadwad a nagturong iti daga. No dagiti parsua a tao luctanda coma dagiti tawa ti cararwa nga isarang iti langit, iti panangipategda cadagiti nadiosan a sagut, addanto layus ti macaagas a virtud a sumrec cadacuada.PKS 92.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents