Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Gundaway ti Ina

  Adda maysa a Dios sadi ngato, ket ti silaw ken gloria nga aggapu iti tronona agdisso iti matalec nga ina inton padasenna a sursuroan dagiti annacna a sumukir iti influencia ti dakes. Awan aniaman a sabali a trabajo a makipinnateg iti trabajona. Isu dina masapul nga ipinta, a cas ti artista, ti maysa a ladawan a napintas iti lupot, wenno ikitikit iti marmol. a cas ti escultor. Dina masapul nga isawang, a cas ti autor, ti maysa a natacneng a panunut babaen dagiti napigsa a sao, wenno isawang, a cas ti musico, ti maysa a naimnas a ricna iti napintas a musica. Ti trabajona, babaen ti tulong ti Dios, isu ti panangparang-ayna iti uneg ti cararua ti tao ti caasping ti nadiosan.PKS 207.2

  Ti ina a mangipateg itoy ibilangnanto nga awan patpatingga ti pateg dagiti gundawayna. Birokennanto a sipapasnec, babaen ti cababalinna met laeng ken iti wagas ti pannursurona, nga iparang cadagiti annacna ti cangatoan a gungunoden a matarigagayan unay. Sipapasnec, siaanus, ken situturedto a mangpadas a mangparang-ay iti cabaelanna, tapno mabalinna nga aramaten a sililinteg dagiti cangatoan a pannacabalin ti isip iti pannacasursuro dagiti annacna. Iti tunggal addang sipapasnecto nga agintuud, “Ania ti kinuna ti Dios?” Gagetannanto nga ada-len ti saona. Iturongnanto dagiti matana ken Cristo, tapno ti inaldaw a capadasanna, iti nanumo nga annong ken asasicasoenna, agbalin coma a pudno a mangiparangarang iti maysa a napudno a Biag.PKS 208.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents