Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pannangan iti Aglablabes

  Adu cadagiti mangidian cadagiti lasag ken sabsabali pay a nagubal ken macaranggas a sida ipagarupda nga agsipud ta simple ken naimbag ti canendan mabalindan a pagustoan ti gartemda nga awan sarsaringgawid, ket manganda iti aglablabes, no dadduma aginggat masuysuyada. Daytoy isut maysa a biddut. Dagiti organos ti digestion dida coma mapaawitan iti caadu wenno kita ti canen a macautoy iti sistema ti bagi no maipauneg.PKS 146.2

  Impacadawyan ti sociedad a dagiti canen ken sida maiservida nga agsasaruno. Ket idinto ta dina amammo no ania ti sumaruno, ti maysa mabailn a manganen ti umdas a canen a nalabit saan nga isu ti casayaatan a maitutup kencuana. Inton maiservi ti maudi, ti tao masansan nga agpalalo ket mangala iti mangsulisog a dulce, nupay isu daytoy ti naimbag a canen nga agpaay kencuana. No dagiti amin a canen ken sida a maisangrat iti maysa a pannangan ket maipunida coma iti lamisaan iti panang rugi ti caan, ti maysa adda gundawayna a mangaramid iti caimbagan a panagpilina.PKS 146.3

  No dadduma ti bunga ti aglablabes a pannangan maricna a dagus. No dadduma awan maricna nga ut-ut; ngem dagiti organo ti digestion mapucawda ti naimbag a pigsada, ket ti batay ti pigsa ti bagi madadael.PKS 147.1

  Ti suroc ti canen macapadagsen iti sistema ti bagi, ket agpataud cadagiti pampamniiten ken panggorgorigoren a ricricna. Agayab ti adu unay a dara a maiturong iti bitoca, ket pataudenna ti nadaras a pannacalammin dagiti imima ken sacsaca. Bannogenna dagiti organo ti digestion, ket inton dagitoy nga organo ket nalpasdan ti trabajoda, adda ricna ti panagcacapsut wenno panaglaladut. Dagiti dadduma a cancanayon a mangan iti aglablabes naganenda ti bisin toy a ricna ti pannacabannog; ngem isut pinataud ti aglablabes a pannacabannog dagiti organo ti digestion. No dadduma mabibineg ti utec, ket agsasadut ti isip wenno bagi nga agtrabajo.PKS 147.2

  Maricna dagitoy saan a nacaayayo a sintomas agsipud ta ti naturaleza inaramidna ti trabajona a cacuyog ti di masapsapul a pannacabusbus ti nabiag a pigsa, ket entero a nautoyan. Ti bitoca bilangna a cuncunana, “Iccannac ti inana.” Ngem dagiti adu ipatarusda toy a pa-nagcacapsut a cas panagkiddaw ti adadu pay a canen; ket iti casta lugar a paginanaenda ti bitoca, paawitanda ketdi iti sabali pay nga awit. Cas bungana dagiti organo ti digestion masansan a mabannoganda lugar a macaaramidda iti naimbag a trabajo.PKS 147.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents