Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Basol isu ti Puon ti Sakit

  Idi nangagas ni Cristo iti sakit, impablaacna iti adu cadagiti masakit, “Dica agbasolen, di la ket ta mapasamac kenca ti dacdakes. ”4Juan 5:14 Iti casta insurona nga isuda inyegda ti sakit cadacuada met laeng gaput panagsalsalungasingda cadagiti linlinteg ti Dios, ket babaen ti panagtulnog laeng ti pacabalinan a mangtaginayon iti salun-at.PKS 88.2

  Ti medico isurona coma cadagiti pacientena nga isuda rebbengda ti tumulong iti Dios iti aramidna a mangpasubli iti salun-at. Ti medico adda dumegdeg a cancanayon a pannacabigbigna iti kinapudno a ti sakit isut ibunga ti basol. Ammona a dagiti linteg ti naturaleza pudnoda a linteg ti Dias a cas met cadagiti sangapulo a bilbilin, ket babaen ti panagtulnog cadacuada laeng ti pacabalinan a mangpasubli ken mangtaginayon iti salun-at. Makitana dagiti adu nga agsagsagaba a cas bunga dagiti naranggas nga ugugali. idinto a dagitoy mapasublida coma ti salun-atda no aramidenda coma ti mabalinda iti pannacaipasubli ti caradcadda. Masapulda ti masursuroan a tunggal ugali a macadadael cadagiti pigsa ti bagi. isip, ken espiritu isut basol, ket masapul a gunoden ti salun-at babaen ti panagtulnog cadagiti linlinteg nga impasdec ti Dios nga agpaay iti pagimbagan ti amin a sangcataoan.PKS 88.3

  Inton makita ti medico ti maysa a paciente nga agsagsagaba iti sakit a nagtaud iti di rumbeng a pannangan ken yiinum wenno sabsabali pay a nakillo nga ugugali, ket nupay casta liwayanna nga ibaga daytoy kencuana, agararamid ti ranggas iti padana a tao. Dagiti mammartec, dagiti aguuyong, dagiti sibubulos nga agragragsac itiPKS 88.4

  lasag, amin dagitoy agpacpacaasida iti medico tapno ibagana coma iti nalawag ken nabatad a ti tooc isut ibunga ti basol. Dagiti macaawat cadagiti annuroten ti biag agtrabajoda coma a sipapasnec a mangsuba cadagiti gapu ti sakit. Idinto ta makitana ti cancanayon a pannakibacbacal iti ut-ut, ken idinto ta agtartrabajo a cancanayon a mangbang-ar iti tooc, casanot pannacabalin ti medico a mangtengngel iti talnana? Naparabur ken naasi aya no dina isuro ti panagparbeng a cas maysa nga agas ti sakit ?PKS 89.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents