Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Naincacabsatan nga Ayat

  Ni Cristo awan binigbigna a pagdudumaan ti tao gapu iti nacion wenno saad wenno pammati. Dagidi escri- bas ken Fariseos kinayatda nga isuda ken ti nacionda laeng ti mapaimbag gapu cadagiti sagsagut ti langit, ket lacsidenda amin a sabsabalin a camcameng ti familia ti Dios iti lubong. Ngem ni Cristo immay tapno rebbaenna ti tunggal bacud a mamagduduma. Immayna impakita a ti isagutna a caasi ken ayat saan a masnup ti pacaiburayanda a cas ti angin, wenno ti lawag, wenno dagiti arbis ti tudo a mangpalamiis iti daga.PKS 15.4

  Ti biag ni Cristo nangipasdec ti maysa a religion nga awan ti clasedasena, maysa a religion a dagiti Judio ken Gentil, dagiti agwayawaya ken adipen, agcaycaysada iti panagcacabsat, ket agpapadada iti sango ti Dios. Awan cuestion ti pamayan a nacainfluencia cadagiti tigtignayna. Awan panamagdudumana iti nagbaetan dagiti caarruba ken gangannaet, gagayyem ken cabusor. Ti nacaawis iti pusona isu ti cararua a mauwaw iti danum ti biag.PKS 16.1

  Awan tao a linabsanna a cas awan serservina, no di ket inagawaanna nga incapet ti mangpaimbag nga agas iti tunggal cararua. Uray ania a bunggoy ti nasaracanna nga ayanna, nangiparang ti leccion a maitutup iti tiempo ken dagiti liclicmut. Tunggal liwayi wenno nagubsang a sao nga impakita dagiti tattao cadagiti padada a tattao, nacadegdegda ketdi iti pannacaammona iti pannacasapulda ti nadiosan ken nataoan a pannakipagricnana. Inagawaanna a pinatured ti namnama dagiti cadamsacan ken caawanan namnama, ket imparangna iti sangoda ti pammatalged nga isuda adda pacabalinanda nga agbalin nga awan basolda ken dida manganano, ket macagunodda ti cababalin a mangiparangarang nga isuda annac ti Dios idan.PKS 16.2

  Masansan a nasaracanna dagiti nayagus iti babaen ti panangituray ni Satanas, isuda nga awan pannacabalindan a lumapsut iti silona. Iti casta a tao, a napacapuy, masakit, nasulisog, ken natnag iti basol, ni Jesus agsaonto cadagiti caasian a sao, sao a masapul ken maawatan. Adda met nasaracanna a sabsabali isuda a makigubalgubal iti cabusor dagiti carcararua. Dagitoy pinaturedna ida nga agibtur, ket impatalgedna ti panagballigidanto; ta adda angeles ti Dios iti sikiganda, ket isudanto ti mangted ti balligi cadacuada.PKS 16.3

  Idiay lamisaan dagiti agsingsingir ti buis nagtugaw a cas sangaili a mapadayawan, ket babaen ti pannakipagricnana ken naayat a pannakipulpulapulna impakitana ti panangbigbigna iti kinadayaw ti tao; ket dagiti tattao kinailiwda ti panagbalinda a maicari a talkenna. Cadagiti mauwaw a puspusoda dagiti saona nagdissoda a cacuyog ti nagasat ken macaited biag a pannacabalin. Adda baro a ricna a nalucag, ket iti masangoanan dagitoy a tattao nga imbelleng ti sociedad adda naluctan a pacabalinanda nga agbiag iti baro a biag.PKS 17.1

  Ni Jesus, nupay isut maysa a Judio, nakicuycuyog a siwawayawaya cadagiti Samaritano, ket dina incancano dagiti finafariseo nga ugugali ti nacionna. Iti sango dagiti igugurada, inawatna ti pammadagus dagiti tattao nga inumumsida. Nakiturog cadacuada iti siroc dagiti atepda, nakipangan cadacuada iti lamisaanda,—nangan iti canen a sinagana dagiti imimada,—nanursuro cadagiti daldalanda, ket trinatarna ida nga ingget asi ken imbag. Ket idinto a ginuyuguyna dagiti puspusoda nga inyasideg Kencuana gapu iti lubid ti nataoan a pannakipagriena, ti nadiosan a paraburna inyegna cadacuada ti pannacaisalacan a pinaid dagiti Judio.PKS 17.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents