Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangsagana iti Canen

  Nakillo nga aramid ti pannangan gapu laeng ita ayat a mangpagusto iti gartem, ngem awan coma ti maiparang a di pannacaangay maipapan iti calidad ti ca-nen, wenno iti wagas ti pannacasaganana. No ti taraon a canen ket saan a naimas ti pannacacaanna, ti bagi dinto unay mataraonan. Ti canen mapili ken masagana coma a siaannad ken sisisirib.PKS 140.4

  Iti panagaramid iti tinapay, ti napapudaw unay nga harina saan nga isu ti casayaatan. Ti pannacaaramat ti casta nga harina saan a nasalun-at ket saan met a naeconomia. Ti tinapay nga aggapu iti napapudaw nga harina agcurang cadagiti elemento ti taraon a masaracan iti tinapay nga aggapu iti harina ti di nabugas a trigo.*Toy a principio mayaplicar met iti bagas ken sabsabali a granos.Ti napapudaw a tinapay isut masansan a gapu ti constipacion ken sabsabali pay a di nasalun-at a casasaad.PKS 140.5

  Ti tinapay nalag-an coma ken nasam-it. Ditay coma panuynuyan ti uray sangcabassit laeng a bangles wenno alsemna. Dagiti pedpedasona babassitda la coma, ket naananay ti pannacatostarda, tapno madadael dagiti microbio ti levadura iti amin a pacabalinanna. Inton ti tinapay napudot wenno calluto, narigat a runawen ti digestion. Ti casta a tinapay saan coma a maiparang iti lamisaan.PKS 141.1

  Dagiti granos a malugaw wenno maipablad malutoda coma iti sumagmamano nga horas. Ngem dagiti nalucneng wenno nabasa a canen nacurcurang ti imasda ngem dagiti namaga a canen, a masapul a ngalngalen. Ti zwie-back, wenno biscucho, isut maysa cadagiti caimasan a canen ken calacaan a runawen ti digestion. Palubosam a dagiti cadawyan a napaalza a tinapay maragragasda coma ket sada maipamaga iti napudot nga horno aginggat agpucaw ti maudi a tugot ti basa. Iti dayta itostaryo ida aginggat cumusnigda. Toy a tinapay no namaga ti lugar a pacaidulinanna napapaut ti panagbayagna a di agdadael ngem ti cadawyan a tinapay, ket no idadang manen casangoanan ti panangaramat kencuana, cumaremkemto a cas la calluto.PKS 141.2

  Masansan nga adu unay ti azucar a mailauc iti canen. Dagiti poto, bibingca, cancanen, jalea, sinam-it a bungbunga, isudat napigsa a gapu ti indigestion. Naisangsangayan a macaranggas dagiti naluyac a cancanen ken dulce a gatas, iclog, ken azucar ti cangrunaan nga ingredienteda. Ti nabulos a panangaramat ti aglauc a gatas ken azucar liclican coma. No aramaten ti gatas, maesterilizar coma a nalaing; no aramiden ti castoy a panagannad, nacurcurang ti peggad ti pannacaala ti sakit nga agtaud iti panagsida iti gatas. Ti mantequilla nacurcurang ti maaramidna a ranggas no maipangan iti nalamiis tinapay ngem ti aramaten a pagluto; ngem iti caaduan, nasaysayaat no isardeng nga entero ti agaramat ti mante- quilla. Ti quezo la ngaruden adadda pay a di maitutup a canen.PKS 141.3

  Ti canen a nacurang ti pannacalutona wenno dakes ti pannacalutona padacsenna ti dara babaen ti panangpacapuyna cadagiti organo nga agaramid ti dara. Kirokiroenna ti sistema, ket mangyeg ti sakit, agraman dagiti cacuycuyogna a kinanervioso ken dakes a ricricna. Dagiti pinagsakit ti dakes a luto rinibribu ken linaclacsa ti bilangda. Iti rabaw dagiti adu a tantanem mabalin nga isurat: “Natay gapu iti dakes a luto;” “Natay gapu iti nakirokiro a bitoca.”PKS 142.1

  Isut sagrado nga annong dagiti cocinero ti panangadalda no casano ti panangsagana iti nasalun-at a canen. Adu dagiti carcararua a mapucaw cas bunga ti dakes a luto. Masapul ti panunut ken alluad iti panangaramid iti naimbag a tinapay; ngem adadu ti religion iti maysa a pedaso ti naimbag a tinapay ngem ti ipagarup dagiti adu. Manmano dagiti agpaypayso a naimbag a cocinero. Dagiti babbalasang ipagarupda a nanumo a trabajo ti panagluto ken panangaramid cadagiti sabsabali a trabajo iti uneg ti balay; ket, gapu itoy, adu cadagiti babbalasang a makiasawa ken mangaywan cadagiti familia, apagbassit ti ammoda maipapan iti annong ti asawa a babai ken ina.PKS 142.2

  Ti panagluto saan a nababa a ciencia, isut maysa cadagiti capatgan iti araramid ti biag. Isut maysa a ciencia a rebbeng nga adalen dagiti amin a babbai. ket maisuro coma iti maysa a pamayan a macapaimbag cadagiti napangpanglaw a clase ti tattao. Ti panangaramid ti canen a naimas, ket sapay nalaca ken macataraon, kiddawenna ti sirib; ngem mabalin nga aramiden ti casta. Dagiti cocinero ammoenda coma no casano ti panangsagana iti nalaca a canen iti nalaca ken nasalun-at a pamayan, ket ga-pu iti kinalacana rumsuanto a naimimas ken naimimbag.PKS 142.3

  Tunggal babai a mangipangulo iti familia ket dina pay ammo ti arte ti nasalun-at a panagluto, ikeddengna coma nga adalen daydiay napateg unay nga agpaay iti pagimbagan dagiti cabbalayna. Cadagiti adu a luglugar dagiti nadalus nga escuela ti luto mangtedda ti gundaway ti panagsursuro iti daytoy a banag. Ti babai nga awan gundawayna nga agadal iti casta nga escuela pasursuroan coma iti maysa a naimbag a cocinero, ket anusanna ti agsursuro a casta aginggat nalaing iti arte ti panagluto.PKS 142.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents