Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Rag-o ti Apo

  “Dagitoy sinaoc cadacayo,” kinuna ni Cristo, “tapno ti rag-oc agtaeng coma cadacayo, ket ti rag-oyo agdanunan coma.” 2Juan 15:11PKS 227.1

  Ti banag ti nacaibaonan ni Cristo cancanayon a nakitana iti sangona. Ti naidagaan a biagna, a napno iti bannog ken panangisacrificio iti bagi, naparag-o gapu iti panunut a saan nga ubbaw ti panangsagabana iti amin toy a rigat. Babaen ti panangitedna ti biagna tapno pacabiagan dagiti tattao, isublinanto ti ladawan ti Dios iti tao. Ipangatonatayo manipud iti tapoc, baliwanna a sucogen ti cababalin nga iyasping iti cababalinna, ket babaen ti gloriana papintasenna ti cababalin.PKS 227.2

  Ni Cristo nakitana ti nagut-utan ti cararuana ket napnee. Nabuyana ti kinalawa ti agnanayon, ket nakitana ti kinaragsac dagiti umawat iti pacawan ken biag nga agnanayon gaput panagpacumbabana. Isu nasugat gapu cadagiti salsalungasingda, napalitem gapu iti kinadakesda. Ti dusa ti pacaicappiaanda naipatay Kencuana; ket cadagiti sapsaplitna naagasanda. Isu nangegna ti dir-i dagiti nasbut. Nangegna dagiti naisalacan nga icancantada ti canta ni Moises ken ti Cordero. Nupay masapul nga umuna nga awatenna ti bautismo ti dara, nupay ti bantot dagiti basbasol ti lubong ket maipaawit iti awan basolna a cararuana, nupay ti aniniwan ti di maisawang a kinaay- ay-ay agdisso Kencuana; nupay casta gapu iti rag-o nga adda iti sangona pinilpilina nga ibturen ti cruz, ken umsien ti bain.PKS 227.3

  Amin a pasurotna rebbengda ti makiranud itoy a rag-o. Nupay casano cadackel ken nagloriaan ti gungunatayo idiay sabali a biag, nupay casta ti dagup ti gungunatayo saan a maidulin nga agpaay iti tiempo ti maudi a pannacaisalacan. Uray itoyen a biag babaen ti pammati rebbengtayon a nanamen ti rag-o ti Manangisalacan. Cas ken Moises, rebbengtayo ti agibtur a cas itay kitkitaentayo ti Di Makitkita.PKS 228.1

  Ita ti iglesia makibacal a cas soldado. Ita masarngettayo ti maysa a lubong nga adda iti sipnget, nga istay nabaybay-an iti kinaidolatria. Ngem dumteng ti aldaw a manungpalton ti bacal, ket magunodanen ti balligi. Ti pagayatan ti Dios masapul a maaramid iti daga, a cas ti pannacaaramidna idiay langit. Dagiti nasnacion a maisalacan awantot ammoda a sabali a linteg no di laeng ti linteg ti langit. Isuda amin maysadanto a naragsac ken sangsangcamaysa a familia, a nacawesan iti pagananay ti panagdaydayaw ken panagyaman,—nga isu ti pagananay ti kinalinteg ni Cristo. Isuamin a naturaleza, iti mangatatiw a kinaragsacna, idatonnanto iti Dios ti maysa a pagyaman ken pagdaydayaw. Ti lubong malayusto iti silaw ti langit. Ti lawag ti bulan casto la iti lawag ti init, ket ti lawag ti init maminpito a nalawlawagto ngem ti lawagna ita. Dagiti tawtawen agtuloydanto a siraragsac. Gapu iti dayta a buya dagiti bitwen ti agsapa makipagcantadanto, ket dagiti annac a lallaki ti Dios agdir-idanto iti rag-o, idinto a ti Dios ken ni Cristo agtimpuyogdanto a mangiwarragawag, “Awanton ti basol, ket awanto metten ti patay. ”PKS 228.2

  Dagitoy a buya ti masacbayan a gloria, buya nga inladawan ti ima ti Dios, napategda coma cadagiti annaena.PKS 228.3

  Agtacdercayo iti paraangan ti kinaagnanayon, ket denggenyo ti naparabur a cablaaw a maited cadagidiay a timmulong ken Cristo itoy a biag, ket imbilangda a gundaway ken dayaw ti panagsagabada gapu Kencuana. Idinto a cumuyogda cadagiti angeles, ipurruacda dagiti balangatda iti sacaanan ti Mannubbot, ket ilaawda, “Maiparbeng daydi Cordero a napapatay idi, nga umawat iti kinapigsa; ti kinabacnang ken ti kinasirib, ken ti pannacabalin, ken ti dayaw ken ti dayag, ken ti bendicion Bendicion ken dayaw ken dayag ken pannacabalin ti adda coma iti daydiay agtutugaw iti trono, ken iti Cordero, iti awan inggana.”4Apocalipsis 5:12, 13.PKS 229.1

  Idiay dagiti nasbut cablaawanda dagiti nangiturong cadacuada iti naitan-oc a Manangisalacan. Makitimpuyogda nga agdaydayaw iti Daydiay a natay tapno dagiti tattao mabalinda nga icutan ti biag a makipinnaut iti biag ti Dios. Ti bacal nanungpalen. Amin a riribuc ken gubat nanungpaldan. Dagiti canta ti balligi isudat mangpunno iti amin a langit, inton agtacder dagiti nasbut iti licmut ti trono ti Dios. Isuda amin sirarag-oda a makipagcanta “Maiparbeng daydi Cordero a napapatay, ” ket sinubbotnatayo iti Dios.PKS 229.2

  “Kimmitaac, ket adtoy. ti umariwecwec, nga awan ti nacabalin a bumilang, a naggapuda cadagiti isuamin a pagarian ken tribu ken ilili ken pagsasao, nga agtatacderda iti sangoanan ti trono ken iti sangoanan daydi Cordero, a nagcawesda cadagiti pagananay a puraw, ket adda palpalma cadagiti imimada; ket agpucpuccawda iti dackel a timec, a cuncunada: Ti pannacaisalacan nagtaud iti Diostayo, nga agtutugaw iti trono, ken iti Cordero.”4Apocalipsis 7:9, 10PKS 229.3

  “Dagitoy isuda dagiti naggapu iti dackel a rigat, ket binuggoanda dagiti pagananayda, ket pinapudawda ida iti dara ti Cordero. Gapu itoy addada iti sangoanan ti trono ti Dios, ket agserservida kencuana iti aldaw ken ra- bii iti templona: ket daydiay nagtugaw iti trono isalucubnanto ti tabernaculona cadacuada. Didanto agbisinen wenno mawawen; ket didanto met mainitanen wenno aniaman a pudot: ta ti Cordero nga adda iti tengnga ti trono, ipastorannanto ida. ket iturongnanto ida cadagiti ubbog ti danum ti biag ket punasento ti Dios ti amin a lulua cadagiti matada.”5Apocalipsis 7:14-17 “Ket awanton ni patay, ket awanto metten ti sasaibbec, wenno sangsangit, wenno rigrigat; ta dagiti immuna a banbanag napalabasdan.”6Apocalipsis 21:4.PKS 229.4

  Masapultay a salimetmetan a cancanayon iti sangotayo toy a sirmata dagiti banbanag a di makita. Iti casta a pamayan mabalintay a patgan dagiti banbanag nga agnanayon ken dagiti banbanag ti tiempo. Isu daytoy ti mangted ti pannacabalintayo a manginfluencia cadagiti sabsabali nga agpaay iti nangatngato a biag.PKS 230.1

  Pannakicadcadua iti Dios idiay Bantay “Umaycayo Caniac idiay bantay,” casta ti ibilin ti Dios cadatayo. Ni Moises, casangoanan ti panagbalinna nga instrumento ti Dios a mangaun cadagiti Israel, naiccan ti uppat a pulo a tawen a pannakiumanna iti Dios idiay napacni a bantay. Casangoanan ti panangipanna ti damag ti Dios ken Faraon, ni Moises nakisao iti angel idiay sumsumged a cayo a bassit. Casangoanan ti panangawatna iti linteg ti Dios, ni Moises a cas pannacabagi dagiti tattao ti Dios, naayaban a napan iti bantay, ket nakitana ti gloria ti Dios. Casangoanan ti panangaramidna ti kinajusticia cadagiti managladawan, ni Moises nailinged iti rengngat ti bato, ket ni Jehova kinunana, “Ibunannagconto ti nagan ni Jehova iti sangom,“7Exodo 33:19“manangngaasi ken managparabur, nainayad nga agpungtot, ken aglablabo-PKS 230.2

  nan iti kinaimbag a siaayat ken kinapudno ket itiPKS 230.3

  uray ania dina gungunaanto ti managbiddut. ”8Exodo 34:6, 7Casangoanan ti panangidissona, a cacuyog ti biagna. iti awit- na nga agpaay cadagiti Israel, ni Moises inayaban ti Dios idiay toctoc ti Pisga ket impabuyana iti sangona ti dayag ti naicari a daga.PKS 230.4

  Casangoanan ti iruruar dagiti adalan a napan iti nacaibaonanda, naayabanda a nakicadcadua ken Jesus idiay bantay. Casangoanan daydi pannacabalin ken gloria ti Pentecostes, dimteng ti rabii a pannakiumanda iti Manangisalacan, ti gimong idiay bantay ti Galilea, ti buya ti panagsisinada idiay Bantay ti Caolivoan, a cacuyog ti cari ti angel, ken dagidi aldaw ti cararag ken pannakiumanda idiay nakinngato a siled.PKS 231.1

  Ni Jesus, no agsagana idi cua nga agpaay iti dackel a suut wenno napateg a trabajo, ayuyangna ti agpacni cadagiti banbantay, ket ipaayna ti rabii iti panagcararagna ken Amana. Maysa a rabii ti cararag isut immununa ngem ti pannacaorden dagiti apostol ken ti sermon idiay bantay, ken ti panagbalbaliw ti langana, ken ti panagtoocna idiay pangocoman ken idiay cruz, ken ti gloria ti panagungar.PKS 231.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents